ข้ามไปยังเนื้อหา

นโยบาย​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล

นโยบาย​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล

สำคัญ: เมื่อ​คุณ​ใช้​เว็บไซต์​และ​แอปพลิเคชั่น​ทั้ง​หมด​ของ​สมาคม​วอชเทาเวอร์ ไบเบิล แอนด์ แทร็คท์ แห่ง​นิวยอร์ก และ/หรือให้​ข้อมูล​ส่วนบุคคลใดๆ​กับ​เรา แสดง​ว่า​คุณ​ยินยอม​ให้​เรา​ใช้​ข้อมูล​นั้น​ตาม​วัตถุ​ประสงค์​ที่​บอก​ใน​นโยบาย​ด้าน​ล่าง​นี้​โดย​สอดคล้อง​กับ​กฎหมาย​และ​ข้อ​บังคับ​เกี่ยว​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​บังคับ​ใช้​อยู่​ใน​ปัจจุบัน

นโยบาย​ทั่ว​ไป​เกี่ยว​กับ​การ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล

ดู​เพิ่ม​เติม

 การ​ให้​ความ​สำคัญ​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ

เรา​สัญญา​ว่า​จะ​ให้​การ​ปก​ป้อง​และ​ให้​ความ​สำคัญ​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ นโยบาย​นี้​บอก​ให้​รู้​หลัก​พื้น​ฐานในการ​ประมวล​ผล​ข้อมูล​ที่เรา​เก็บ​รวบ​รวม​จาก​คุณ​หรือ​ที่​คุณ​ให้​ไว้​ใน​เว็บไซต์​ของ​เรา​และ​ใน​แอปพลิเคชั่น​ทั้งหมด​ของ​สมาคม​วอชเทาเวอร์ ไบเบิล แอนด์ แทร็คท์ ​แห่ง​นิวยอร์ก (“วอชเทาเวอร์”) มี​การ​เก็บ​รวบ​รวม​ข้อมูล​บาง​อย่าง​ตอน​ที่​คุณ​เข้า​เว็บไซต์​และ​เรา​ให้​ความ​สำคัญ​กับ​การ​รักษา​ข้อมูล​นั้น​ให้​ปลอด​ภัย​เสมอ เรา​จะ​แจ้ง​ให้​คุณ​ทราบ​ว่า​จะ​ใช้​ข้อมูล​นั้น​ทำ​อะไร คุณ​มี​สิทธิ์​เลือก​ได้​ว่า​จะ​ให้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​กับ​เรา​หรือ​ไม่ คำ​ว่า “ข้อมูล​ส่วน​บุคคล” ใน​นโยบาย​นี้​หมาย​ถึง ข้อมูล​ต่าง ๆ เช่น ชื่อ​ของ​คุณ อีเมล ที่​อยู่ เบอร์​โทรศัพท์ หรือ​ข้อมูล​อื่น ๆ ที่​ใช้​ระบุ​ตัว​ตน​ของ​คุณ คำ​ว่า “เว็บไซต์” หมาย​ถึง เว็บไซต์​นี้​และ​เว็บไซต์​อื่น​ๆที่​เกี่ยว​ข้อง เช่น apps.jw.org, ba.jw.org, stream.jw.org, และ wol.jw.org

