సంఖ్యాకాండం 32:1-42

  • యొర్దానుకు తూర్పు వైపు స్థిరపడడం (1-42)

32  రూబేను వంశస్థులకు,+ గాదు వంశస్థులకు+ చాలా పశుసంపద ఉండడంతో వాళ్లు యాజెరును,+ గిలాదును చూసి ఆ ప్రాంతం పశువులకు బాగుంటుందని అనుకున్నారు.  కాబట్టి గాదు వంశస్థులు, రూబేను వంశస్థులు మోషే దగ్గరికి, యాజకుడైన ఎలియాజరు దగ్గరికి, సమాజ ప్రధానుల దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అన్నారు:  “అతారోతు, దీబోను, యాజెరు, నిమ్రా, హెష్బోను,+ ఏలాలే, షెబాము, నెబో,+ బెయోను+ ప్రాంతాలు ఉన్న ప్రదేశం,  అంటే ఇశ్రాయేలు సమాజం ముందు యెహోవా ఓడించిన ప్రదేశం+ పశువులకు చాలా బాగుంటుంది; నీ సేవకులమైన మాకు చాలా పశువులు ఉన్నాయి.”+  వాళ్లు ఇంకా ఇలా అన్నారు: “నీ దయ మా మీద ఉంటే, నీ సేవకులమైన మాకు ఈ ప్రదేశాన్ని స్వాస్థ్యంగా ఇవ్వు. మమ్మల్ని యొర్దాను నది దాటనివ్వకు.”  అప్పుడు మోషే గాదు వంశస్థులతో, రూబేను వంశస్థులతో ఇలా అన్నాడు: “మీ సహోదరులేమో యుద్ధానికి వెళ్తుంటే, మీరు మాత్రం ఇక్కడే నివసిస్తూ ఉంటారా?  ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఈ నదిని దాటి, యెహోవా తమకు ఖచ్చితంగా ఇవ్వబోతున్న దేశంలోకి ​వెళ్లకుండా మీరెందుకు వాళ్లను అధైర్యపరుస్తున్నారు?  ఆ దేశాన్ని చూసిరమ్మని కాదేషు-బర్నేయ నుండి నేను మీ తండ్రుల్ని పంపించినప్పుడు వాళ్లు కూడా ఇలాగే చేశారు.+  వాళ్లు ఎష్కోలు లోయ*+ వరకు వెళ్లి ఆ దేశాన్ని చూసినప్పుడు, యెహోవా ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఇవ్వబోతున్న దేశంలోకి వెళ్లకుండా వాళ్లను అధైర్యపర్చారు.+ 10  ఆ రోజు యెహోవా కోపం రగులుకుంది, దాంతో ఆయన ఇలా ప్రమాణం చేశాడు:+ 11  ‘ఐగుప్తు నుండి బయటికి వచ్చినవాళ్లలో 20 ఏళ్లు, అంతకన్నా ఎక్కువ వయసున్న వాళ్లు నేను అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులకు ప్రమాణం చేసిన దేశాన్ని+ చూడరు.+ ఎందుకంటే వాళ్లు నిండు హృదయంతో నన్ను అనుసరించలేదు. 12  వాళ్లలో కనిజ్జీయుడైన యెఫున్నె కుమారుడు కాలేబు,+ నూను కుమారుడు యెహోషువ+ మాత్రమే ఆ దేశాన్ని చూస్తారు. ఎందుకంటే, వాళ్లు నిండు హృదయంతో యెహోవాను అనుసరించారు.’+ 13  కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయుల మీద యెహోవా కోపం రగులుకుంది, దాంతో ఆయన 40 సంవత్సరాల పాటు వాళ్లు ఎడారిలో తిరిగేలా చేశాడు;+ అంటే యెహోవా దృష్టిలో చెడు చేస్తూ వచ్చిన ఆ తరమంతా లేకుండా పోయే వరకు వాళ్లు అలా తిరిగేలా చేశాడు.