మీ విరాళాలను ఎలా ఉపయోగిస్తామంటే ...

యెహోవాసాక్షుల పని స్వచ్ఛంద విరాళాల మద్దతుతో జరుగుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి ఈ విరాళాలు ఎలా ఉపయోగిస్తున్నామో చూడండి.

ప్రచురించడం

అరచేతిలో పట్టే లైబ్రరీ

JW లైబ్రరీ ఉపయోగించేవాళ్లు అది “నిజంగా వెలకట్టలేనిది” అని చెప్తున్నారు. అది సరిగ్గా పనిచేసేలా చూసుకోవడానికి, దాన్ని మెరుగుపర్చడానికి ఏమేం చేస్తున్నారో తెలుసుకోండి.

కార్యనిర్వహణ

స్థానిక ప్రజల మధ్య మత స్వేచ్ఛను సమర్థించడం

యెహోవాసాక్షుల ఆరాధనా స్వేచ్ఛను అడ్డుకోవడానికి వ్యతిరేకులు ప్రయత్నించినప్పుడు సహాయం చేయడానికి మన సహోదరులు రంగంలోకి దిగారు.

ఒకరి సమృద్ధి వేరేవాళ్ల అవసరాల్ని తీరుస్తుంది

పేద దేశాల్లో మన పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయి?

ప్రకటించడం, బోధించడం

‘ఎల్లప్పుడూ ఆనందించండి’! అనే 2020 ప్రాదేశిక సమావేశం కోసం వీడియోలు తయారుచేయడం

మన ప్రాదేశిక సమావేశాల్లో చూపించే వీడియోలను ఎలా తయారుచేస్తారు?

‘ఎల్లప్పుడూ ఆనందించండి’! అనే 2020 ప్రాదేశిక సమావేశాన్ని అనువదించడం

ప్రసంగాల్ని, డ్రామాల్ని, పాటల్ని 500 కన్నా ఎక్కువ భాషల్లోకి అంత త్వరగా ఎలా అనువదించారు?

వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా సంఘ కూటాలు జరుపుకోవడం

వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా కూటాలు జరుపుకోవడం కోసం సంఘాలు సురక్షితమైన జూమ్‌ లైసెన్స్‌లు పొందడానికి సంస్థ ఎలా సహాయం చేసింది?

అరచేతిలో పట్టే లైబ్రరీ

JW లైబ్రరీ ఉపయోగించేవాళ్లు అది “నిజంగా వెలకట్టలేనిది” అని చెప్తున్నారు. అది సరిగ్గా పనిచేసేలా చూసుకోవడానికి, దాన్ని మెరుగుపర్చడానికి ఏమేం చేస్తున్నారో తెలుసుకోండి.

స్థానిక ప్రజల మధ్య మత స్వేచ్ఛను సమర్థించడం

యెహోవాసాక్షుల ఆరాధనా స్వేచ్ఛను అడ్డుకోవడానికి వ్యతిరేకులు ప్రయత్నించినప్పుడు సహాయం చేయడానికి మన సహోదరులు రంగంలోకి దిగారు.

ఒకరి సమృద్ధి వేరేవాళ్ల అవసరాల్ని తీరుస్తుంది

పేద దేశాల్లో మన పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయి?

‘ఎల్లప్పుడూ ఆనందించండి’! అనే 2020 ప్రాదేశిక సమావేశం కోసం వీడియోలు తయారుచేయడం

మన ప్రాదేశిక సమావేశాల్లో చూపించే వీడియోలను ఎలా తయారుచేస్తారు?

‘ఎల్లప్పుడూ ఆనందించండి’! అనే 2020 ప్రాదేశిక సమావేశాన్ని అనువదించడం

ప్రసంగాల్ని, డ్రామాల్ని, పాటల్ని 500 కన్నా ఎక్కువ భాషల్లోకి అంత త్వరగా ఎలా అనువదించారు?

వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా సంఘ కూటాలు జరుపుకోవడం

వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా కూటాలు జరుపుకోవడం కోసం సంఘాలు సురక్షితమైన జూమ్‌ లైసెన్స్‌లు పొందడానికి సంస్థ ఎలా సహాయం చేసింది?

క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న దానికి సరిపోయే పదాలేవీ లేవు.