 ราย​ละเอียด​เกี่ยว​กับ​การ​ควบคุม​ดู​แล​ข้อมูล

เว็บไซต์​นี้​และ​แอปพลิเคชั่น​ทั้งหมด​ที่​เกี่ยวข้อง​เป็น​ของ​สมาคม​วอชเทาเวอร์​ใน​รัฐ​นิวยอร์ก สมาคม​นี้​เป็น​องค์การ​ที่​ไม่​แสวง​หา​ผล​กำไร​ซึ่ง​ตั้งขึ้นเพื่อ​สนับสนุน​กิจกรรม​และงานสอน​คัมภีร์​ไบเบิลของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ ถ้า​คุณ​ต้องการ​สมัคร​บัญชี​ผู้​ใช้​งาน ต้องการ​บริจาค​เงิน ต้องการ​ให้​คน​ไป​เยี่ยม​ที่​บ้าน หรือ​ต้องการ​ใช้​บริการ​อื่น ๆ ที่​จำเป็น​ต้อง​ใช้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล คุณ​ก็​จำเป็น​ต้อง​ยอม​รับ​นโยบาย​นี้​และ​ยินยอม​ให้​มี​การ​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​ของ​คุณ​ไว้​ใน​คอมพิวเตอร์​เซิร์ฟเวอร์​ที่​สหรัฐ​อเมริกา ซึ่ง​รวม​ถึง​การ​ยินยอม​ให้​เก็บ​รวบ​รวม ประมวล​ผล ถ่าย​โอน และ​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​ของ​คุณ​โดย​สมาคม​ว็อชเทาเวอร์​และ​องค์การ​ที่​สนับสนุน​งาน​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​ประเทศ​ต่าง​ ๆ องค์การ​ทาง​ศาสนา​นี้​ดำเนิน​งาน​ทั่ว​โลก​ผ่าน​ทาง​นิติ​บุคคล​ใน​ท้องถิ่น หน่วย​งาน​ต่าง ๆ ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา เช่น ประชาคม​ใน​ท้องถิ่น สำนักงาน​สาขา และ​องค์การ​อื่น ๆ ที่​ร่วม​มือ​กับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ก็​มี​ความ​ตั้งใจ​ที่​จะ​ปก​ป้อง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​เช่น​กัน

การ​ควบคุม​ดู​แล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​จะ​แตกต่าง​กัน​ไป​ขึ้น​อยู่​กับ​สิ่ง​ที่​คุณ​ทำ​บน​เว็บไซต์ ตัว​อย่าง​เช่น ถ้า​คุณ​บริจาค​เงิน​ให้​นิติ​บุคคล​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​บาง​ประเทศ ชื่อ​และ​ข้อมูล​ติด​ต่อ​ของ​คุณ​จะ​ถูก​ส่ง​ไป​ที่​นิติ​บุคคล​นั้น​เพื่อ​ระบุ​ตัว​ตน​ของ​คุณ​ใน​ขั้น​ตอน​การ​บริจาค หรือ​ใน​กรณี​ที่​คุณ​ขอ​ให้​คน​ไป​เยี่ยม​ที่​บ้าน ชื่อ​และ​ข้อมูล​ติด​ต่อ​ของ​คุณ​จะ​ถูก​ส่ง​ไป​ที่​สำนักงาน​สาขา​ใน​ท้องถิ่น​และ​ประชาคม​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​เพื่อ​จะ​จัด​ให้​คน​ไป​เยี่ยม​คุณ​ตาม​ที่​ขอ

ถ้า​ประเทศ​ที่​คุณ​อาศัย​อยู่​มี​กฎหมาย​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล คุณ​อาจ​พบ​ข้อมูล​ติด​ต่อ​ของ​ประเทศ​นั้น​บน​หน้า Data Protection Contacts

