కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

వాళ్లు బైబిల్ని విలువైనదిగా ఎంచారు—చిన్నభాగం (విలియమ్‌ టిండేల్‌)

వాళ్లు బైబిల్ని విలువైనదిగా ఎంచారు—చిన్నభాగం (విలియమ్‌ టిండేల్‌)

వాళ్లు బైబిల్ని విలువైనదిగా ఎంచారు అనే వీడియో నుండి తీసుకున్న చిన్న భాగం ఇది. విలియమ్‌ టిండేల్‌ కొత్త నిబంధనను ఇంగ్లీషులోకి ఎలా అనువదించాడో ఇందులో ఉంటుంది.