కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

దినవృత్తాంతాలు మొదటి గ్రంథం

అధ్యాయాలు

విషయసూచిక

 • 1

  • ఆదాము నుండి అబ్రాహాము వరకు (1-27)

  • అబ్రాహాము వంశస్థులు (28-37)

  • ఎదోమీయులు, వాళ్ల రాజులు, షేక్‌లు (38-54)

 • 2

  • ఇశ్రాయేలు 12 మంది కుమారులు (1, 2)

  • యూదా వంశస్థులు (3-55)

 • 3

  • దావీదు వంశస్థులు (1-9)

  • దావీదు రాజవంశం (10-24)

 • 4

  • ఇతర యూదా వంశస్థులు (1-23)

   • యబ్బేజు, అతని ప్రార్థన (9, 10)

  • షిమ్యోను వంశస్థులు (24-43)

 • 5

  • రూబేను వంశస్థులు (1-10)

  • గాదు వంశస్థులు (11-17)

  • హగ్రీయీలను జయించడం (18-22)

  • మనష్షే అర్ధగోత్రం వాళ్లు (23-26)

 • 6

  • లేవి వంశస్థులు (1-30)

  • ఆలయ గాయకులు (31-47)

  • అహరోను వంశస్థులు (48-53)

  • లేవీయులు స్థిరపడ్డ ప్రాంతాలు (54-81)

 • 7

  • ఇశ్శాఖారు వంశస్థులు (1-5), బెన్యామీను వంశస్థులు (6-12), నఫ్తాలి వంశస్థులు (13), మనష్షే వంశస్థులు (14-19), ఎఫ్రాయిము వంశస్థులు (20-29), ఆషేరు వంశస్థులు (30-40)

 • 8

  • బెన్యామీను వంశస్థులు (1-40)

   • సౌలు వంశం (33-40)

 • 9

  • చెర నుండి తిరిగొచ్చినవాళ్ల వంశావళులు (1-34)

  • సౌలు వంశం మళ్లీ చెప్పబడింది (35-44)

 • 10

  • సౌలు, అతని కుమారులు చనిపోవడం (1-14)

 • 11

  • ఇశ్రాయేలీయులందరూ దావీదును రాజుగా అభిషేకించడం (1-3)

  • దావీదు సీయోనును స్వాధీనం చేసుకోవడం (4-9)

  • దావీదు బలమైన యోధులు (10-47)

 • 12

  • దావీదు రాజరికానికి మద్దతు ఇచ్చినవాళ్లు (1-40)

 • 13

  • మందసాన్ని కిర్యత్యారీము నుండి తీసుకురావడం (1-14)

   • ఉజ్జా చంపబడడం (9, 10)

 • 14

  • దావీదు రాజుగా స్థిరపర్చబడ్డాడు (1, 2)

  • దావీదు కుటుంబం (3-7)

  • ఫిలిష్తీయుల్ని ఓడించడం (8-17)

 • 15

  • లేవీయులు మందసాన్ని యెరూషలేముకు మోసుకురావడం (1-29)

   • మీకాలు దావీదును నీచంగా చూడడం (29)

 • 16

  • మందసాన్ని డేరాలో పెట్టడం (1-6)

  • దావీదు కృతజ్ఞతా గీతం (7-36)

   • “యెహోవా రాజయ్యాడు!” (31)

  • మందసం ముందు జరిగే సేవ (37-43)

 • 17

  • దావీదు ఆలయాన్ని కట్టడు (1-6)

  • రాజ్యం గురించి దావీదుతో ఒప్పందం (7-15)

  • దావీదు కృతజ్ఞతా ప్రార్థన (16-27)

 • 18

  • దావీదు విజయాలు (1-13)

  • దావీదు పరిపాలన (14-17)

 • 19

  • అమ్మోనీయులు దావీదు సందేశకుల్ని అవమానించడం (1-5)

  • అమ్మోనును, సిరియాను ఓడించడం (6-19)

 • 20

  • రబ్బాను స్వాధీనం చేసుకోవడం (1-3)

  • ఫిలిష్తీయుల భారీకాయుల్ని చంపడం (4-8)

 • 21

  • దావీదు ప్రజల్ని లెక్కించడం (1-6)

  • యెహోవా శిక్షించడం (7-17)

  • దావీదు బలిపీఠం కట్టడం (18-30)

 • 22

  • దావీదు ఆలయం కోసం అవసరమైనవి సిద్ధం చేయడం (1-5)

  • దావీదు సొలొమోనుకు నిర్దేశాలు ఇవ్వడం (6-16)

  • సొలొమోనుకు సహాయం చేయమని అధిపతులకు ఆజ్ఞాపించడం (17-19)

 • 23

  • దావీదు లేవీయుల్ని వ్యవస్థీకరించడం (1-32)

   • అహరోను, అతని కుమారులు ప్రత్యేకపర్చబడ్డారు (13)

 • 24

  • దావీదు యాజకుల్ని 24 విభాగాలుగా విభజించడం (1-19)

  • ఇతర లేవీయుల బాధ్యతలు (20-31)

 • 25

  • దేవుని మందిరం కోసం సంగీతకారులు, గాయకులు (1-31)

 • 26

  • ద్వారపాలకుల విభాగాలు (1-19)

  • ఖజానాల అధికారులు, ఇతర అధికారులు (20-32)

 • 27

  • రాజు సేవలో ఉన్న అధికారులు (1-34)

 • 28

  • ఆలయ నిర్మాణం గురించి దావీదు ప్రసంగం (1-8)

  • సొలొమోనుకు నిర్దేశాలు, నిర్మాణ నమూనా ఇవ్వడం (9-21)

 • 29

  • ఆలయం కోసం ఇచ్చిన కానుకలు (1-9)

  • దావీదు ప్రార్థన (10-19)

  • ప్రజలు సంతోషించడం; సొలొమోను రాజవ్వడం (20-25)

  • దావీదు చనిపోవడం (26-30)