కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

143వ పాట

చీకటి లోకంలో వెలుగు

చీకటి లోకంలో వెలుగు

(2 కొరింథీయులు 4:5)

 1. చీకటి అలుముకున్న

  ఈ దుష్ట లోకంలో,

  ఓ జ్యోతి ప్రకాశిస్తుంది

  ఉదయకాంతిలా.

  (పల్లవి)

  ఆశాకిరణంలా

  వెలుగునిచ్చే వార్త

  ప్రకటిద్దాం మనం.

  వేకువ వెలుగై

  ఆహ్వానిస్తుంది అది

  రేపటిని.

 2. నిద్రించే వాళ్లను లేపే

  సమయము ఇదే.

  ప్రార్థిద్దాం వాళ్ల కోసము;

  ధైర్యాన్ని నింపుదాం.

  (పల్లవి)

  ఆశాకిరణంలా

  వెలుగునిచ్చే వార్త

  ప్రకటిద్దాం మనం.

  వేకువ వెలుగై

  ఆహ్వానిస్తుంది అది

  రేపటిని.