คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

พระ​ผู้​สร้าง​ของ​เรา​ได้​ตั้ง​กฎ​เรื่อง​การ​แต่งงาน​มา​นาน​แล้ว​ก่อน​ที่​รัฐบาล​ต่าง ๆ จะ​เริ่ม​วาง​กฎเกณฑ์​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้ หนังสือ​เล่ม​แรก​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​เรา​ว่า “ผู้​ชาย​จึง​จะ​ละ​บิดา​มารดา​ของ​ตน​ไป​ผูก​พัน​อยู่​กับ​ภรรยา และ​เขา​ทั้ง​สอง​จะ​เป็น​เนื้อหนัง​อัน​เดียว​กัน” (เยเนซิศ 2:24) พจนานุกรมอธิบายศัพท์คัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ของไวน์ (ภาษา​อังกฤษ) กล่าว​ว่า คำ “ภรรยา” ใน​ภาษา​ฮีบรู “บ่ง​ชี้​ถึง​มนุษย์​ที่​เป็น​เพศ​หญิง” พระ​เยซู​ทรง​ยืน​ยัน​ว่า​ผู้​ที่​ได้​ผูก​พัน​กัน​โดย​การ​แต่งงาน​ควร​จะ​เป็น “ชาย​และ​หญิง”—มัดธาย 19:4

ดัง​นั้น พระเจ้า​ทรง​มุ่ง​หมาย​ให้​การ​แต่งงาน​เป็น​การ​ผูก​พัน​ที่​ยั่งยืน​และ​แนบแน่น​ระหว่าง​ชาย​กับ​หญิง ผู้​ชาย​และ​ผู้​หญิง​ถูก​ออก​แบบ​เพื่อ​จะ​เสริม​กัน​และ​กัน เพื่อ​ทั้ง​สอง​จะ​สามารถ​สนอง​ความ​พอ​ใจ​ของ​กัน​และ​กัน​ทาง​ด้าน​อารมณ์ ความ​ต้องการ​ทาง​เพศ​และ​การ​ให้​กำเนิด​บุตร