కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

సమూయేలు రెండో గ్రంథం

అధ్యాయాలు

విషయసూచిక

 • 1

  • సౌలు చనిపోయాడని దావీదు వినడం (1-16)

  • సౌలు, యోనాతాను గురించి దావీదు శోకగీతం (17-27)

 • 2

  • దావీదు యూదా మీద రాజవ్వడం (1-7)

  • ఇష్బోషెతు ఇశ్రాయేలు మీద రాజవ్వడం (8-11)

  • దావీదు ఇంటికీ, సౌలు ఇంటికీ యుద్ధం (12-32)

 • 3

  • దావీదు ఇంటివాళ్లు బలం పుంజుకున్నారు (1)

  • దావీదు కుమారులు (2-5)

  • అబ్నేరు దావీదు పక్షాన చేరడం (6-21)

  • యోవాబు అబ్నేరును చంపడం (22-30)

  • దావీదు అబ్నేరు గురించి ఏడ్వడం (31-39)

 • 4

  • ఇష్బోషెతు హత్య (1-8)

  • ఆ హంతకుల్ని దావీదు చంపించడం (9-12)

 • 5

  • ఇశ్రాయేలు అంతటి మీద దావీదు రాజవ్వడం (1-5)

  • యెరూషలేము స్వాధీనం (6-16)

   • సీయోను, దావీదు నగరం (7)

  • దావీదు ఫిలిష్తీయుల్ని ఓడించడం (17-25)

 • 6

  • మందసాన్ని యెరూషలేముకు తీసుకురావడం (1-23)

   • ఉజ్జా మందసాన్ని పట్టుకున్నాడు, చంపబడ్డాడు (6-8)

   • మీకాలు దావీదును అసహ్యించుకోవడం (16, 20-23)

 • 7

  • దావీదు ఆలయాన్ని కట్టడు (1-7)

  • రాజ్యం గురించి దావీదుతో ఒప్పందం (8-17)

  • దావీదు కృతజ్ఞతా ప్రార్థన (18-29)

 • 8

  • దావీదు విజయాలు (1-14)

  • దావీదు ప్రభుత్వ నిర్వహణ (15-18)

 • 9

  • మెఫీబోషెతు పట్ల దావీదు విశ్వసనీయ ప్రేమ (1-13)

 • 10

  • అమ్మోను, సిరియా మీద విజయాలు (1-19)

 •  11

  • బత్షెబతో దావీదు వ్యభిచారం (1-13)

  • దావీదు ఊరియాను చంపించడం (14-25)

  • దావీదు బత్షెబను భార్యగా చేసుకోవడం (26, 27)

 • 12

  • నాతాను దావీదును గద్దించడం (1-15ఎ)

  • బత్షెబ కుమారుడు చనిపోవడం (15బి-23)

  • బత్షెబకు సొలొమోను పుట్టడం (24, 25)

  • అమ్మోనీయుల రబ్బా నగరాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం (26-31)

 • 13

  • తామారు మీద అమ్నోను అత్యాచారం (1-22)

  • అబ్షాలోము అమ్నోనును చంపడం (23-33)

  • అబ్షాలోము గెషూరుకు పారిపోవడం (34-39)

 • 14

  • యోవాబు, తెకోవ స్త్రీ (1-17)

  • యోవాబు పథకమని దావీదుకు అర్థమవడం (18-20)

  • తిరిగిరావడానికి అబ్షాలోముకు అనుమతి దొరకడం (21-33)

 • 15

  • అబ్షాలోము పన్నాగం, తిరుగుబాటు (1-12)

  • దావీదు యెరూషలేము నుండి పారిపోవడం (13-30)

  • అహీతోపెలు అబ్షాలోముతో చేతులు కలపడం (31)

  • అహీతోపెలు సలహాను పాడుచేయడానికి హూషై పంపించబడడం (32-37)

 • 16

  • సీబా మెఫీబోషెతు మీద నిందలు వేయడం (1-4)

  • షిమీ దావీదును శపించడం (5-14)

  • అబ్షాలోము హూషైను చేర్చుకోవడం (15-19)

  • అహీతోపెలు సలహా (20-23)

 • 17

  • హూషై అహీతోపెలు సలహాను పాడు​చేయడం (1-14)

  • దావీదు హెచ్చరించబడి, అబ్షాలోము నుండి తప్పించుకోవడం (15-29)

   • బర్జిల్లయి, ఇతరులు ఆహార పదార్థాలు, అవసరమైన వస్తువులు తేవడం (27-29)

 • 18

  • అబ్షాలోము ఓటమి, మరణం (1-18)

  • అబ్షాలోము మరణం గురించి దావీదుకు చెప్పడం (19-33)

 • 19

  • దావీదు అబ్షాలోము గురించి ఏడ్వడం (1-4)

  • యోవాబు దావీదును గద్దించడం (5-8ఎ)

  • దావీదు యెరూషలేముకు తిరిగిరావడం (8బి-15)

  • షిమీ క్షమాపణ అడగడం (16-23)

  • మెఫీబోషెతు నిర్దోషి అని రుజువైంది (24-30)

  • బర్జిల్లయిని గౌరవించడం (31-40)

  • గోత్రాల మధ్య తగాదా (41-43)

 • 20

  • షేబ తిరుగుబాటు; యోవాబు అమాశాను చంపడం (1-13)

  • షేబను వెంటాడి, తల నరికి చంపడం (14-22)

  • దావీదు ప్రభుత్వ నిర్వహణ (23-26)

 • 21

  • సౌలు ఇంటి మీద గిబియోనీయులు పగతీర్చుకోవడం (1-14)

  • ఫిలిష్తీయుల మీద యుద్ధాలు (15-22)

 • 22

  • దేవుని రక్షణ కార్యాల్ని బట్టి దావీదు స్తుతించడం (1-51)

   • “యెహోవా నా శైలం” (2)

   • యెహోవా విశ్వసనీయంగా ఉండేవాళ్లతో విశ్వసనీయంగా ఉంటాడు (26)

 • 23

  • దావీదు చివరి మాటలు (1-7)

  • దావీదు బలమైన యోధుల సాహస కార్యాలు (8-39)

 • 24

  • దావీదు జనాభాను లెక్క పెట్టించి పాపం చేయడం (1-14)

  • తెగులు వల్ల 70,000 మంది చనిపోవడం (15-17)

  • దావీదు బలిపీఠం కట్టడం (18-25)

   • ఖర్చు అవ్వని బలులు అర్పించడు (24)