కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షుల వార్తలు

యెహోవాసాక్షులకు సంబంధించిన వార్తా కథనాల గురించి ఆన్‌లైన్‌లో చదవండి. లీగల్‌ వాళ్లకు అలాగే మీడియా వాళ్లకు కూడా సమాచారం అందుబాటులో ఉంది.

ప్రపంచ వార్తలు

2022 పరిపాలక సభ అప్‌డేట్‌ #6

ఒక పరిపాలక సభ సభ్యుడు కొన్ని తాజా వార్తలు చెప్తారు, 2023 వార్షిక వచనాన్ని ప్రకటిస్తారు.

ప్రపంచ వార్తలు

2022 పరిపాలక సభ అప్‌డేట్‌ #5

ఒకప్పటి సోవియట్‌ యూనియన్‌లో మన సహోదర సహోదరీలు హింసకు తలొగ్గకుండా ఎలా నమ్మకంగా సహించారో అలాగే యెహోవా మన వెన్నంటే ఉంటాడని వాళ్ల అనుభవాలు ఎలా చూపిస్తున్నాయో ఒక పరిపాలక సభ సభ్యుడు వివరించాడు.

ప్రపంచ వార్తలు

2022 పరిపాలక సభ అప్‌డేట్‌ #4

తూర్పు ఐరోపాలోని మన సహోదరుల్లాగే కష్టాల్ని నమ్మకంగా, ఆనందంగా సహించమని ఒక పరిపాలక సభ సభ్యుడు మనల్ని ప్రోత్సహిస్తాడు.

ప్రపంచ వార్తలు

2022 పరిపాలక సభ అప్‌డేట్‌ #3

ఒక పరిపాలక సభ సభ్యుడు, తూర్పు ఐరోపాలో జరుగుతున్న యుద్ధం గురించి ఆందోళనపడకుండా ఉండడానికి మనకు సహాయం చేసే విషయాలు పంచుకుంటాడు.

ప్రపంచ వార్తలు

2022 పరిపాలక సభ అప్‌డేట్‌ #2

పరీక్షలు వచ్చినా మన సహోదర సహోదరీలు ఎలా నమ్మకంగా ఉంటున్నారో ఒక పరిపాలక సభ సభ్యుడు చెప్తాడు.

ప్రపంచ వార్తలు

2022 పరిపాలక సభ అప్‌డేట్‌ #1

ఒక పరిపాలక సభ సభ్యుడు, ఆధ్యాత్మికంగా మెలకువగా ఉండమని మనల్ని ప్రోత్సహిస్తాడు.