కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

సంతోషంతో గొంతెత్తి యెహోవాకు పాటలు పాడండి

చూపించు

రికార్డింగులు డౌన్‌లోడ్‌ చేయి

సంతోషంతో, గొంతెత్తి యెహోవాకు పాటలు పాడండి—కూటాలు

సంతోషంతో గొంతెత్తి యెహోవాకు పాటలు పాడండి—బృందగానం

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి—మాతో కలిసి పాడండి