 ความ​ปลอด​ภัย​ของ​ข้อมูล​และ​การ​รักษา​ความ​ลับ

เรา​ถือ​ว่า​ความ​ปลอด​ภัย​ของ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​และ​การ​เก็บ​รักษา​ความ​ลับ​เป็น​เรื่อง​สำคัญ​มาก เรา​ใช้​อุปกรณ์​เก็บ​ข้อมูล​และ​ระบบ​ความ​ปลอด​ภัย​ที่​ทัน​สมัย​เพื่อ​ปก​ป้อง​ข้อมูล​ของ​คุณ​ให้​ปลอด​ภัย​จาก​คน​ที่​ไม่​ได้​รับ​อนุญาต เรา​ป้องกัน​ไม่​ให้​มี​การ​ใช้​หรือ​เปิด​เผย​ข้อมูล​ใน​ทาง​ที่​ผิด ไม่​ให้​ดัด​แปลง​ข้อมูล​โดย​ไม่​ได้​รับ​อนุญาต ไม่​ให้​ทำลาย​ข้อมูล​แบบ​ผิด​กฎหมาย และ​ป้องกัน​ไม่​ให้​ข้อมูล​สูญ​หาย​โดย​ไม่​ตั้งใจ เรา​สัญญา​ว่า​การ​ประมวล​ผล​ข้อมูล​ทุก​อย่าง​ของ​คุณ​จะ​เป็น​ความ​ลับ ไม่​ว่า​จะ​เป็น​การ​ประมวล​ผล​โดย​พวก​เรา​เอง​หรือ​โดย​บุคคล​ที่​สาม เรา​จะ​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​ของ​คุณ​เป็น​ระยะ​เวลา​นาน​เท่า​ที่​จำเป็น​เท่า​นั้น และ​ใช้​ข้อมูล​นั้น​ตาม​วัตถุ​ประสงค์​ที่​บอก​ไว้ หรือ​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​ไว้​เพื่อ​ให้​เป็น​ไป​ตาม​ข้อ​บังคับ​ทาง​กฎหมาย หรือ​เพื่อ​ให้​เป็น​ไป​ตาม​ข้อ​กำหนด​ใน​เรื่อง​การ​เก็บ​รักษา​เอกสาร

เมื่อ​มี​การ​ถ่าย​โอน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ เรา​จะ​ปก​ป้อง​ข้อมูล​โดย​ใช้​วิธี​การ​เข้า​รหัส เช่น Transport Layer Security (TLS) เรา​ใช้​ระบบ​คอมพิวเตอร์​ที่​จำกัด​การ​เข้า​ถึง​ข้อมูล และ​เก็บ​รักษา​คอมพิวเตอร์​ไว้​ใน​อาคาร​ที่​มี​ความ​ปลอด​ภัย​ทั้ง​ทาง​กายภาพ ทาง​อิเล็กทรอนิกส์ และ​มี​มาตรการ​รักษา​ความ​ปลอด​ภัย​ที่​ดี​เพื่อ​ช่วย​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​ให้​เป็น​ความ​ลับ​และ​ช่วย​ทำ​ให้​ข้อมูล​ที่​ส่ง​มา​ให้​เรา​มี​ความ​ปลอด​ภัย มาตรฐาน​ความ​ปลอด​ภัย​ของ​เรา​เข้มงวด​เสมอ​เพื่อ​ป้องกัน​การ​เข้า​ถึง​ข้อมูล​โดย​ไม่​ได้​รับ​อนุญาต

 ผู้​เยาว์

ถ้า​คุณ​เป็น​ผู้​เยาว์​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​ประเทศ​ที่​สามารถ​เข้า​เว็บไซต์​ของ​เรา​ได้ คุณ​อาจ​ให้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​คุณ​กับ​เว็บไซต์​นี้​เฉพาะ​ตอน​ที่​พ่อ​แม่​หรือ​ผู้​ปกครอง​อยู่​ด้วย​เท่า​นั้น และ​ถ้า​คุณ​เป็น​พ่อ​แม่​หรือ​ผู้​ปกครอง​และ​คุณ​ยินดี​ให้​ผู้​เยาว์​ส่ง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ให้​เว็บไซต์​นี้ ก็​ถือ​ว่า​คุณ​ยอม​รับ​นโยบาย​นี้​จาก​การ​ยอม​ให้​ผู้​เยาว์​ใช้​งาน​เว็บไซต์

