దినవృత్తాంతాలు రెండో గ్రంథం 23:1-21

  • యెహోయాదా జోక్యం చేసుకోవడం; యెహోయాషును రాజును చేయడం (1-11)

  • అతల్యా చంపబడడం (12-15)

  • యెహోయాదా తెచ్చిన మార్పులు (16-21)

23  ఏడో సంవత్సరంలో, యెహోయాదా ధైర్యంగా ప్రవర్తించాడు. అతను శతాధిపతులతో,* అంటే యెరోహాము కుమారుడైన అజర్యాతో, యెహోహానాను కుమారుడైన ఇష్మాయేలుతో, ఓబేదు కుమారుడైన అజర్యాతో, అదాయా కుమారుడైన మయశేయాతో, జిఖ్రీ కుమారుడైన ఎలీషాపాతుతో ఒక ఒప్పందం* చేశాడు.+  అప్పుడు వాళ్లు యూదా అంతటికీ వెళ్లి యూదా నగరాలన్నిట్లో నుండి లేవీయుల్ని,+ ఇశ్రాయేలు పూర్వీకుల కుటుంబాల పెద్దల్ని సమకూర్చారు. వాళ్లు యెరూషలేముకు వచ్చినప్పుడు,  ఆ సమాజమంతా సత్యదేవుని మందిరంలో రాజుతో ఒక ఒప్పందం చేసింది.+ తర్వాత యెహోయాదా వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “ఇదిగో! దావీదు కుమారుల గురించి యెహోవా వాగ్దానం చేసినట్టు రాజు కుమారుడు పరిపాలిస్తాడు.+  మీరు ఏమి చేయాలంటే: విశ్రాంతి రోజున పని చేయడానికి వచ్చే యాజకుల్లో, లేవీయుల్లో మూడోవంతు మంది ద్వారపాలకులుగా+ ఉండాలి;+  ఇంకో మూడోవంతు మంది రాజభవనం+ దగ్గర, మరో మూడోవంతు మంది పునాది ద్వారం దగ్గర కాపలా కాయాలి; ప్రజలందరూ యెహోవా మందిర ప్రాంగణాల్లో+ ఉంటారు.  పరిచారం చేస్తున్న యాజకుల్ని, లేవీయుల్ని+ తప్ప యెహోవా మందిరంలోకి ఎవ్వర్నీ రానివ్వొద్దు. వాళ్లు ప్రతిష్ఠించబడినవాళ్లు కాబట్టి లోపలికి రావచ్చు; ప్రజలందరూ యెహోవా పట్ల తమ బాధ్యతను నెరవేర్చాలి.  లేవీయుల్లో ప్రతీ ఒక్కరు ఆయుధాలు చేతపట్టుకుని రాజుకు అన్నివైపులా కాపలా కాయాలి. ఎవరైనా మందిరంలోకి ప్రవేశిస్తే వాళ్లు చంపబడతారు. రాజు ఎక్కడికి వెళ్లినా* మీరు అతని వెంట ఉండాలి.”  లేవీయులు, యూదావాళ్లందరూ యాజకుడైన యెహోయాదా ఆజ్ఞాపించినట్టే చేశారు. కాబట్టి వాళ్లలో ప్రతీ ఒక్కరు విశ్రాంతి రోజున పని చేస్తున్న తమ మనుషుల్ని, అలాగే విశ్రాంతి రోజున పనికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేని తమ మనుషుల్ని వెంటబెట్టుకొని వెళ్లారు.+ ఎందుకంటే యాజకుడైన యెహోయాదా ఆయా విభాగాలవాళ్లకు+ తమ బాధ్యతల నుండి సెలవు ఇవ్వలేదు.  తర్వాత యాజకుడైన యెహోయాదా, సత్యదేవుని మందిరంలో+ ఉన్న దావీదు రాజు ఈటెల్ని, చిన్న డాళ్లను,* గుండ్రటి డాళ్లను+ శతాధిపతులకు+ ఇచ్చాడు. 10  తర్వాత ఆయుధాలు* చేతపట్టుకొని ఉన్న వాళ్లందర్నీ అతను మందిరం కుడివైపు నుండి ఎడమవైపు వరకు, బలిపీఠం పక్కన, మందిరం పక్కన, రాజు చుట్టూ నిలబెట్టించాడు. 11  అప్పుడు వాళ్లు రాజు కుమారుణ్ణి+ బయటికి తీసుకొచ్చి అతని తలమీద కిరీటాన్ని, దేవుని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథపు చుట్టను+ పెట్టి అతన్ని రాజును చేశారు. యెహోయాదా, అతని కుమారులు అతన్ని అభిషేకించారు. తర్వాత వాళ్లు, “రాజు దీర్ఘకాలం జీవించాలి!” అని అరిచారు.