Kosomar nuejaas toma

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ajenak Luka Yawe

Ateso

Akiro Nukajokak Kanejai Edeke!

Epone lo Imedaet Koitabo Kalo

Epone lo Imedaet Koitabo Kalo

Ingarakini ijo eitabo lo aisisiaun cut nuikamunitos Akirot Naka Edeke, Obaibuli. Angin wadikaet nejai angeset naka aisisiaet itodunit neipedori ijo aisiom Kobaibuli kon anu abongonokin angiseta nuiwadikaitai kanyukutan nuapolok.

Neisiomia ijo aiwadikaeta nuka Ebaibuli, koomom epone lo ebongokinitor angiseta. Ediopet ka Ajenak Luka Yawe ebuni aiyalamikin aingarakin ijo amisikin apolou naka Aiwadikaeta.Kosiom Luka 24:32, 45.

Kojen: Itaboi kere luitodiaritai koitabo kalo erasi luiwadikaitos Ajenak Luka Yawe.

KISISIA ACE

Kingit Aisisia Ebaibuli atitai

Anyoika bo Kiswamasi Neisisiaere Ebaibuli?

Anatar akwap kere, Ajenak Luka Yawe kes ejenara kotoma aisisianakin Ebaibuli katitai kitosomaete ainapetait kec naijaikinete ijo. Koany eipone loiswama.