దినవృత్తాంతాలు మొదటి గ్రంథం 5:1-26

  • రూబేను వంశస్థులు (1-10)

  • గాదు వంశస్థులు (11-17)

  • హగ్రీయీలను జయించడం (18-22)

  • మనష్షే అర్ధగోత్రం వాళ్లు (23-26)

5  ఇశ్రాయేలు మొదటి కుమారుడైన రూబేను+ కుమారుల వివరాలు కింద నమోదు చేయబడ్డాయి. అతను మొదటి కుమారుడే అయినా, అతను తన తండ్రి పడకను అపవిత్రపర్చాడు*+ కాబట్టి, అతని జ్యేష్ఠత్వపు హక్కు ఇశ్రాయేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకు ఇవ్వబడింది.+ కాబట్టి ఇశ్రాయేలు కుటుంబ వంశావళి పట్టికలో రూబేను మొదటి కుమారుడిగా నమోదు చేయబడలేదు.  యూదా+ తన సహోదరుల కన్నా గొప్పవాడే అయినా, నాయకుడు కాబోయే వ్యక్తి అతని నుండే వచ్చినా,+ జ్యేష్ఠత్వపు హక్కు మాత్రం ​యోసేపుకు వచ్చింది.  ఇశ్రాయేలు పెద్ద కుమా​రుడైన రూబేను కుమారులు: హనోకు, పల్లు, హెస్రోను, కర్మీ.+  యోవేలు వంశస్థులు: అతని కుమారుడు షెమయా, షెమయా కుమారుడు గోగు, గోగు కుమారుడు షిమీ,  షిమీ కుమారుడు మీకా, మీకా కుమారుడు రెవాయా, రెవాయా కుమారుడు బయలు,  బయలు కుమారుడు బెయేర; ఇతన్ని అష్షూరు రాజైన తిగ్లత్పిలేసెరు+ బందీగా తీసుకెళ్లాడు; బెయేర రూబేనీయులకు ప్రధానుడు.  వాళ్ల కుటుంబాల వంశావళి పట్టిక ప్రకారం అతని సహోదరులు: నాయకుడైన యెహీయేలు, జెకర్యా,  బెల; ఇతను ఆజాజు కుమారుడు; ఆజాజు షెమ కుమారుడు; షెమ యోవేలు కుమారుడు; బెల ఇంటివాళ్లు అరోయేరులో,+ అలాగే నెబో, బయల్మెయోను+ వరకు నివసించారు.  వాళ్ల పశువుల సంఖ్య గిలాదు ప్రాంతంలో+ వృద్ధి అయ్యింది కాబట్టి, వాళ్లు తూర్పున యూఫ్రటీసు నది+ దగ్గర ఎడారి* సరిహద్దు వరకు స్థిరపడ్డారు. 10  సౌలు రోజుల్లో, వాళ్లు హగ్రీయీలతో యుద్ధం చేసి వాళ్లను ఓడించారు. దాంతో గిలాదుకు తూర్పున ఉన్న ప్రాంతమంతట్లో వాళ్లు తమ డేరాల్లో నివసించారు. 11  గాదు వంశస్థులు వాళ్లకు పక్కనే, బాషాను దేశంలో సల్కా+ వరకు నివసించారు. 12  బాషానులో యోవేలు నాయకుడు, రెండో నాయకుడు షాపాము. వాళ్లతోపాటు యహనై, షాపాతు కూడా నాయకులుగా ఉన్నారు. 13  వాళ్ల పూర్వీకుల కుటుంబాలకు చెందిన వాళ్ల సహోదరులు: మిఖాయేలు, మెషుల్లాము, షేబ, యోరై, యకాను, జీయ, ఏబెరు; మొత్తం ​ఏడుగురు. 14  వీళ్లు హూరీ కుమారుడైన అబీహాయిలు కుమారులు. హూరీ యారోయ కుమారుడు; యారోయ గిలాదు కుమారుడు; గిలాదు మిఖాయేలు కుమారుడు; మిఖాయేలు యెషీషై కుమారుడు; యెషీషై యహదో కుమారుడు. యహదో బూజు కుమారుడు. 