కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

ఆరాధనలో విగ్రహాల్ని ఉపయోగిస్తే దేవుడు ఇష్టపడతాడా?

ఆరాధనలో విగ్రహాల్ని ఉపయోగిస్తే దేవుడు ఇష్టపడతాడా?

దేవుడు కంటికి కనిపించడు కదా. మరి మనం ఆయనకు ఎలా దగ్గరవ్వగలం? ఒకవేళ కంటికి కనిపించే వాటిని ఉపయోగించి ఆరాధిస్తే, దేవునికి దగ్గరవ్వగలమా?