దినవృత్తాంతాలు రెండో గ్రంథం 3:1-17

  • సొలొమోను ఆలయ నిర్మాణం మొదలుపెట్టడం (1-7)

  • అతి పవిత్ర స్థలం (8-14)

  • రెండు రాగి స్తంభాలు (15-17)

3  తర్వాత సొలొమోను యెరూషలేములో మోరీయా పర్వతం+ మీద, యెబూసీయుడైన ఒర్నాను కళ్లం* మీద దావీదు సిద్ధం చేసిన స్థలంలో+ యెహోవా మందిరాన్ని కట్టించడం మొదలుపెట్టాడు.+ అంతకుముందు ఆ స్థలంలోనే అతని తండ్రైన దావీదుకు యెహోవా ప్రత్యక్షమయ్యాడు.+  సొలొమోను తన పరిపాలన నాలుగో సంవత్సరం, రెండో నెల, రెండో రోజున దాన్ని కట్టించడం మొదలుపెట్టాడు.  పాత కొలత* ప్రకారం, సత్యదేవుని మందిరాన్ని కట్టించడానికి సొలొమోను వేసిన పునాది పొడవు 60 మూరలు, వెడల్పు 20 మూరలు.+  ముందున్న వసారా వెడల్పు మందిరం వెడల్పుతో సమానం. అది 20 మూరలు ఉంది. దాని ఎత్తు 20 మూరలు;* అతను దాని లోపలి భాగాన్ని స్వచ్ఛమైన బంగారు రేకుతో కప్పించాడు.+  అతను పెద్ద గదిని సరళవృక్షం పలకలతో కప్పించి, దాన్ని మేలిమి బంగారు రేకుతో కప్పించాడు.+ అతను దాన్ని ఖర్జూర చెట్టు చిత్రాలతో,+ గొలుసులతో అలంకరించాడు.+  అంతేకాదు, ఆ మందిరాన్ని అందమైన రత్నాలతో పొదిగించాడు;+ అతను పర్వయీము నుండి వచ్చిన బంగారాన్ని+ ఉపయోగించాడు.  అతను మందిరాన్ని, దూలాల్ని, గడపల్ని, దాని గోడల్ని, దాని తలుపుల్ని బంగారు రేకుతో కప్పించాడు;+ గోడల మీద కెరూబుల్ని చెక్కించాడు.+  తర్వాత సొలొమోను అతి పవిత్ర స్థలాన్ని+ చేయించాడు; దాని పొడవు 20 మూరలు, అది మందిరం వెడల్పుతో సమానం. దాని వెడల్పు 20 మూరలు. అతను దాన్ని 600 తలాంతుల* మేలిమి బంగారు రేకులతో కప్పించాడు.+  అతను మేకుల కోసం ఉపయోగించిన బంగారం బరువు 50 షెకెల్‌లు;* అతను పైగదుల్ని బంగారు రేకుతో కప్పించాడు. 10  తర్వాత సొలొమోను అతి పవిత్ర స్థలంలో రెండు కెరూబుల్ని చేయించి, వాటిని బంగారు రేకుతో కప్పించాడు.+ 11  ఆ కెరూబుల రెక్కల+ మొత్తం పొడవు 20 మూరలు; మొదటి కెరూబు ఒక రెక్క పొడవు ఐదు మూరలు, అది మందిరం గోడను తాకుతుంది; రెండో రెక్క పొడవు ఐదు మూరలు, అది రెండో కెరూబు రెక్కల్లో ఒకదాన్ని తాకుతుంది. 12  రెండో కెరూబు ఒక రెక్క పొడవు ఐదు మూరలు, అది మందిరం మరో గోడను తాకుతుంది; రెండో రెక్క పొడవు ఐదు మూరలు, అది మొదటి కెరూబు రెక్కల్లో ఒకదాన్ని తాకుతుంది. 13  చాపివున్న ఆ కెరూబుల రెక్కలు 20 మూరల పొడవు ఉన్నాయి. ఆ కెరూబులు తమ పాదాల మీద నిలబడి ఉన్నాయి. వాటి ముఖాలు లోపలి వైపుకు* తిరిగివున్నాయి. 14  అంతేకాదు అతను నీలంరంగు దారంతో, ఊదారంగు ఉన్నితో, ముదురు ఎరుపు రంగు దారంతో, నాణ్యమైన వస్త్రంతో తెరను+ తయారుచేయించి, దానిమీద కెరూబు బొమ్మల్ని కుట్టించాడు.+ 15  తర్వాత అతను మందిరం ముందు భాగంలో రెండు స్తంభాల్ని+ చేయించాడు. వాటి ఎత్తు 35 మూరలు, ఒక్కో స్తంభం మీద ఉన్న శీర్షం ఎత్తు ఐదు మూరలు.+ 16  అతను గొలుసుల్ని చేయించి శీర్షాల చుట్టూ వేలాడదీయించాడు, అతను 100 దానిమ్మ పండ్లను చేయించి ఆ గొలుసులకు తగిలించాడు. 17  అతను ఆలయం ముందు భాగంలో కుడివైపు* ఒక స్తంభాన్ని, ఎడమవైపు* ఒక స్తంభాన్ని నిలబెట్టించాడు. అతను కుడివైపు స్తంభానికి యాకీను* అని, ఎడమవైపు స్తంభానికి బోయజు* అని పేరుపెట్టాడు.

అధస్సూచీలు

పదకోశం చూడండి.
అప్పట్లో ఒక ప్రామాణిక మూర 44.5 సెంటీమీటర్లతో (17.5 అంగుళాలతో) సమానం; అయితే “పాత కొలత” అనేది 51.8 సెంటీమీటర్లతో (20.4 అంగుళాలతో) సమానమైన పొడవైన మూరను సూచిస్తుందని కొందరి అభిప్రాయం. అనుబంధం B14 చూడండి.
కొన్ని ప్రాచీన చేతిరాత ప్రతుల్లో “ఎత్తు 120” అని ఉంది. కానీ వేరే చేతిరాత ప్రతుల్లో, అలాగే కొన్ని అనువాదాల్లో “ఎత్తు 20 మూరలు” అని ఉంది.
అప్పట్లో ఒక తలాంతు 34.2 కిలోలతో సమానం. అనుబంధం B14 చూడండి.
అప్పట్లో ఒక షెకెల్‌ 11.4 గ్రాములతో సమానం. అనుబంధం B14 చూడండి.
అంటే, పవిత్ర స్థలం వైపుకు.
లేదా “దక్షిణం వైపు.”
లేదా “ఉత్తరం వైపు.”
“ఆయన [అంటే, యెహోవా] గట్టిగా స్థిరపర్చాలి” అని అర్థం.
బహుశా “శక్తితో” అనే అర్థం ఉండవచ్చు.