คำ​ตอบ​จาก​ไบเบิล

พระ​เยซู​ตรัส​ว่า​พระองค์​เป็น “บุตร​ของ​พระเจ้า” หรือ “พระ​บุตร​ของ​พระเจ้า” (โยฮัน 10:36; 11:4) พระ​เยซู​ไม่​เคย​บอก​ว่า​พระองค์​เอง​เป็น​พระเจ้า​ผู้​ทรง​ฤทธิ์​ใหญ่​ยิ่ง

นอก​จาก​นั้น พระ​เยซู​อธิษฐาน​ถึง​พระเจ้า (มัดธาย 26:39) และ​เมื่อ​สอน​เหล่า​สาวก พระองค์​ตรัส​ว่า: “ข้า​แต่​พระ​บิดา​ของ​ข้าพเจ้า​ทั้ง​หลาย​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์ ขอ​ให้​พระ​นาม​ของ​พระองค์​เป็น​ที่​นับถือ​อัน​บริสุทธิ์”—มัดธาย 6:9

พระ​เยซู​เปิด​เผย​ให้​เรา​รู้​จัก​พระ​นาม​ของ​พระเจ้า​เมื่อ​พระองค์​อ้าง​ถึง​ข้อ​ความ​เก่า​แก่​จาก​พระ​คัมภีร์ พระองค์​ตรัส​ว่า: “ชน​อิสราเอล​เอ๋ย จง​ฟัง​เถิด พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ของ​พวก​เรา​เป็น​พระ​ยะโฮวา​แต่​องค์​เดียว”—มาระโก 12:29; พระ​บัญญัติ 6:4