15  గూనీ మనవడూ అబ్దీయేలు కుమారుడూ అయిన అహీ వాళ్ల పూర్వీకుల కుటుంబానికి పెద్ద. 16  వాళ్లు గిలాదులో, బాషానులో,+ వాటి చుట్టుపక్కల పట్టణాల్లో, షారోనులో పచ్చికబయళ్లు విస్తరించివున్న ప్రాంతం వరకు నివసించారు. 17  యూదా రాజైన యోతాము+ రోజుల్లో, ​ఇశ్రాయేలు రాజైన యరొబాము* రోజుల్లో ​వాళ్లందరూ వంశావళి పట్టికలో నమోదు చేయబడ్డారు. 18  రూబేనీయుల, గాదీయుల, మనష్షే అర్ధగోత్రం వాళ్ల సైన్యంలో డాళ్లు, కత్తులు, విల్లులు ధరించిన 44,760 మంది బలమైన యోధులు ఉన్నారు. వాళ్లు యుద్ధంలో శిక్షణ పొందినవాళ్లు. 19  వాళ్లు హగ్రీయీలతో, యెతూరు, నాపీషు,+ నోదాబు వంశస్థులతో యుద్ధం చేశారు.+ 20  ఆ యుద్ధంలో దేవుడు వాళ్లకు సహాయం చేసి హగ్రీయీలను, వాళ్లతోపాటు ఉన్నవాళ్లందర్నీ అప్పగించాడు. ఎందుకంటే యుద్ధంలో సహాయం చేయమని వాళ్లు దేవుణ్ణి వేడుకున్నారు; అంతేకాదు వాళ్లు ఆయనమీద నమ్మకం ఉంచారు కాబట్టి ఆయన వాళ్ల మొర విన్నాడు.+ 21  వాళ్లు వాళ్ల పశువుల్ని, అంటే 50,000 ఒంటెల్ని, 2,50,000 గొర్రెల్ని, 2,000 గాడిదల్ని, అలాగే 1,00,000 మంది ప్రజల్ని పట్టుకున్నారు. 22  యుద్ధం చేసింది సత్యదేవుడే+ కాబట్టి శత్రువులు చాలామంది చనిపోయారు. వాళ్లు బందీలుగా తీసుకెళ్లబడేంత వరకు ఆ ప్రజల దేశంలోనే నివసించారు.+ 23  మనష్షే అర్ధగోత్రం వాళ్లు బాషాను నుండి బయల్హెర్మోను, శెనీరు, హెర్మోను పర్వతం+ వరకు ఉన్న ప్రాంతంలో నివసించారు. వాళ్లు చాలామంది ఉన్నారు. 24  వాళ్ల పూర్వీకుల కుటుంబాల పెద్దలు: ఏఫెరు, ఇషీ, ఎలీయేలు, అజ్రీయేలు, యిర్మీయా, హోదవ్యా, యహదీయేలు; వాళ్లు బలమైన యోధులు, పేరు పొందినవాళ్లు, తమ ​పూర్వీకుల కుటుంబాలకు పెద్దలు. 25  అయితే వాళ్లు తమ పూర్వీకుల దేవునికి నమ్మకద్రోహం చేసి, వాళ్ల ఎదుట నుండి ఆయన నిర్మూలించిన దేశ ప్రజల దేవుళ్లను పూజించారు.*+ 26  కాబట్టి ఇశ్రాయేలు దేవుడు అష్షూరు రాజైన పూలు (అంటే, అష్షూరు రాజైన తిగ్లత్పిలేసెరు)+ మనసును రేపాడు.+ దాంతో అతను రూబేనీయుల్ని, గాదీయుల్ని, మనష్షే అర్ధగోత్రం వాళ్లను బందీలుగా తీసుకెళ్లాడు. వాళ్లను హాలహు, హాబోరు, హారా, గోజాను నది దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు.+ వాళ్లు ఈ రోజు వరకు అక్కడే ఉన్నారు.

అధస్సూచీలు

లేదా “అగౌరవపర్చాడు.”
పదకోశం చూడండి.
అంటే, యరొబాము II.
లేదా “దేవుళ్లతో ఆధ్యాత్మిక వ్యభిచారం చేశారు.”