ส่วน​ข้อมูล​ทาง​การ​แพทย์​ใน​เว็บไซต์ jw.org ถูก​ออก​แบบ​ขึ้น​ให้​เป็น​แหล่ง​ค้นคว้า​ข้อมูล​สำหรับ​บุคลากร​ทาง​การ​แพทย์ ส่วน​นี้​ไม่​ได้​ให้​คำ​แนะ​นำ​ทาง​การ​รักษา​ใด ๆ และ​ไม่​สามารถ​ทดแทน​การ​ไป​พบ​แพทย์​ได้ พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ได้​เป็น​ผู้​ผลิต​เอกสาร​ทาง​การ​แพทย์​ที่​อ้าง​ถึง​เหล่า​นี้ แต่​เอกสาร​เหล่า​นี้​มี​ข้อมูล​เกี่ยว​กับ​กลวิธี​ทาง​การ​รักษา​โดย​ไม่​ใช้​เลือด​ที่​อาจ​ใช้​ได้ ถือ​เป็น​หน้า​ที่​รับผิดชอบ​ของ​บุคลากร​ทาง​การ​แพทย์​แต่​ละ​คน​ที่​จะ​เรียน​รู้​ข้อมูล​ใหม่ พิจารณา​ทาง​เลือก​ต่าง ๆ และ​ช่วยเหลือ​ผู้​ป่วย​ให้​ตัดสิน​ใจ​ตาม​สภาพการณ์ ความ​ต้องการ และ​ความ​เชื่อ​ของ​เขา กลวิธี​ทั้ง​หมด​นี้​ไม่​ได้​เหมาะ​สม​และ​เป็น​ที่​ยอม​รับ​สำหรับ​ผู้​ป่วย​ทุก​ราย

สำหรับ​ผู้​ป่วย คุณ​ต้อง​พยายาม​หา​คำ​แนะ​นำ​จาก​แพทย์​หรือ​บุคลากร​ทาง​การ​แพทย์​เกี่ยว​กับ​สภาพการณ์​และ​วิธี​การ​รักษา​ของ​คุณ คุณ​ต้อง​ไป​พบ​แพทย์​ถ้า​รู้สึก​ว่า​ตัว​เอง​ป่วย

การ​ใช้​เว็บไซต์​นี้​ถูก​ควบคุม​โดย​เงื่อนไข​การ​ใช้​งาน​ที่​มี​การ​ระบุ​ไว้