దినవృత్తాంతాలు రెండో గ్రంథం 6:1-42

  • సొలొమోను ప్రజల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడడం (1-11)

  • సొలొమోను ప్రతిష్ఠాపన ప్రార్థన (12-42)

6  అప్పుడు సొలొమోను ఇలా అన్నాడు: “యెహోవా, నువ్వు దట్టమైన చీకట్లో నివసిస్తావని చెప్పావు.+  ఇప్పుడు నేను నీ కోసం ఒక ఉన్నతమైన మందిరాన్ని, నువ్వు శాశ్వతంగా నివసించడానికి ఒక నివాస స్థలాన్ని నిర్మించాను.”+  తర్వాత రాజు ప్రజలవైపు తిరిగి, ఇశ్రాయేలు సమాజమంతా నిలబడి ఉండగా వాళ్లందర్నీ దీవించడం మొదలుపెట్టాడు.+  అతను ఇలా అన్నాడు: “తన నోటితో నా తండ్రైన దావీదుకు వాగ్దానం చేసి, తన చేతితో దాన్ని నెరవేర్చిన ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా స్తుతించబడాలి. ఆయన ఇలా వాగ్దానం చేశాడు,  ‘నేను నా ప్రజల్ని ఐగుప్తు దేశం నుండి బయటికి తీసుకొచ్చినప్పటి నుండి, నా పేరు అక్కడ ఉండేలా ఒక మందిరం+ కట్టడానికి ఇశ్రాయేలు గోత్రాలన్నిట్లో నేను ఏ నగరాన్నీ ఎంచుకోలేదు; అలాగే నా ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయుల మీద నాయకునిగా నేను ఎవ్వర్నీ ఎంచుకోలేదు.  కానీ నా పేరు అక్కడ ఉండేలా నేను యెరూషలేమును+ ఎంచుకున్నాను; నా ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయుల మీద నాయకునిగా దావీదును ఎంచుకున్నాను.’+  ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా పేరు కోసం ఒక మందిరం కట్టాలని నా తండ్రైన దావీదు తన హృదయంలో కోరుకున్నాడు.+  కానీ యెహోవా నా తండ్రైన దావీదుతో ఇలా అన్నాడు, ‘నా పేరు కోసం ఒక మందిరం కట్టాలని నీ హృదయంలో కోరుకున్నావు, అది మంచిదే.  అయితే, ఆ మందిరాన్ని నువ్వు కట్టవు, నీకు పుట్టబోయే* నీ కుమారుడు నా పేరు కోసం ఒక మందిరాన్ని కడతాడు.’+ 10  యెహోవా తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాడు. యెహోవా వాగ్దానం చేసినట్టే,+ నా తండ్రైన దావీదు స్థానంలో నేను రాజునై, ఇశ్రాయేలు సింహాసనం మీద కూర్చున్నాను.+ ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా పేరు కోసం మందిరాన్ని కూడా కట్టాను, 11  యెహోవా ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో చేసిన ఒప్పందపు రాతి పలకలు ఉన్న మందసాన్ని+ నేను అక్కడ ఉంచాను.” 12  తర్వాత సొలొమోను ఇశ్రాయేలు సమాజమంతా చూస్తుండగా, యెహోవా బలిపీఠం ఎదుట నిలబడి ఆకాశం వైపు చేతులు చాపాడు.