కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

నిజమైన ప్రేమ అంటే ఏంటి?

నిజమైన ప్రేమ అంటే ఏంటి?

ప్రాణ స్నేహితులైన లిజ్‌, మేగన్‌ ప్రేమ కోసం వెదుకుతున్నారు, కానీ దాని కోసం ఇద్దరూ వేర్వేరు దారులు ఎంపిక చేసుకున్నారు.