కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

రాజులు మొదటి గ్రంథం

అధ్యాయాలు

విషయసూచిక

 • 1

  • దావీదు, అబీషగు (1-4)

  • అదోనీయా రాజు అవ్వాలనుకోవడం (5-10)

  • నాతాను, బత్షెబ చర్య తీసుకోవడం (11-27)

  • సొలొమోనును అభిషేకించమని దావీదు ఆదేశించడం (28-40)

  • అదోనీయా బలిపీఠం దగ్గరికి పారిపోవడం (41-53)

 • 2

  • దావీదు సొలొమోనుకు నిర్దేశాలు ఇవ్వడం (1-9)

  • దావీదు చనిపోవడం; సొలొమోను రాజవ్వడం (10-12)

  • అదోనీయా తన కుట్ర వల్ల చనిపోవడం (13-25)

  • అబ్యాతారును వెళ్లగొట్టడం; యోవాబును చంపడం (26-35)

  • షిమీని చంపడం (36-46)

 • 3

  • సొలొమోను ఫరో కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవడం (1-3)

  • యెహోవా సొలొమోనుకు కలలో కనిపించడం (4-15)

   • సొలొమోను తెలివి కోసం అడగడం (7-9)

  • ఇద్దరు తల్లుల మధ్య సొలొమోను న్యాయం తీర్చడం (16-28)

 • 4

  • సొలొమోను పరిపాలన (1-19)

  • సొలొమోను పాలనలో సమృద్ధి (20-28)

   • ద్రాక్షచెట్టు కింద, అంజూర చెట్టు కింద సురక్షితంగా నివసించడం (25)

  • సొలొమోను తెలివి, సామెతలు (29-34)

 • 5

  • హీరాము రాజు నిర్మాణ సామాగ్రి ఇవ్వడం (1-12)

  • సొలొమోను వెట్టిచాకిరి చేయించినవాళ్లు (13-18)

 • 6

  • సొలొమోను ఆలయాన్ని నిర్మించడం (1-38)

   • అత్యంత లోపలి గది (19-22)

   • కెరూబులు (23-28)

   • చెక్కడాలు, తలుపులు, లోపలి ప్రాంగణం (29-36)

   • దాదాపు ఏడేళ్లలో ఆలయం పూర్తయింది (37, 38)

 • 7

  • సొలొమోను రాజభవనం (1-12)

  • నైపుణ్యంగల హీరాము చేసిన పనులు (13-47)

   • రెండు రాగి స్తంభాలు (15-22)

   • పోత పోసిన సముద్రం (23-26)

   • పది రాగి బండ్లు, రాగి గంగాళాలు (27-39)

  • బంగారు వస్తువుల తయారీ పూర్తయింది (48-51)

 •  8

  • మందసాన్ని ఆలయంలోకి తేవడం (1-13)

  • సొలొమోను ప్రజలతో మాట్లాడడం (14-21)

  • సొలొమోను ఆలయ ప్రతిష్ఠాపన ప్రార్థన (22-53)

  • సొలొమోను ప్రజల్ని దీవించడం (54-61)

  • బలులు, ప్రతిష్ఠాపన పండుగ (62-66)

 • 9

  • యెహోవా సొలొమోనుకు మళ్లీ కలలో కనిపించడం (1-9)

  • హీరాము రాజుకు సొలొమోను కానుక (10-14)

  • సొలొమోను చేపట్టిన వేర్వేరు నిర్మాణ పనులు (15-28)

 • 10

  • షేబ దేశపు రాణి సొలొమోనును సందర్శించడం (1-13)

  • సొలొమోను గొప్ప సంపదలు (14-29)

 • 11

  • సొలొమోను భార్యలు అతని హృదయాన్ని తిప్పేయడం (1-13)

  • సొలొమోనుకు వ్యతిరేకంగా లేచినవాళ్లు (14-25)

  • యరొబాముకు పది గోత్రాలు ఇస్తాననే వాగ్దానం (26-40)

  • సొలొమోను చనిపోవడం; రెహబాము రాజవ్వడం (41-43)