 บุคคล​ที่​สาม

บาง​ครั้ง​เว็บไซต์​นี้​หรือ​แอปพลิเคชั่น​ที่​เกี่ยวข้อง​อาจ​มี​ลิงก์​เชื่อม​โยง​ไป​ยัง​เว็บไซต์​ของ​บุคคล​ที่​สาม ซึ่ง​รวมถึง​ลิงก์ที่​ให้​บริการ​บาง​อย่าง (เช่น การ​กรอก​แบบ​ฟอร์ม​ออนไลน์) คุณ​จะ​รู้​ว่า​คุณ​กำลัง​อยู่​ใน​เว็บไซต์​ของ​บุคคล​ที่​สาม​เมื่อ​เห็น​รูป​แบบ​เว็บไซต์​ต่าง​จาก​เดิม​และ​แถบ​ที่​อยู่​เว็บไซต์​บน​โปรแกรม​เว็บ​เบราว์เซอร์​ก็​จะ​เปลี่ยน​ไป​ด้วย นอก​จาก​นั้น เมื่อ​ดำเนิน​การ​บาง​อย่าง​คุณ​อาจ​ได้​รับ​อีเมล​หรือ​ข้อ​ความ​แจ้ง​ข้อมูล​จาก​ผู้​ให้​บริการ​ที่​เป็น​บุคคล​ที่​สาม รวม​ถึง​ได้​รับ​การ​แจ้ง​เตือน​เกี่ยว​กับ​ข้อมูล​ของ​กิจกรรม​นั้น ตอน​ที่​เรา​เลือก​ผู้​ให้​บริการ​ที่​เป็น​บุคคล​ที่​สาม เรา​ได้​ตรวจ​สอบ​นโยบาย​การ​เก็บ​รักษา​ความ​ลับ​และ​การ​ปก​ป้อง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​พวก​เขา และ​เรา​จะ​ตรวจ​สอบ​เพิ่ม​เติม​เป็น​ระยะ​เพื่อ​ให้​แน่​ใจ​ว่า​พวก​เขา​มี​มาตรฐาน​เดียว​กับ​เรา อย่าง​ไร​ก็​ตาม แอป​และ​บริการ​ของ​บุคคล​ที่​สาม​อาจ​มี​การ​เขียน​โปรแกรม เงื่อนไข​การ​ใช้​งาน นโยบาย​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล และ​เงื่อนไข​การ​ใช้​งาน​ทั่ว​ไป​ที่​เรา​ไม่​สามารถ​ควบคุม​ได้ ด้วย​เหตุ​นี้ เมื่อ​คุณ​ใช้​แอป​และ​บริการ​ของ​เว็บไซต์​เหล่า​นั้น คุณ​ก็​อยู่​ภาย​ใต้​เงื่อนไข​และ​ข้อ​ตก​ลง​เกี่ยว​กับ​การ​ให้​บริการ​ของ​พวก​เขา ซึ่ง​เรา​ไม่​ได้​รับ​การ​แจ้ง​เตือน​เมื่อ​พวก​เขา​มี​การ​ปรับ​เปลี่ยน​นโยบาย ดัง​นั้น โปรด​ตรวจ​สอบ​เงื่อนไข​การ​ใช้​งาน​ก่อน​ใช้​บริการ​จาก​บุคคล​ที่​สาม ถ้า​มี​ข้อ​สงสัย​เกี่ยว​กับ​นโยบาย​ของ​บุคคล​ที่​สาม ขอ​ให้​ดู​นโยบาย​จาก​เว็บไซต์​ของ​พวก​เขา

เมื่อ​คุณ​ใช้ Google Maps ใน​เว็บไซต์​นี้ คุณ​ก็​อยู่​ภาย​ใต้​นโยบาย​การ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ฉบับ​ล่า​สุด​ของ Google เนื่อง​จาก Google เป็น​ผู้​ให้​บริการ​ที่​เป็น​บุคคล​ที่​สาม เรา​จึง​ไม่​สามารถ​ควบคุม​แอป​ต่าง ๆ โปรแกรม และ​เงื่อนไข​การ​ให้​บริการ​ของ Google ได้ ด้วย​เหตุ​นี้ เมื่อ​คุณ​ใช้ Google Maps ใน​เว็บไซต์​นี้ คุณ​ก็​อยู่​ภาย​ใต้​เงื่อนไข​การ​ให้​บริการ​ของ Google Maps/Google Earth เรา​ไม่​ได้​รับ​การ​แจ้ง​เตือน​เมื่อ​พวก​เขา​มี​การ​ปรับ​เปลี่ยน​นโยบาย ดัง​นั้น โปรด​ตรวจ​สอบ​เงื่อนไข​การ​ใช้​งาน​ก่อน​ใช้​บริการ Google Maps อย่า​ใช้ Google Maps ถ้า​คุณ​ไม่​ยอม​รับ​เงื่อนไข​เหล่า​นั้น