+ 13  (సొలొమోను ఒక రాగి వేదిక చేయించి, దాన్ని ప్రాంగణం+ మధ్యలో పెట్టించాడు. దాని పొడవు ఐదు మూరలు,* వెడల్పు ఐదు మూరలు, ఎత్తు మూడు మూరలు; అతను దాని మీద నిలబడ్డాడు.) అతను ఇశ్రాయేలు సమాజమంతా చూస్తుండగా మోకాళ్లూని ఆకాశం వైపు చేతులు చాపి,+ 14  ఇలా అన్నాడు: “ఇశ్రాయేలు దేవా, యెహోవా, ఆకాశంలో గానీ భూమ్మీద గానీ నీలాంటి దేవుడు లేడు. నిండు హృదయంతో నీ ముందు నడుచుకునే నీ సేవకుల విషయంలో నువ్వు నీ ఒప్పందానికి కట్టుబడివుంటావు, వాళ్లమీద విశ్వసనీయ ప్రేమ చూపిస్తావు.+ 15  నీ సేవకుడైన నా తండ్రి దావీదుకు నువ్వు చేసిన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకున్నావు.+ నీ నోటితో నువ్వే ఆ వాగ్దానం చేశావు, ఈ రోజు దాన్ని నీ చేతితో నెరవేర్చావు.+ 16  ఇశ్రాయేలు దేవా, యెహోవా, నువ్వు నీ సేవకుడైన నా తండ్రి దావీదుకు చేసిన ఈ వాగ్దానాన్ని ఇప్పుడు నిలబెట్టుకో: ‘నువ్వు నా ఎదుట నడుచుకున్నట్టు, నీ కుమారులు కూడా నా ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం నడుస్తూ తమ ప్రవర్తన విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటే, ఇశ్రాయేలు సింహాసనం మీద నా ఎదుట కూర్చునే ఒక వ్యక్తి నీ వంశంలో ఎప్పుడూ ఉంటాడు’+ అని నువ్వు అన్నావు.+ 17  ఇశ్రాయేలు దేవా, యెహోవా, నీ సేవకుడైన దావీదుకు నువ్వు చేసిన ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చు. 18  “అయితే, దేవుడు నిజంగా మనుషులతో భూమ్మీద నివసిస్తాడా?+ ఇదిగో! ఆకాశ మహాకాశాలే నీకు సరిపోవు;+ అలాంటిది, నేను కట్టించిన ఈ మందిరం ఎలా సరిపోతుంది?+ 19  నా దేవా, యెహోవా, ఇప్పుడు నీ సేవకుని ప్రార్థనను, అనుగ్రహం కోసం చేసే విన్నపాన్ని ఆలకించు; సహాయం కోసం నీ సేవకుడు పెట్టే మొరను, నీ ఎదుట చేస్తున్న ప్రార్థనను విను. 20  నీ పేరు అక్కడ ఉంటుందని నువ్వు ఏ మందిరం గురించైతే చెప్పావో,+ దానివైపుకు తిరిగి నీ సేవకుడు చేసే ప్రార్థనను వినేలా నీ కళ్లు రాత్రింబగళ్లు ఈ మందిరాన్ని కనిపెట్టుకొని ఉండాలి. 21  సహాయం కోసం నీ సేవకుడు చేసే విన్నపాల్ని, ఈ స్థలం వైపు తిరిగి నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులు చేసే విన్నపాల్ని+ విను, నువ్వు నీ నివాస స్థలమైన పరలోకం నుండి వినాలి;+ అవును, నువ్వు విని క్షమించాలి.+ 22  “ఒక వ్యక్తి తన తోటివాడి విషయంలో తప్పు చేశాడని నిందించబడితే, ఆ తోటివాడు అతనితో ఒట్టు* వేయించవచ్చు. అతను తాను ఒట్టు వేసిన కారణంగా ఈ మందిరంలోని నీ బలిపీఠం ముందుకు వచ్చినప్పుడు, 23  నువ్వు పరలోకం నుండి విని నీ సేవకులకు న్యాయం తీర్చాలి. దుష్టుడికి తగిన ప్రతిఫలం ఇచ్చి, అతను చేసిన తప్పును అతని తలమీదికే రప్పించాలి;+ నీతిమంతుణ్ణి నిర్దోషిగా* తీర్పుతీర్చి, అతని నీతిని బట్టి అతనికి ప్రతిఫలం ఇవ్వాలి.