Səwur dɛ bɔnshɔ ɛgbȧthi məfɔf tənt təgbȧthi, kɛrɛ səba rim din.Saŋ bɛ sə kɔnthɔsnɛ kə bɔtho Yioba, yi ɔKuru ka aŋ Baybul kɔnɔ Bɛmpa koko bɛ. Səyɔ ȧte sə gbəli kətȧŋsȧnɛ Yisɔs Kraystŋ amera yɛsu ɛbondȧ tati kə chela su a Kristɛn. Ikin-o-kin ɔtə bot ȧlɔkɔ kəmarȧnɛ afəm kə karaŋ aŋ Baybul kə tɔri ŋa Ŋkuwamɛnt ŋa Kuru. Saŋ sa mȧsheri, sə thɛlma, ŋpa ŋa Yioba yi Ŋkuwamɛnt ŋɔŋ, ta chela su Mȧsheri ma Yioba. Kȧli kȧli aŋ sȧyt aŋe. Karaŋ aŋ Baybul ka intanɛt. Karaŋ ɛpa yɛsu finɔŋ yi ȧte səlanɛ-e.