దినవృత్తాంతాలు రెండో గ్రంథం 19:1-11

  • యెహూ యెహోషాపాతును మందలించడం (1-3)

  • యెహోషాపాతు తెచ్చిన మార్పులు (4-11)

19  యూదా రాజైన యెహోషాపాతు యెరూషలేములోని తన రాజభవనానికి క్షేమంగా* తిరిగొచ్చాడు.+  అప్పుడు దర్శనాలు చూసే హనానీ+ కుమారుడైన యెహూ,+ యెహోషాపాతు రాజును కలవడానికి వచ్చాడు. అతను రాజుతో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు దుష్టులకు సహాయం చేయడం,+ యెహోవాను ద్వేషించేవాళ్లను ప్రేమించడం సరైనదేనా?+ అందుకే, యెహోవాకు నీ మీద కోపం వచ్చింది.  అయితే, నీలో కొన్ని మంచి విషయాలు ఉన్నాయని దేవుడు చూశాడు.+ నువ్వు దేశంలో నుండి పూజా కర్రల్ని* తీయించావు, సత్యదేవుణ్ణి వెదకడానికి నీ హృదయాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నావు.”*+  యెహోషాపాతు యెరూషలేములో నివసిస్తూ ఉన్నాడు. అతను మళ్లీ బెయేర్షెబా నుండి ఎఫ్రాయిము పర్వత ప్రాంతం+ వరకు ఉన్న ప్రజల దగ్గరికి వెళ్లి, తమ పూర్వీకుల దేవుడైన యెహోవా దగ్గరికి తిరిగి రమ్మని వాళ్లను ప్రోత్సహించాడు.+  అతను యూదా దేశమంతటా ప్రాకారాలుగల నగరాలన్నిట్లో న్యాయమూర్తుల్ని కూడా నియమించాడు.+  అతను న్యాయమూర్తులకు ఇలా చెప్పాడు: “మీరు మనుషుల కోసం కాదు యెహోవా కోసం న్యాయం తీరుస్తున్నారు, మీరు తీర్పు తీర్చేటప్పుడు ఆయన మీతో ఉంటాడు+ కాబట్టి మీరు మనసుపెట్టి పనిచేయండి.  మీకు యెహోవా అంటే భయం ఉండాలి.+ మన దేవుడైన యెహోవా అన్యాయం చేయడు,+ పక్షపాతం చూపించడు,+ లంచం తీసుకోడు+ కాబట్టి మీ పని విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి.”  యెహోషాపాతు యెరూషలేములో కూడా లేవీయుల్లో, యాజకుల్లో కొంతమందిని, ఇశ్రాయేలు పూర్వీకుల కుటుంబాల పెద్దల్లో కొంతమందిని యెహోవా కోసం న్యాయమూర్తులుగా సేవచేయడానికీ, యెరూషలేము నివాసుల న్యాయపరమైన సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికీ నియమించాడు.+  అతను వాళ్లకు ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు: “యెహోవా మీద భయంతో, నమ్మకంతో, సంపూర్ణ* హృదయంతో మీరు ఇలా చేయాలి: 10  వేరే నగరాల్లో నివసిస్తున్న మీ సహోదరులు, రక్తం చిందించడానికి సంబంధించిన ఒక వ్యాజ్యాన్ని+ మీ దగ్గరికి తెస్తే లేదా ఫలానా చట్టం గురించో, ఆజ్ఞ గురించో, శాసనాల గురించో, తీర్పుల గురించో ఏదైనా ప్రశ్నతో మీ దగ్గరికి వస్తే, వాళ్లు యెహోవా ఎదుట అపరాధులు కాకుండా మీరు వాళ్లను హెచ్చరించాలి; లేకపోతే ఆయన కోపం మీ మీదికి, మీ సహోదరుల మీదికి వస్తుంది. మీరు అపరాధులు కాకుండా ఉండాలంటే మీరు అలా చేయాలి. 11  యెహోవాకు సంబంధించిన వ్యాజ్యాలన్నిటి విషయంలో ముఖ్య యాజకుడైన అమర్యా మీ మీద అధికారిగా ఉంటాడు.+ రాజుకు సంబంధించిన వ్యాజ్యాలన్నిటి విషయంలో ఇష్మాయేలు కుమారుడూ యూదా గోత్రానికి నాయకుడూ అయిన జెబద్యా అధికారిగా ఉంటాడు. లేవీయులు మీ కింది అధికారులుగా ఉంటారు. ధైర్యంగా ఉంటూ పని చేయండి, మంచి చేసేవాళ్లకు* యెహోవా తోడుగా ఉండాలి.”+

అధస్సూచీలు

లేదా “శాంతిగా.”
పదకోశం చూడండి.
లేదా “నీ హృదయంలో నిశ్చయించుకున్నావు.”
లేదా “పూర్తిగా అంకితమైన.”
లేదా “మంచికి.”