సమూయేలు రెండో గ్రంథం 15:1-37

  • అబ్షాలోము పన్నాగం, తిరుగుబాటు (1-12)

  • దావీదు యెరూషలేము నుండి పారిపోవడం (13-30)

  • అహీతోపెలు అబ్షాలోముతో చేతులు కలపడం (31)

  • అహీతోపెలు సలహాను పాడుచేయడానికి హూషై పంపించబడడం (32-37)

15  ఇదంతా జరిగిన తర్వాత, అబ్షాలోము తన కోసం ఒక రథాన్ని, గుర్రాల్ని, తన ముందు పరుగెత్తడానికి 50 మంది మనుషుల్ని సమకూర్చుకున్నాడు.+  అబ్షాలోము ఉదయాన్నే లేచి, నగర ద్వారం+ వైపు వెళ్లే దారి పక్కన నిలబడేవాడు. తీర్పు కోసం ఎవరైనా ఒక వ్యాజ్యంతో రాజు దగ్గరికి వస్తుంటే,+ అబ్షాలోము అతన్ని పిలిచి, “నువ్వు ఏ నగరం నుండి వచ్చావు?” అని అడిగేవాడు. అతను, “నీ సేవకుడినైన నేను ఇశ్రాయేలు గోత్రాల్లో ఫలానా దాని నుండి వచ్చాను” అని జవాబిచ్చేవాడు.  అప్పుడు అబ్షాలోము అతనితో, “చూడు, నీ వాదనలు సరైనవి, సముచితమైనవి; కానీ నీ సమస్యను వినేవాళ్లు రాజు దగ్గర ఎవ్వరూ లేరు” అనేవాడు.  అబ్షాలోము ఇంకా ఇలా అనేవాడు: “నేను ఈ దేశానికి న్యాయమూర్తిగా నియమించబడితే ఎంత బాగుంటుంది! అప్పుడు వ్యాజ్యం గానీ తగాదా గానీ ఉన్న ప్రతీ వ్యక్తి నా ​దగ్గరికి రాగలుగుతాడు, నేను అతనికి న్యాయం జరిగేలా చూస్తాను.”  ఎవరైనా అబ్షాలోముకు సాష్టాంగపడడానికి దగ్గరికి వస్తే, అతను తన చెయ్యి చాపి ఆ వ్యక్తిని పట్టుకొని ముద్దుపెట్టేవాడు.+  తీర్పు కోసం రాజు దగ్గరికి వచ్చే ఇశ్రాయేలీయులం​దరితో అబ్షాలోము ఈ విధంగా ప్రవర్తించేవాడు; అలా అబ్షాలోము ఇశ్రాయేలీయుల హృదయాల్ని దోచుకుంటూ ఉన్నాడు.+  నాలుగు సంవత్సరాలు* గడిచాక, అబ్షాలోము రాజుతో ఇలా అన్నాడు: “నేను యెహోవాకు చేసుకున్న మొక్కుబడిని చెల్లించడానికి దయచేసి నన్ను హెబ్రోనుకు+ వెళ్లనివ్వు.  ఎందుకంటే, నీ సేవకుడినైన నేను సిరియాలోని గెషూరులో ఉన్నప్పుడు,+ ‘యెహోవా నన్ను యెరూషలేముకు తిరిగి తీసుకొస్తే, నేను యెహోవాకు అర్పణ అర్పిస్తాను’* అని మొక్కుబడి చేసుకున్నాను.”+  అప్పుడు రాజు అతనితో, “క్షేమంగా వెళ్లు” అన్నాడు. అబ్షాలోము లేచి హెబ్రోనుకు వెళ్లాడు. 10  తర్వాత అబ్షాలోము ఇశ్రాయేలు గోత్రాలన్నిటికీ వేగులవాళ్లను పంపిస్తూ వాళ్లకు ఇలా చెప్పాడు: “మీరు బూర* శబ్దం వినగానే, ‘అబ్షాలోము హెబ్రోనులో రాజయ్యాడు!’+ అని చాటించండి.” 11  అబ్షాలోముతోపాటు 200 మంది యెరూషలేము నుండి హెబ్రోనుకు వెళ్లారు; ​అబ్షాలోము వాళ్లను పిలిచాడు. జరుగుతున్న ​విషయాలు తెలియక వాళ్లు అమాయకంగా అక్కడికి వెళ్లారు. 12  అంతేకాదు, అబ్షాలోము తాను బలులు అర్పిస్తున్నప్పుడు, దావీదు సలహాదారుడూ+ గీలోనీయుడూ అయిన అహీతోపెలును+ అతని నగరమైన గీలో+ నుండి పిలిపించాడు. కుట్ర అంతకంతకూ తీవ్రమౌతూ వచ్చింది, అబ్షాలోముకు మద్దతు ఇచ్చేవాళ్ల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది.