• พยาน​พระ​ยะโฮวา 165,470 คน

  • ประชาคม 2,118 ประชาคม

  • คน​เข้า​ร่วม​ประชุม​เพื่อ​ระลึก​ถึง​การ​เสีย​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ 267,296 คน

  • อัตรา​ส่วน​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ต่อ​จำนวน​ประชากร 1 ต่อ 497

  • ประชากร 82,315,658 คน