కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యోహాను రాసిన మొదటి ఉత్తరం

అధ్యాయాలు

1 2 3 4 5

విషయసూచిక

 • 1

  • జీవ వాక్యం (1-4)

  • వెలుగులో నడవడం (5-7)

  • పాపాల్ని ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం (8-10)

 • 2

  • దేవునితో శాంతియుత సంబంధం తిరిగి నెలకొల్పుకోవడానికి తోడ్పడే బలి యేసే (1, 2)

  • ఆయన ఆజ్ఞల్ని పాటించడం (3-11)

   • పాత ఆజ్ఞ, కొత్త ఆజ్ఞ (7, 8)

  •  ఉత్తరం రాయడానికి కారణాలు (12-14)

  • లోకాన్ని ప్రేమించకండి (15-17)

  • క్రీస్తువిరోధి గురించి హెచ్చరిక (18-29)

 • 3

  • మనం దేవుని పిల్లలం (1-3)

  • దేవుని పిల్లలకు, అపవాది పిల్లలకు మధ్య తేడా (4-12)

   • అపవాది పనుల్ని యేసు నాశనం చేస్తాడు (8)

  • ఒకరి మీద ఒకరు ప్రేమ చూపించుకోండి (13-18)

  • దేవుడు మన హృదయాల కన్నా గొప్పవాడు (19-24)

 • 4

  • సందేశాలు దేవుని నుండి వచ్చాయో లేదో నిర్ధారించుకోండి (1-6)

  • దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం, ఆయన్ని ప్రేమించడం (7-21)

   • “దేవుడు ప్రేమ” (8, 16)

   • ప్రేమలో భయం ఉండదు (18)

 • 5

  • యేసుమీద విశ్వాసముంటే లోకాన్ని జయిస్తారు (1-12)

   • దేవుణ్ణి ప్రేమించడమంటే (3)

  • ప్రార్థనకున్న శక్తిమీద నమ్మకం (13-17)

  • దుష్టలోకంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి (18-21)

   • లోకమంతా దుష్టుని గుప్పిట్లో ఉంది (19)