కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

ఇష్టమైనవాళ్లు చనిపోయినప్పుడు

ఇష్టమైనవాళ్లు చనిపోయినప్పుడు

ఇష్టమైనవాళ్లు చనిపోయినప్పుడు కలిగే బాధను తట్టుకోవడానికి మీరు కొన్ని పనులు చేయవచ్చు. అవి మీకు సహాయం చేస్తాయి.