+ 14  ఇప్పుడేమో పాపులైన మీరు మీ తండ్రుల్లాగే ప్రవర్తిస్తూ ఇశ్రాయేలీయుల మీద మండుతున్న యెహోవా కోపాన్ని ఇంకా ఎక్కువ చేస్తున్నారు. 15  మీరు ఆయన్ని అనుసరించడం మానేస్తే, ఆయన ఖచ్చితంగా వాళ్లను మళ్లీ ఎడారిలో వదిలేస్తాడు; అలా మీరు ఈ ప్రజలందరి మీదికి విపత్తు తీసుకొస్తారు.” 16  తర్వాత వాళ్లు అతని దగ్గరికి వెళ్లి ఇలా అన్నారు: “మా పశువుల కోసం రాతి దొడ్లను, మా పిల్లల కోసం నగరాల్ని కట్టుకోనివ్వు. 17  మేము ఎప్పటిలాగే యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉంటూ,+ ఇశ్రాయేలీయుల్ని వాళ్ల చోటికి తీసుకెళ్లే వరకు వాళ్ల ముందు వెళ్తాం. ఈలోగా మా పిల్లలు ప్రాకారాలున్న నగరాల్లో నివసిస్తూ ఈ ప్రదేశంలోని వాళ్ల నుండి సురక్షితంగా ఉంటారు. 18  ఇశ్రాయేలీయుల్లో ప్రతీ వ్యక్తి తన భూమిని స్వాస్థ్యంగా పొందేవరకు మేము మా ఇళ్లకు తిరిగెళ్లం.+ 19  యొర్దానుకు అవతలి వైపు వాళ్లతోపాటు మాకు స్వాస్థ్యం ​లభించదు. ఎందుకంటే, యొర్దానుకు తూర్పు వైపున మేము మా స్వాస్థ్యాన్ని పొందాం.”+ 20  అప్పుడు మోషే వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “మీరు ఇలా చేస్తే సరే: యుద్ధం కోసం యెహోవా ముందు ఆయుధాలు చేపట్టండి;+ 21  యెహోవా తన శత్రువుల్ని తన ముందు నుండి వెళ్లగొడుతుండగా+ మీలో ప్రతీ ఒక్కరు ఆయుధాలు చేపట్టి, ఆయన ముందు యొర్దాను నది దాటి, 22  యెహోవా ఎదుట ఆ దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే వరకు+ యుద్ధం చేయాలి. తర్వాత మీరు తిరిగిరావచ్చు.+ అలా మీరు యెహోవా ముందు, ఇశ్రాయేలీయుల ముందు నిర్దోషులుగా ఉంటారు. అప్పుడు యెహోవా ఎదుట ఈ ప్రదేశం మీ సొత్తు అవుతుంది.+ 23  కానీ మీరు అలా చేయకపోతే, మీరు యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేసినవాళ్లౌతారు. మీ పాపానికి మీరు శిక్ష అనుభవిస్తారు. 24  కాబట్టి మీరు మీ పిల్లల కోసం నగరాల్ని, మీ మందల కోసం దొడ్లను కట్టుకోవచ్చు,+ అయితే మీరు మీ మాటకు కట్టుబడి ఉండాలి.” 25  గాదు వంశస్థులు, రూబేను వంశస్థులు మోషేతో ఇలా అన్నారు: “నీ సేవకులమైన మేము మా ప్రభువు ఆజ్ఞాపిస్తున్నట్టే చేస్తాం. 26  మా పిల్లలు, మా భార్యలు గిలాదు ​నగరాల్లో ఉంటారు; మా పశువులు, మా సాధు జంతువులన్నీ అక్కడే ఉంటాయి.+ 27  అయితే నీ సేవ​కులమైన మేము, అంటే యెహోవా ముందు యుద్ధం చేయడానికి ఆయుధాలు చేపట్టిన ప్రతీ ఒక్కరం మా ప్రభువు చెప్తున్నట్టే యొర్దాను నది దాటుతాం.”