ข้ามไปยังเนื้อหา

อธิบาย​ข้อ​คัมภีร์

โรม 5:8—“พระคริสต์มาตายแทนเราทั้ง ๆ ที่เรายังเป็นคนบาปอยู่”

โรม 5:8—“พระคริสต์มาตายแทนเราทั้ง ๆ ที่เรายังเป็นคนบาปอยู่”

 “พระเจ้า​หยิบ​ยื่น​ความ​รัก​ให้​เรา โดย​ให้​พระ​คริสต์​มา​ตาย​แทน​เรา​ทั้ง​ ๆ ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่”—โรม 5:8 ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่

 “พระเจ้า​ทรง​สำแดง​ความ​รัก​ของ​พระองค์​แก่​เรา คือ​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่​นั้น พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา”—โรม 5:8 ฉบับ​มาตรฐาน

ความ​หมาย​ของ​โรม 5:8

 พระ​ยะโฮวา aพระเจ้า​แสดง​ความ​รัก​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​โดย​ยอม​ให้​พระ​เยซู​คริสต์​ลูก​ชาย​ของ​พระองค์​มา​ตาย​เพื่อ​คน​บาป (ยอห์น 3:16) มนุษย์​ที่​เป็น​คน​บาป​มัก​คิด​และ​ทำ​ใน​สิ่ง​ที่​ไม่​สอดคล้อง​กับ​มาตรฐาน​ของ​พระเจ้า​ใน​เรื่อง​ที่​บอก​ว่า​อะไร​ถูก​อะไร​ผิด (โคโลสี 1:21, 22) แต่​พระเจ้า​ก็​ทำ​ให้​มนุษย์​คืน​ดี​กับ​พระองค์​ได้​โดย “การ​ตาย​ของ​ลูก​พระองค์” (โรม 5:10) นี่​ช่วย​ให้​เรา​มี​โอกาส​ที่​จะ​มี​ความ​สัมพันธ์​ที่​ดี​กับ​พระเจ้า​ใน​ตอน​นี้​และ​มี​ความ​หวัง​ที่​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป​ใน​อนาคต—โรม 5:11; 1 ยอห์น 4:9, 10

ท้อง​เรื่อง​ของ​โรม 5:8

 อัครสาวก​เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ถึง​คริสเตียน​ที่​อยู่​ใน​กรุง​โรม และ​ใน​บท​ที่ 5 เปาโล​อธิบาย​ว่า​ทำไม​คริสเตียน​สามารถ​มี​ความ​สุข​และ​มั่น​ใจ​ใน​ความ​หวัง​ของ​พวก​เขา​ได้ (โรม 5:1, 2) ความ​หวัง​นี้ “จะ​เป็น​จริง​แน่นอน” เพราะ​ความ​หวัง​นี้​อาศัย​ความ​รัก​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระเจ้า​ที่​แสดง​ต่อ​เรา​ผ่าน​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์ (โรม 5:5, 6) พระ​เยซู​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า​อย่าง​ครบ​ถ้วน แต่​อาดัม​มนุษย์​คน​แรก​ไม่​ได้​ทำ​อย่าง​นั้น (โรม 5:19) การ​ไม่​เชื่อ​ฟัง​ของ​อาดัม​ทำ​ให้​เขา​มี​บาป​และ​ต้อง​ตาย และ​สิ่ง​นี้​ก็​ถ่ายทอด​ไป​ถึง​ลูก​หลาน​ทุก​คน​ของ​เขา​ด้วย (โรม 5:12) แต่​การ​เชื่อ​ฟัง​ของ​พระ​เยซู​และ​การ​สละ​ชีวิต​ของ​ท่าน​เปิด​โอกาส​ให้​มนุษย์​ทุก​คน​ที่​เชื่อ​ฟัง​มี​ความ​หวัง​ที่​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​ตลอด​ไป—โรม 5:21

a ยะโฮวา​เป็น​ชื่อ​ของ​พระเจ้า—สดุดี 83:18