+ 13  కొంత సమయం గడిచాక, సమాచారాన్ని తెచ్చే వ్యక్తి దావీదు దగ్గరికి వచ్చి, “ఇశ్రాయేలీయుల హృదయాలు అబ్షాలోము వైపుకు మళ్లాయి” అని చెప్పాడు. 14  వెంటనే దావీదు యెరూషలేములో తనతో ఉన్న తన సేవకులందరితో ఇలా అన్నాడు: “లేవండి, మనం ఇక్కడి నుండి పారిపోదాం;+ లేదంటే, అబ్షాలోము చేతిలో నుండి మనలో ఎవ్వరం తప్పించుకోలేం! త్వరపడండి, లేకపోతే అతను వేగంగా వచ్చి మనల్ని పట్టుకొని, మనమీదికి విపత్తు ​తీసుకొచ్చి, నగరంలోని ప్రజల్ని కత్తితో చంపుతాడు!”+ 15  అప్పుడు రాజు సేవకులు రాజుతో, “మా ప్రభువైన రాజు ఏది నిర్ణయిస్తే అది చేయడానికి నీ సేవకులమైన మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం” అన్నారు.+ 16  దాంతో దావీదు తన ఇంటివాళ్లందర్నీ వెంటబెట్టుకొని బయల్దేరాడు, అయితే రాజభవనాన్ని చూసుకోవడం కోసం తన పదిమంది ఉపపత్నుల్ని అక్కడే ఉంచాడు.+ 17  రాజు తన దారిలో వెళ్తూ ఉంటే ప్రజలందరూ అతన్ని అనుసరిస్తున్నారు. వాళ్లు బేత్మెర్హాకు దగ్గర ఆగారు. 18  అతనితోపాటు బయల్దేరిన అతని సేవకులందరూ, కెరేతీయులందరూ, పెలేతీయులందరూ,+ గాతు+ నుండి అతన్ని అనుసరించిన 600 మంది గిత్తీయులూ అతని పక్కన నుండి వెళ్తుండగా రాజు వాళ్లను పరిశీలించాడు. 19  అప్పుడు రాజు గిత్తీయుడైన ఇత్తయితో+ ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు కూడా మాతో రావడం దేనికి? నువ్వు వెనక్కి వెళ్లి కొత్త రాజుతోపాటు ఉండు; ఎందుకంటే నువ్వు ఒక విదేశీయుడివి, అదీగాక నువ్వు నీ దేశానికి తిరిగెళ్లలేవు. 20  నువ్వు ఈమధ్యే వచ్చావు, అలాంటిది ఎక్కడికి వెళ్తానో తెలియని నాతోపాటు నిన్ను రమ్మని ఎలా అడగ​గలను? నువ్వు వెనక్కి వెళ్లు, నీ ​సహోదరుల్ని నీతోపాటు తీసుకెళ్లు, యెహోవా నీ మీద విశ్వసనీయ ప్రేమను, నమ్మకత్వాన్ని చూపించాలి!”+ 21  కానీ ఇత్తయి రాజుతో ఇలా అన్నాడు: “యెహోవా జీవం తోడు, నా ప్రభువైన రాజు జీవం తోడు; చావైనా, బ్రతుకైనా నా ప్రభువైన రాజు ఎక్కడుంటే, నీ సేవకుడు అక్కడే ఉంటాడు!”+ 22  అందుకు దావీదు ఇత్తయితో, “సరే, లోయ దాటు” అన్నాడు. గిత్తీయుడైన ఇత్తయి తన మనుషులందరితో, పిల్లలందరితో కలిసి లోయ దాటాడు. 23  ప్రజలందరూ లోయ దాటుతుండగా దేశంలో ఉన్నవాళ్లందరూ గట్టిగా ఏడుస్తూ ఉన్నారు, అప్పుడు రాజు కిద్రోను లోయ+ పక్కన నిలబడివున్నాడు; ప్రజలందరూ లోయ దాటి, ఎడారికి వెళ్లే దారిలోకి వెళ్తున్నారు. 24  సాదోకు+ కూడా అక్కడే ఉన్నాడు. అతనితోపాటు సత్యదేవుని ఒప్పంద మందసం+ మోస్తున్న లేవీయులందరూ ఉన్నారు;+ వాళ్లు సత్యదేవుని మందసాన్ని కింద పెట్టారు; అబ్యాతారు+ కూడా అక్కడికి వచ్చాడు. ఈలోగా ప్రజలందరూ నగరం నుండి వచ్చి లోయ దాటారు. 