కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

వాళ్లు బైబిల్ని విలువైనదిగా ఎంచారు

వాళ్లు బైబిల్ని విలువైనదిగా ఎంచారు

మైఖేల్‌ సర్వీటస్‌, విలియమ్‌ టిండేల్‌, ఇంకొంతమంది బైబిలు సత్యాల పట్ల ఉన్న ప్రేమతో గొప్ప త్యాగాలు చేశారు.