คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

แทน​ที่​จะ​ห้าม​ความ​สุข​จาก​การ​มี​เพศ​สัมพันธ์ คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​สิ่ง​นี้​เป็น​ของ​ประทาน​จาก​พระเจ้า​สำหรับ​คน​ที่​แต่งงาน​กัน​แล้ว พระองค์​สร้าง​มนุษย์ “ให้​เป็น​ชาย​และ​หญิง” และ​ทรง​ถือ​ว่า​สิ่ง​ที่​พระองค์​ได้​สร้าง​ไว้​นั้น “ดี​นัก” (เยเนซิศ 1:27, 31) เมื่อ​พระองค์​จัด​ให้​ชาย​หญิง​คู่​แรก​อยู่​ด้วย​กัน พูด​อีก​อย่าง​หนึ่ง​คือ​ทรง​จัด​การ​สมรส​ขึ้น พระองค์​ตรัส​ว่า “เขา​ทั้ง​สอง​จะ​เป็น​เนื้อหนัง​อัน​เดียว​กัน” (เยเนซิศ 2:24) ความ​ผูก​พัน​นี้​รวม​ถึง​ความ​สัมพันธ์​อัน​ใกล้​ชิด​ทาง​เพศ อีก​ทั้ง​ความ​สัมพันธ์​อัน​แนบแน่น​ทาง​อารมณ์

คัมภีร์​ไบเบิล​พรรณนา​ความ​สุข​ที่​สามี​ได้​รับ​จาก​การ​สมรส​ด้วย​ถ้วย​คำ​ต่อ​ไป​นี้: “จง​ชื่น​ใจ​ยินดี​ด้วย​กัน​กับ​ภรรยา​ซึ่ง​อยู่​ด้วย​กัน​มา​แต่​หนุ่ม​สาว . . . จง​ให้​ถัน​ของ​ภรรยา​เจ้า​เป็น​ที่​หนำ​ใจ​อยู่​ทุก​เวลา; จง​รื่นเริง​ยินดี​กับ​ความ​รัก​ของ​ภรรยา​เสมอ” (สุภาษิต 5:18, 19) และ​พระเจ้า​ตั้งใจ​ให้​ภรรยา​มี​ความ​สุข​ทาง​เพศ​เช่น​กัน คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “สามี​ก็​ควร​จะ​ให้​ความ​สุข​ทาง​เพศ​กับ​ภรรยา​ตาม​หน้า​ที่ ส่วน​ภรรยา​ก็​ควร​จะ​ให้​ความ​สุข​ทาง​เพศ​กับ​สามี​ตาม​หน้า​ที่​เหมือน​กัน”—1 โครินท์ 7:3, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอ่านเข้าใจง่าย ภาคพันธสัญญาใหม่

ความ​สุข​ทาง​เพศ​ใน​ขอบ​เขต​จำกัด

พระเจ้า​สงวน​ให้​มี​เพศ​สัมพันธ์​ระหว่าง​คู่​สมรส​เท่า​นั้น ฮีบรู 13:4 บอก​ว่า “จง​ให้​การ​สมรส​เป็น​ที่​นับถือ​แก่​คน​ทั้ง​ปวง และ​จง​ให้​เตียง​สมรส​ปราศจาก​มลทิน เพราะ​พระเจ้า​จะ​ทรง​พิพากษา​คน​ผิด​ประเวณี​และ​คน​เล่นชู้” คู่​สมรส​ต้อง​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​กัน​และ​รักษา​ข้อ​ผูก​มัด​ของ​การ​สมรส​ที่​ให้​ไว้​แก่​กัน พวก​เขา​จะ​มี​ความ​สุข​มาก ถ้า​ไม่​สนอง​ตัณหา​ของ​ตน​อย่าง​เห็น​แก่​ตัว แต่​ทำ​ตาม​หลักการ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ว่า “การ​ให้​ทำ​ให้​มี​ความ​สุข​ยิ่ง​กว่า​การ​รับ”—กิจการ 20:35