కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

145వ పాట

ప్రకటించడానికి సిద్ధపడదాం

ప్రకటించడానికి సిద్ధపడదాం

(యిర్మీయా 1:17)

 1. సువార్త

  చాటాలని

  లేస్తాం చీకటితోనే.

  అసలే నిద్ర,

  పైగా వర్షం కూడా.

  మానేయాలి అనిపిస్తుంది

  మనకు.

  (పల్లవి)

  సిద్ధపడి మనం ప్రార్థిస్తే

  దీవెనల కోసం;

  కావల్సిన పురికొల్పును

  పొందుతాము.

  తోడున్నారు యేసు, దూతలు

  నిర్దేశించేందుకు.

  పక్కనుంటే మంచి మిత్రుడు,

  పడిపోము.

 2. వీటిని

  పాటిస్తుంటే

  సంతోషాన్ని పొందుతాం.

  ప్రేమతో మనం

  చేసే ఏ పనినీ

  మరువడు మన దేవుడు

  ఎప్పుడూ.

  (పల్లవి)

  సిద్ధపడి మనం ప్రార్థిస్తే

  దీవెనల కోసం;

  కావల్సిన పురికొల్పును

  పొందుతాము.

  తోడున్నారు యేసు, దూతలు

  నిర్దేశించేందుకు.

  పక్కనుంటే మంచి మిత్రుడు,

  పడిపోము.