• เลือก​ฉบับ​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​หนึ่ง สำหรับ​ภาษา​ไทย​มี 2 ฉบับ

  • แตะ​เลข​ข้อ​ถ้า​ต้องการ​เทียบ​กับ​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​อื่น

  • ดู​ข้อมูล​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กัน​โดย​แตะ​ที่​เครื่องหมาย​เชิงอรรถ​หรือ​ข้อ​อ้าง​โยง