+ 24  “నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులు నీకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తూ ఉండడం వల్ల శత్రువు చేతిలో ఓడిపోయినప్పుడు,+ వాళ్లు నీ దగ్గరికి తిరిగొచ్చి నీ పేరును మహిమపర్చి,+ అనుగ్రహం కోసం ఈ మందిరంలో ప్రార్థించి+ మొరపెట్టుకుంటే, 25  నువ్వు పరలోకం+ నుండి విని, నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయుల పాపాన్ని క్షమించి, వాళ్లకూ వాళ్ల పూర్వీకులకూ నువ్వు ఇచ్చిన దేశానికి వాళ్లను వెనక్కి తీసుకురావాలి.+ 26  “వాళ్లు నీకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఆకాశం మూయబడి వర్షాలు కురవనప్పుడు,+ నువ్వు వాళ్లను బాధించిన కారణంగా వాళ్లు ఈ స్థలం వైపు తిరిగి ప్రార్థించి, నీ పేరును మహిమపర్చి, తమ పాపాల నుండి వెనక్కి తిరిగితే, 27  నువ్వు పరలోకం నుండి విని, నీ సేవకులూ నీ ప్రజలూ అయిన ఇశ్రాయేలీయుల పాపాన్ని క్షమించాలి, వాళ్లు నడవాల్సిన మంచి మార్గం గురించి వాళ్లకు ఉపదేశించాలి;+ నీ ప్రజలకు నువ్వు వారసత్వంగా ఇచ్చిన నీ దేశంలో వర్షం కురిపించాలి. 28  “దేశంలో కరువు+ గానీ, తెగులు+ గానీ, వడగాలి గానీ, మొక్కల తెగులు*+ గానీ, మిడతల దండు గానీ, తిండిబోతు మిడతలు*+ గానీ వస్తే; లేదా శత్రువులు వాళ్ల దేశంలోని ఏ నగరాన్నైనా ముట్టడిస్తే,+ లేదా వేరే ఏదైనా తెగులు గానీ రోగం గానీ వస్తే; 29  ఏ మనిషి గానీ నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులందరూ గానీ (ఎందుకంటే, ప్రతీ ఒక్కరికి వాళ్లవాళ్ల వేదన, బాధ తెలుసు) ఈ మందిరం వైపు చేతులు చాపి+ ఎలాంటి ప్రార్థన చేసినా,+ అనుగ్రహం కోసం ఎలాంటి విన్నపం చేసినా,+ 30  నువ్వు నీ నివాస స్థలమైన పరలోకం నుండి విని, క్షమించాలి;+ ప్రతీ ఒక్కరికి వాళ్లవాళ్ల ప్రవర్తన అంతటినిబట్టి ప్రతిఫలం ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే వాళ్ల హృదయం నీకు తెలుసు (మనిషి హృదయం నిజంగా నీకు మాత్రమే తెలుసు),+ 31  అప్పుడు నువ్వు మా పూర్వీకులకు ఇచ్చిన దేశంలో తాము బ్రతికినంత కాలం నీ మార్గాల్లో నడుస్తూ నీకు భయపడతారు. 32  “అంతేకాదు, నీ ప్రజలుకాని వాళ్లు, అంటే ఇశ్రాయేలీయులుకాని విదేశీయులు ఎవరైనా నీ గొప్ప పేరు* గురించి, నీ బలమైన చెయ్యి గురించి, చాచిన బాహువు గురించి విని దూరదేశం నుండి వస్తే,+ వాళ్లు వచ్చి ఈ మందిరం వైపు తిరిగి ప్రార్థిస్తే, 33  నువ్వు నీ నివాస స్థలమైన పరలోకం నుండి విని, ఆ విదేశీయులు నిన్ను కోరేవన్నీ నువ్వు చేయాలి. అప్పుడు భూమ్మీది దేశాలవాళ్లందరూ నీ పేరును తెలుసుకొని,+ నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయుల్లాగే నీకు భయపడతారు. అలాగే నేను కట్టించిన ఈ మందిరానికి నీ పేరు పెట్టబడిందని తెలుసుకుంటారు. 