+ 12  ప్రజలు పరుగెత్తుతున్న శబ్దం, రాజును స్తుతిస్తున్న శబ్దం విన్నప్పుడు అతల్యా వెంటనే యెహోవా మందిరంలో ఉన్న ప్రజల దగ్గరికి వచ్చింది.+ 13  అక్కడ ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర రాజు స్తంభం పక్కన నిలబడి ఉండడం ఆమె చూసింది. అధిపతులు,+ బాకాలు ఊదేవాళ్లు రాజు పక్కన ఉన్నారు, దేశంలోని ప్రజలందరూ సంతోషిస్తూ+ బాకాలు ఊదుతున్నారు. సంగీత వాద్యాలు పట్టుకొని ఉన్న గాయకులు స్తుతి పాటల్ని నిర్దేశిస్తున్నారు.* అప్పుడు అతల్యా తన బట్టలు చింపుకొని, “కుట్ర! కుట్ర!” అని అరిచింది. 14  కానీ యాజకుడైన యెహోయాదా, సైన్యం మీద నియమించబడిన శతాధిపతుల్ని బయటికి రప్పించి ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు: “పంక్తుల మధ్య నుండి ఆమెను బయటికి తీసుకెళ్లండి, ఎవరైనా ఆమె వెనక వస్తే వాళ్లను కత్తితో చంపండి!” అయితే, “యెహోవా మందిరంలో ఆమెను చంపొద్దు” అని అతను చెప్పాడు. 15  దాంతో వాళ్లు ఆమెను పట్టుకున్నారు; రాజభవనానికి చెందిన గుర్రపు ద్వార ప్రవేశం దగ్గరికి తీసుకురాగానే ఆమెను చంపేశారు. 16  అప్పుడు యెహోయాదా, యెహోవా ప్రజలుగా కొనసాగుతామని తనకూ, ప్రజలందరికీ, రాజుకూ మధ్య ఒప్పందం చేశాడు.+ 17  తర్వాత ప్రజలందరూ బయలు గుడికి వచ్చి దాన్ని పడగొట్టారు,+ దాని బలిపీఠాల్ని, దాని విగ్రహాల్ని ముక్కలుముక్కలు చేశారు;+ బయలు పూజారైన మత్తానును బలిపీఠాల ఎదురుగా చంపారు.+ 18  ఆ తర్వాత యెహోయాదా యెహోవా మందిరాన్ని చూసుకునే బాధ్యతను, యెహోవా మందిర పర్యవేక్షణ కోసం దావీదు విభాగాలుగా నియమించిన యాజకుల, లేవీయుల చేతికి అప్పగించాడు. మోషే ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడినట్టు+ యెహోవాకు అర్పించాల్సిన దహనబలుల్ని దావీదు నిర్దేశం ప్రకారం ఉల్లాసంగా పాటలు పాడుతూ అర్పించాలని అలా నియమించాడు.+ 19  అంతేకాదు, ఏవిధంగానైనా అపవిత్రులైనవాళ్లు యెహోవా మందిరంలోకి ప్రవేశించకుండా దాని ద్వారాల దగ్గర ద్వారపాలకుల్ని+ కూడా ఉంచాడు. 20  తర్వాత అతను శతాధిపతుల్ని,+ ప్రముఖుల్ని, ప్రజల పాలకుల్ని, దేశ ప్రజలందర్నీ వెంటబెట్టుకొని యెహోవా మందిరం నుండి రాజును తీసుకెళ్లాడు. వాళ్లు పైద్వారం గుండా రాజభవనానికి వచ్చి, రాజును రాజ్య సింహాసనం+ మీద కూర్చోబెట్టారు.+ 21  అతల్యా కత్తితో చంపబడింది కాబట్టి దేశ ప్రజలందరూ సంతోషించారు, నగరం ప్రశాంతంగా ఉంది.

అధస్సూచీలు

అంటే, 100 మంది మీద అధిపతులు.
లేదా “సంధి.”
అక్ష., “అతను బయటికి వెళ్లినప్పుడు, అతను లోపలికి వచ్చినప్పుడు.”
లేదా “కేడెములను.” ఎక్కువగా విలుకాండ్రు వీటిని తీసుకెళ్లేవాళ్లు.
లేదా “విసిరే ఆయుధాలు.”
లేదా “సంకేతం ఇస్తున్నారు.”