+ 28  కాబట్టి మోషే వాళ్ల గురించి యాజకు​డైన ఎలియాజరుకు, నూను కుమారుడు ​యెహోషువకు, అలాగే ఇశ్రాయేలు గోత్రాల పూర్వీ​కుల కుటుంబాల పెద్దలకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. 29  మోషే వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “గాదు వంశస్థుల్లో, రూబేను వంశస్థుల్లో యెహోవా ముందు యుద్ధం చేయడానికి ఆయుధాలు చేపట్టిన ప్రతీ ఒక్కరు మీతోపాటు యొర్దాను నది దాటితే, అలాగే ఆ దేశం మీ స్వాధీనమైతే, గిలాదు ప్రదేశాన్ని మీరు వాళ్లకు సొత్తుగా ఇవ్వాలి.+ 30  ఒకవేళ వాళ్లు ఆయుధాలు చేపట్టి మీతోపాటు యొర్దాను నది దాటకపోతే, అప్పుడు వాళ్లు కూడా మీతోపాటు కనాను దేశంలో స్థిరప​డతారు.” 31  అప్పుడు గాదు వంశస్థులు, రూబేను వంశస్థులు ఇలా అన్నారు: “నీ సేవకులమైన మాతో యెహోవా చెప్పినట్టే మేము చేస్తాం. 32  మేము ఆయుధాలు చేపట్టి యెహోవా ఎదుట యొర్దాను నది దాటి కనాను దేశంలోకి వెళ్తాం,+ అయితే మేము పొందబోయే స్వాస్థ్యం మాత్రం యొర్దాను నదికి ఇవతలి వైపే ఉంటుంది.” 33  కాబట్టి మోషే వాళ్లకు, అంటే గాదు వంశస్థులకు, రూబేను వంశస్థులకు,+ యోసేపు కుమారుడైన మనష్షే అర్ధగోత్రం వాళ్లకు+ అమోరీ​యుల రాజైన సీహోను రాజ్యాన్ని,+ బాషాను రాజైన ఓగు రాజ్యాన్ని,+ వాటిలోని నగరాల్ని, వాటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని నగరాల్ని ఇచ్చాడు. 34  గాదు వంశస్థులు వీటిని కట్టారు:* దీబోను,+ అతారోతు,+ అరోయేరు,+ 35  అత్రో​తు-షోపాను, యాజెరు,+ యొగ్బెహ,+ 36  బేత్నిమ్రా,+ బేత్‌-హారాను.+ ఇవన్నీ ప్రాకారాలున్న నగరాలు. అలాగే వాళ్లు తమ మందల కోసం రాతి దొడ్లను కూడా కట్టారు. 37  రూబేను వంశస్థులు వీటిని కట్టారు: హెష్బోను,+ ఏలాలే,+ కిర్యతాయిము,+ 38  నెబో, బయల్మెయోను+ (వీటి పేర్లు మారాయి), అలాగే సిబ్మా; తర్వాత వాళ్లు తాము తిరిగి కట్టిన నగరాలకు కొత్త పేర్లు పెట్టారు. 39  మనష్షే కుమారుడైన మాకీరు వంశ​స్థులు గిలాదు మీదికి వెళ్లి, దాన్ని ఆక్రమించుకొని, అందులో ఉన్న అమోరీయుల్ని వెళ్లగొట్టారు. 40  కాబట్టి మోషే, మనష్షే కుమారుడైన మాకీరు వంశస్థులకు గిలాదును ఇచ్చాడు, దాంతో వాళ్లు అక్కడ నివసించడం మొదలుపెట్టారు.+ 41  మనష్షే వంశస్థుడైన యాయీరు వాళ్ల మీదికి వెళ్లి, గిలాదు ప్రాంతంలో ఉన్న గ్రామాల్ని ​ఆక్రమించుకొని, వాటికి హవోత్‌-యాయీరు* అని పేరు పెట్టాడు.+ 42  నోబహు కెనాతు మీదికి వెళ్లి దాన్ని, దాని చుట్టుపక్కల పట్టణాల్ని ఆక్రమిం​చుకొని, దానికి నోబహు అని తన పేరే పెట్టాడు.

అధస్సూచీలు

లేదా “వాగు.”
లేదా “తిరిగి కట్టారు.”
“డేరాలున్న యాయీరు గ్రామాలు” అని అర్థం.