34  “నువ్వు పంపించే దారిలో, నీ ప్రజలు తమ శత్రువుల మీద యుద్ధానికి వెళ్లినప్పుడు,+ వాళ్లు నువ్వు ఎంచుకున్న ఈ నగరం వైపు, నీ పేరు కోసం నేను కట్టించిన మందిరం వైపు తిరిగి నీకు ప్రార్థిస్తే,+ 35  వాళ్ల ప్రార్థనను, అనుగ్రహం కోసం వాళ్లు చేసే విన్నపాన్ని నువ్వు పరలోకం నుండి విని వాళ్లకు న్యాయం చేయి.+ 36  “వాళ్లు నీకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేసినప్పుడు (ఎందుకంటే పాపం చేయని వ్యక్తి ఎవ్వరూ లేరు),+ నీకు వాళ్లమీద ఎంతో కోపమొచ్చి నువ్వు వాళ్లను శత్రువు చేతికి అప్పగిస్తే, ఆ శత్రువు వాళ్లను దూరదేశానికి గానీ దగ్గరి దేశానికి గానీ బందీలుగా తీసుకెళ్తే;+ 37  వాళ్లు బందీలుగా తీసుకెళ్లబడిన దేశంలో తమ తప్పు తెలుసుకొని, నీ దగ్గరికి తిరిగొచ్చి, తాము బందీలుగా ఉన్న దేశంలో, ‘మేము పాపం చేశాం, తప్పు చేశాం; చెడ్డగా ప్రవర్తించాం’ అంటూ అనుగ్రహం కోసం నిన్ను వేడుకొని,+ 38  తాము బందీలుగా తీసుకెళ్లబడిన దేశంలో వాళ్లు నిండు హృదయంతో, నిండు ప్రాణంతో* నీ దగ్గరికి తిరిగొచ్చి,+ నువ్వు వాళ్ల పూర్వీకులకు ఇచ్చిన దేశం వైపు, నువ్వు ఎంచుకున్న నగరం వైపు, నీ పేరు కోసం నేను కట్టించిన ఈ మందిరం వైపు తిరిగి నీకు ప్రార్థిస్తే,+ 39  నువ్వు నీ నివాస స్థలమైన పరలోకం నుండి వాళ్ల ప్రార్థనను, అనుగ్రహం కోసం వాళ్లు చేసే విన్నపాన్ని విని వాళ్లకు న్యాయం చేసి,+ నీకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేసిన నీ ప్రజల్ని క్షమించు. 40  “నా దేవా, ఈ స్థలంలో* చేసే ప్రార్థనల వైపు దయచేసి నీ దృష్టి నిలిపి, చెవులారా ఆలకించు.+ 41  యెహోవా దేవా, ఇప్పుడు నీ బలాన్ని సూచించే నీ మందసంతోపాటు నీ విశ్రాంతి స్థలంలోకి+ ప్రవేశించు. యెహోవా దేవా, నీ యాజకులు రక్షణను ధరించుకోవాలి, నీ విశ్వసనీయులు నీ మంచితనాన్ని బట్టి ఉల్లసించాలి.+ 42  యెహోవా దేవా, నీ అభిషిక్తుణ్ణి+ తిరస్కరించకు. నీ సేవకుడైన దావీదు మీద నీకున్న విశ్వసనీయ ప్రేమను గుర్తుంచుకో.”+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “నీ గర్భవాసం నుండి వచ్చే.”
అప్పట్లో ఒక మూర 44.5 సెంటీమీటర్లతో (17.5 అంగుళాలతో) సమానం. అనుబంధం B14 చూడండి.
ఇక్కడ ఒట్టు అని అనువదించిన హీబ్రూ పదంలో, తప్పుగా ఒట్టువేయడం వల్ల వచ్చే శిక్ష కూడా ఉంది.
అక్ష., “నీతిమంతునిగా.”
లేదా “గొల్లభామలు.”
అక్ష., “బూజు.”
లేదా “ప్రఖ్యాతి.”
పదకోశం చూడండి.
లేదా “ఈ స్థలానికి సంబంధించి.”