కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

153వ పాట

మీకు సంతోషంగా ఉంటుందా?

మీకు సంతోషంగా ఉంటుందా?

(హెబ్రీయులు 13:⁠15)

 1. సంతోషమేస్తుందా?

  ప్రకటిస్తే బోధిస్తే,

  మనస్ఫూర్తిగా ఉత్సా-

  హంగా ప్రయత్నిస్తే?

  మీరు కృషి చేస్తే

  హృదయాల్లో ఏముందో

  తెలిసిన దేవుడు

  సహాయం చేస్తాడు.

  (పల్లవి)

  ఆనందంగా నిరంతరం

  మనసుతో, హృదయంతో,

  పెదవులతో అర్పిస్తాం

  దేవునికి స్తుతి.

 2. సంతోషమేస్తుందా?

  మీరు చెప్పే మాటల్ని

  జీవాన్ని కోరేవాళ్లు

  విని ఆలోచిస్తే?

  కొందరు ఒద్దన్నా

  లేదా తప్పిపోయినా,

  మనము దేవునికి

  సాక్షులుగా ఉందాం.

  (పల్లవి)

  ఆనందంగా నిరంతరం

  మనసుతో, హృదయంతో,

  పెదవులతో అర్పిస్తాం

  దేవునికి స్తుతి.

 3. సంతోషమేస్తుందా?

  దేవుని సహాయంతో

  మాతో కలిసి మీరు

  పరిచర్య చేస్తే?

  ఎంతో గౌరవంగా,

  ధైర్యంగా ప్రకటిస్తూ,

  అర్హులైనవాళ్లను

  వెదుకుతూ ఉందాం.

  (పల్లవి)

  ఆనందంగా నిరంతరం

  మనసుతో, హృదయంతో,

  పెదవులతో అర్పిస్తాం

  దేవునికి స్తుతి.