25  కానీ రాజు సాదోకుతో ఇలా అన్నాడు: “సత్యదేవుని మందసం తీసుకొని నగరానికి తిరిగెళ్లు. నేను యెహోవా దృష్టిలో అనుగ్రహం పొందితే, ఆయన నన్ను వెనక్కి తీసుకొచ్చి, మందసాన్ని, మందసం ఉండే స్థలాన్ని చూడనిస్తాడు.+ 26  కానీ ఒకవేళ ఆయన, ‘నువ్వంటే నాకు ఇష్టంలేదు’ అని అంటే, ఆయన తన దృష్టికి ఏది మంచిదనిపిస్తే అది నాకు చేయనీ.” 27  రాజు యాజకుడైన సాదోకుకు ఇలా చెప్పాడు: “నువ్వు దీర్ఘదర్శివి+ కావా? నువ్వు క్షేమంగా నగరానికి తిరిగెళ్లు; మీరు మీ ఇద్దరు కుమారుల్ని, అంటే నీ కుమారుడు అహిమయస్సును, అబ్యాతారు కుమారుడు యోనాతానును వెంటబెట్టుకొని వెళ్లండి.+ 28  మీ దగ్గర నుండి కబురు వచ్చేంతవరకు నేను ఎడారి రేవుల దగ్గరే ఉంటాను.”+ 29  దాంతో సాదోకు, అబ్యాతారు సత్యదేవుని మందసాన్ని తిరిగి యెరూషలేముకు తీసుకెళ్లారు, వాళ్లు అక్కడే ఉండిపోయారు. 30  దావీదు ఏడుస్తూ ఒలీవల కొండ+ ఎక్కుతున్నాడు; అతను తల కప్పుకొని, చెప్పులు లేకుండా నడుస్తున్నాడు. అతనితో ఉన్న ప్రజలు కూడా తలలు కప్పుకొని, ఏడుస్తూ పైకి ఎక్కుతున్నారు. 31  “అబ్షాలోముతో+ కలిసి కుట్ర పన్నుతున్నవాళ్లలో అహీతోపెలు కూడా ఉన్నాడు”+ అనే వార్త దావీదుకు అందింది. అప్పుడు దావీదు, “యెహోవా, దయచేసి అహీతోపెలు ఇచ్చే సలహా* మూర్ఖుడి సలహాలా ఎంచబడేలా చూడు!”+ అన్నాడు.+ 32  దేవునికి నమస్కరించడానికి ప్రజలు వచ్చే కొండశిఖరం దగ్గరికి దావీదు వచ్చినప్పుడు, అర్కీయుడైన+ హూషై అతన్ని కలవడానికి అక్కడ వచ్చి ఉన్నాడు, అతని బట్టలు చిరిగిపోయి ఉన్నాయి, అతని తలమీద దుమ్ము ఉంది. 33  అయితే, దావీదు అతనితో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు నాతో వస్తే, నాకు భారమౌతావు. 34  కానీ ఒకవేళ నువ్వు నగరానికి తిరిగెళ్లి ​అబ్షాలోముతో, ‘రాజా, నేను నీ సేవకుణ్ణి. గతంలో నేను నీ తండ్రికి సేవకునిగా ఉన్నాను, కానీ ఇప్పుడు నేను నీ సేవకుణ్ణి’+ అని అంటే, ఆ తర్వాత నువ్వు నా కోసం అహీతోపెలు సలహాను చెడగొట్టవచ్చు.+ 35  అక్కడ నీకు తోడుగా యాజకులైన సాదోకు, అబ్యాతారు ఉన్నారు కదా? రాజు ఇంటి నుండి నువ్వు వినే ప్రతీ విషయాన్ని యాజకులైన సాదోకుకు, అబ్యాతారుకు చెప్పాలి.+ 36  ఇదిగో! అక్కడ వాళ్లతోపాటు వాళ్ల ఇద్దరు కుమారులు, అంటే సాదోకు కుమారుడు అహిమయస్సు,+ అబ్యాతారు కుమారుడు యోనాతాను+ ఉన్నారు, నువ్వు వినే ప్రతీ విషయం వాళ్ల ద్వారా నాకు చేరవేయి.” 37  కాబట్టి, అబ్షాలోము యెరూషలేములోకి ప్రవేశిస్తుండగా దావీదు స్నేహితుడైన* హూషై+ నగరంలోకి వెళ్లాడు.

అధస్సూచీలు

లేదా “40 సంవత్సరాలు” అయ్యుంటుంది.
లేదా “ఆరాధిస్తాను.” అక్ష., “సేవ చేస్తాను.”
అక్ష., “కొమ్ము.”
లేదా “ఆలోచన.”
లేదా “ఆంతరంగికుడైన.”