 • 12

  • రెహబాము కఠినంగా జవాబివ్వడం (1-15)

  • పది గోత్రాల తిరుగుబాటు (16-19)

  • యరొబాము ఇశ్రాయేలు రాజవ్వడం (20)

  • ఇశ్రాయేలుతో యుద్ధం చేయొద్దని ​రెహబాముకు చెప్పడం (21-24)

  • యరొబాము దూడ ఆరాధన (25-33)

 • 13

  • బేతేలులోని బలిపీఠానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవచనం (1-10)

   • బలిపీఠం బద్దలవ్వడం (5)

  • దేవుని సేవకుడి అవిధేయత (11-34)

 • 14

  • యరొబాముకు వ్యతిరేకంగా అహీయా ప్రవచనం (1-20)

  • రెహబాము యూదాను పరిపాలించడం (21-31)

   • షీషకు దాడి (25, 26)

 • 15

  • అబీయాము, యూదా రాజు (1-8)

  • ఆసా, యూదా రాజు (9-24)

  • నాదాబు, ఇశ్రాయేలు రాజు (25-32)

  • బయెషా, ఇశ్రాయేలు రాజు (33, 34)

 • 16

  • బయెషాకు వ్యతిరేకంగా యెహోవా తీర్పు (1-7)

  • ఏలా, ఇశ్రాయేలు రాజు (8-14)

  • జిమ్రీ, ఇశ్రాయేలు రాజు (15-20)

  • ఒమ్రీ, ఇశ్రాయేలు రాజు (21-28)

  • అహాబు, ఇశ్రాయేలు రాజు (29-33)

  • హీయేలు యెరికోను మళ్లీ నిర్మించడం (34)

 • 17

  • ఏలీయా ప్రవక్త కరువు గురించి ప్రవచించడం (1)

  • కాకులు ఏలీయాకు ఆహారం తేవడం (2-7)

  • ఏలీయా సారెపతులో ఒక విధవరాలిని సందర్శించడం (8-16)

  • విధవరాలి కుమారుడు చనిపోవడం, బ్రతకడం (17-24)

 • 18

  • ఏలీయా ఓబద్యాను, అహాబును కలవడం (1-18)

  • కర్మెలు దగ్గర ఏలీయా, బయలు ప్రవక్తలు (19-40)

   • ‘రెండు అభిప్రాయాల మధ్య ఊగిసలాట’ (21)

  • మూడున్నర సంవత్సరాల కరువు ముగియడం (41-46)

 • 19

  • యెజెబెలు కోపం వల్ల ఏలీయా పారిపోవడం (1-8)

  • యెహోవా హోరేబు దగ్గర ఏలీయాకు కనిపించడం (9-14)

  • హజాయేలును, యెహూను, ఎలీషాను ​అభిషేకించమని ఏలీయాకు చెప్పడం (15-18)

  • ఏలీయా తర్వాతి ప్రవక్తగా ఎలీషా నియామకం (19-21)

 • 20

  • సిరియన్లు అహాబు మీద యుద్ధం (1-12)

  • అహాబు సిరియన్లను ఓడించడం (13-34)

  • అహాబుకు వ్యతిరేకంగా ప్రవచనం (35-43)

 • 21

  • అహాబు నాబోతు ద్రాక్షతోటను ఆశించడం (1-4)

  •  నాబోతును చంపడానికి యెజెబెలు కుట్ర (5-16)

  • అహాబుకు వ్యతిరేకంగా ఏలీయా సందేశం (17-26)

  • అహాబు తనను తాను తగ్గించుకోవడం (27-29)

 • 22

  • యెహోషాపాతు అహాబుతో పొత్తు పెట్టుకోవడం (1-12)

  • ఓటమి గురించి మీకాయా ప్రవచనం (13-28)

   • దేవదూత అహాబును వెర్రివాణ్ణి చేయడం (21, 22)

  • రామోత్గిలాదు దగ్గర అహాబు చనిపోవడం (29-40)

  • యెహోషాపాతు యూదాను పరిపాలించడం (41-50)

  • అహజ్యా, ఇశ్రాయేలు రాజు (51-53)