సమూయేలు రెండో గ్రంథం 4:1-12

  • ఇష్బోషెతు హత్య (1-8)

  • ఆ హంతకుల్ని దావీదు చంపించడం (9-12)

4  అబ్నేరు హెబ్రోనులో చనిపోయాడని+ సౌలు కుమారుడు ఇష్బోషెతు*+ విన్న​ప్పుడు, అతను ఎంతో భయపడ్డాడు,* ఇశ్రాయే​లీయులు అందరూ ఎంతో ఆందోళనపడ్డారు.  సౌలు కుమారునికి చెందిన దోపిడీ ముఠాలకు ఇద్దరు నాయకులు ఉండేవాళ్లు: ఒకతని పేరు బయనా, ఇంకొకతని పేరు రేకాబు. వాళ్లు బెన్యామీను గోత్రానికి చెందిన బెయేరోతీయుడైన రిమ్మోను కుమారులు. (బెయేరోతును+ కూడా బెన్యామీనులో ఒక భాగంగా పరిగణించేవాళ్లు.  బెయేరోతీయులు గిత్తయీముకు+ పారిపోయారు. వాళ్లు ఈ రోజు వరకు అక్కడ పరదేశులుగా నివసిస్తున్నారు.)  సౌలు కుమారుడైన యోనాతానుకు+ కుంటివాడైన ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు.+ సౌలు, యోనాతాను చనిపోయారనే వార్త యెజ్రెయేలు+ నుండి వచ్చినప్పుడు అతనికి ఐదేళ్లు. అప్పుడు అతని దాది అతన్ని ఎత్తుకొని పారిపోయింది. కానీ ఆమె అలా భయంతో పారిపోతున్నప్పుడు అతను కింద పడిపోయి కుంటివాడయ్యాడు. అతని పేరు మెఫీబోషెతు.+  బెయేరోతీయుడైన రిమ్మోను కుమారులు రేకాబు, బయనా బాగా ఎండకాస్తున్న సమయంలో ఇష్బోషెతు ఇంటికి వెళ్లారు. అతను మధ్యాహ్నం పూట విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు.  వాళ్లు గోధుమలు తెస్తున్నట్టు నటిస్తూ ఇంట్లోకి వెళ్లి అతన్ని పొత్తికడుపులో కత్తితో పొడిచారు; తర్వాత రేకాబు, అతని సహోదరుడు బయనా+ అక్కడి నుండి పారిపోయారు.  వాళ్లు ఇష్బోషెతు ఇంట్లోకి వెళ్లినప్పుడు, అతను తన పడక​గదిలో మంచంమీద పడుకొని ఉన్నాడు. వాళ్లు అతన్ని పొడిచి చంపారు. తర్వాత వాళ్లు అతని తల నరికారు. వాళ్లు అతని తలను తీసుకొని అరాబాకు వెళ్లే దారిలో రాత్రంతా నడిచారు.  వాళ్లు అతని+ తలను హెబ్రోనులో ఉన్న దావీదు రాజు దగ్గరికి తీసుకొచ్చి, “నీ ప్రాణం తీయాలని చూసిన+ నీ శత్రువైన సౌలు+ ​కుమారుడు ఇష్బోషెతు తల ఇదిగో. ఈ రోజు యెహోవా మా ప్రభువైన రాజు కోసం సౌలు మీద, అతని వంశస్థుల మీద పగతీర్చుకున్నాడు” అన్నారు.  అయితే, దావీదు బెయేరోతీయుడైన రిమ్మోను కుమారులతో అంటే రేకాబుతో, అతని సహోదరుడైన బయనాతో ఇలా అన్నాడు: “కష్టాలన్నిట్లో నుండి నన్ను రక్షించిన* యెహోవా+ జీవం తోడు, 10  ఒకతను వచ్చి, ‘సౌలు చనిపోయాడు’+ అని నాకు చెప్పినప్పుడు, అతను నాకు మంచివార్త తెస్తున్నానని అనుకున్నాడు. కానీ నేను అతన్ని పట్టుకొని సిక్లగులో చంపాను.+ అదే ఆ సందేశకుడికి నేను ఇచ్చిన బహుమానం! 11  అలాంటిది దుష్టులు ఒక నీతిమంతుణ్ణి అతని ఇంట్లోనే అతని మంచం మీద చంపినందుకు నేను వాళ్లను ఇంకెంత ఎక్కువగా శిక్షించాలి! నేను అతని రక్తానికి మిమ్మల్ని బాధ్యులుగా చేసి+ మిమ్మల్ని భూమ్మీద లేకుండా చేయొద్దా?” 12  వాళ్లను చంపమని దావీదు తన యువకులకు ఆజ్ఞాపించాడు.+ ఆ యువకులు వాళ్ల చేతుల్ని, పాదాల్ని నరికి వాళ్ల శవాల్ని హెబ్రోనులోని కోనేరు దగ్గర వేలాడదీశారు,+ అయితే ​ఇష్బోషెతు తలను మాత్రం తీసుకెళ్లి హెబ్రోనులోని అబ్నేరు సమాధిలో పాతిపెట్టారు.

అధస్సూచీలు

అక్ష., “సౌలు కుమారుడు.”
అక్ష., “అతని చేతులు బలహీనపడ్డాయి.”
లేదా “విడిపించిన.”