కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

141వ పాట

శాంతిని ప్రేమించేవాళ్ల కోసం వెతుకుదాం

శాంతిని ప్రేమించేవాళ్ల కోసం వెతుకుదాం

(లూకా 10:6)

 1. ‘రాజ్య సత్యాన్ని చాటిచెప్పండి’

  అని యేసు ఆజ్ఞాపించి,

  బోధించాడు దైవ వాక్యం.

  దేవుని గొర్రెలపై ప్రేమతో

  వెదికాడు

  వాటికోసం ప్రతిక్షణము.

  ఇంటింటిలో, వీధుల్లోనూ

  ప్రకటిస్తాం మేం అంతటా,

  పోతాయనీ కష్టాలన్నీ త్వరలో.

  (పల్లవి)

  వెదుకుదాం

  శాంతికై తపించేవాళ్లందర్ని,

  వెదుకుదాం

  మంచిని ప్రేమించేవాళ్ల కోసం,

  వెదుకుదాం

  ప్రతీచోట.

 2. ఆగదు కాలం ఏమిచేసినా.

  వినాలింకా ఎంతోమంది,

  జీవాన్నిచ్చే సువార్తను.

  ప్రేరేపిస్తుంది ప్రేమే మనల్ని,

  తిరిగెళ్లి

  దీనులకు బోధించేందుకు.

  వెదుకుతూ ఉన్నప్పుడు

  మంచివాళ్లు కలుస్తారు,

  సంతోషాన్ని నింపుతారు మనలో.

  (పల్లవి)

  వెదుకుదాం

  శాంతికై తపించేవాళ్లందర్ని,

  వెదుకుదాం

  మంచిని ప్రేమించేవాళ్ల కోసం,

  వెదుకుదాం

  ప్రతీచోట.