ข้ามไปยังเนื้อหา

ทำไมเราต้องอธิษฐานในนามของพระเยซู?

ทำไมเราต้องอธิษฐานในนามของพระเยซู?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

 เรา​ต้อง​อธิษฐาน​ถึง​พระเจ้า​ใน​นาม​ของ​พระ​เยซู​เพราะ​นี่​เป็น​ทาง​เดียว​เท่า​นั้น​ที่​เรา​จะ​เข้า​เฝ้า​พระเจ้า​ได้​อย่าง​ที่​พระองค์​ทรง​ยอม​รับ พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “เรา​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ​จริง และ​เป็น​ชีวิต ไม่​มี​ใคร​จะ​มา​ถึง​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​มา​ทาง​เรา” (โยฮัน 14:6) พระ​เยซู​ยัง​บอก​แก่​อัครสาวก​ที่​ซื่อ​สัตย์​ด้วย​ว่า “เรา​บอก​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ตาม​จริง​ว่า ถ้า​พวก​เจ้า​ทูล​ขอ​สิ่ง​ใด​จาก​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา พระองค์​จะ​ทรง​ประทาน​สิ่ง​นั้น​แก่​พวก​เจ้า”—โยฮัน 16:23

เหตุ​ผล​อื่น​ที่​เรา​อธิษฐาน​ใน​นาม​ของ​พระ​เยซู

  •   เป็น​การ​ถวาย​เกียรติ​แด่​พระ​เยซู​และ​พระ​ยะโฮวา พระ​บิดา​ของ​พระองค์—ฟิลิปปอย 2:9-11

  •   แสดง​ว่า​เรา​เห็น​ค่า​การ​จัด​เตรียม​ของ​พระเจ้า​ที่​ให้​พระ​เยซู​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด—มัดธาย 20:28; กิจการ 4:12

  •   เรา​ยอม​รับ​บทบาท​ที่​โดด​เด่น​ของ​พระ​เยซู​ใน​ฐานะ​ผู้​กลาง​ระหว่าง​พระเจ้า​กับ​มนุษย์—ฮีบรู 7:25

  •   เรา​นับถือ​งาน​รับใช้​ของ​พระ​เยซู​ใน​ฐานะ​มหา​ปุโรหิต ซึ่ง​ช่วย​เรา​ให้​มี​สาย​สัมพันธ์​ที่​ดี​กับ​พระเจ้า​ได้—ฮีบรู 4:14-16