 การ​แจ้ง​การ​เปลี่ยน​แปลง​นโยบาย

เรา​ปรับ​ปรุง​เว็บไซต์​และ​แอปพลิเคชั่น​ที่​เกี่ยวข้อง​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​โดย​เพิ่ม​ฟังก์​ชัน​และ​คุณสมบัติ​ใหม่ๆ รวม​ทั้ง​ปรับ​ปรุง​และ​เพิ่ม​การ​ให้​บริการ​ต่าง ๆ จาก​ที่​มี​อยู่​ใน​ปัจจุบัน เนื่อง​ด้วย​การ​เปลี่ยนแปลง​เหล่า​นี้​และ​การ​เปลี่ยนแปลง​ด้าน​กฎหมาย​และ​เทคโนโลยี การ​ดำเนิน​การ​ทาง​ข้อมูล​จึงต้อง​เปลี่ยน​แปลง​เป็น​ระยะ​เช่นกัน ถ้า​เรา​เห็น​ว่า​จำเป็น​ต้อง​เปลี่ยน​นโยบาย​ของ​เรา เรา​จะ​แจ้ง​ให้​ทราบ​บน​เว็บไซต์​นี้​เพื่อ​คุณ​จะ​ทราบ​ว่า​เรา​รวบ​รวม​ข้อมูล​อะไร​บ้าง​และ​ใช้​ข้อมูล​เหล่า​นั้น​อย่าง​ไร

 แอคทีฟ​สคริปต์​หรือ​จาวา​สคริปต์

เรา​ใช้​สคริปต์​เพื่อ​ปรับ​ปรุง​ฟังก์​ชัน​การ​ทำ​งาน​ของ​เว็บไซต์​และ​แอปพลิเคชั่น​ที่​เกี่ยวข้อง การ​ใช้​เทคโนโลยี​สคริปต์​ช่วย​ให้​เรา​ตอบ​สนอง​ผู้​ใช้​ได้​เร็ว​ขึ้น เรา​ไม่​ใช้​สคริปต์​ใน​เว็บไซต์​หรือ​แอปพลิเคชั่น​ที่​เกี่ยวข้อง​เพื่อ​ติด​ตั้ง​ซอฟต์แวร์​ใน​คอมพิวเตอร์​ของ​คุณ​และ​ไม่​ใช้​เพื่อ​เก็บ​รวบ​รวม​ข้อมูล​โดย​ที่​คุณ​ไม่​อนุญาต

เว็บไซต์​ของเรา​จำเป็น​ต้อง​เปิด​ใช้​งาน​แอคทีฟสคริปต์​หรือ​จาวาสคริปต์​ใน​เบราว์เซอร์​เพื่อ​ให้​บาง​ส่วน​ใน​เว็บไซต์​ทำงาน​ได้ โปรแกรม​เว็บ​เบราว์เซอร์​ส่วน​ใหญ่​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ให้​เปิด​หรือ​ปิด​การ​ทำ​งาน​นี้​สำหรับ​แต่​ละ​เว็บไซต์ คุณ​สามารถ​เรียน​รู้​วิธี​การ​เปิด​ปิด​สคริปต์​ของ​แต่​ละ​เว็บไซต์​ได้​โดย​ดู​ข้อมูล​ด้าน​ความ​ช่วยเหลือ​ของ​เว็บ​เบราว์เซอร์