కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

సంఖ్యాకాండం పుస్తకం

అధ్యాయాలు

విషయసూచిక

 • 1

  • సైన్యం కోసం పురుషుల్ని నమోదు చేయడం (1-46)

  • సైనిక సేవ నుండి లేవీయులకు మినహాయింపు (47-51)

  • క్రమపద్ధతిలో డేరాలు వేసుకోవడం (52-54)

 • 2

  • మూడు-గోత్రాల విభాగాల ఏర్పాటు (1-34)

   • యూదా విభాగం తూర్పు వైపు (3-9)

   • రూబేను విభాగం దక్షిణం వైపు (10-16)

   • లేవీయుల డేరాలు మధ్యలో (17)

   • ఎఫ్రాయిము విభాగం పడమటి వైపు (18-24)

   • దాను విభాగం ఉత్తరం వైపు (25-31)

   • పేర్లు నమోదైన పురుషుల మొత్తం సంఖ్య (32-34)

 • 3

  • అహరోను కుమారులు (1-4)

  • పరిచారం చేయడానికి లేవీయుల్ని ఎంచుకోవడం (5-39)

  • మొదటి సంతానాన్ని విడిపించడం (40-51)

 • 4

  • కహాతీయుల సేవ (1-20)

  • గెర్షోనీయుల సేవ (21-28)

  • మెరారీయుల సేవ (29-33)

  • జనాభా లెక్క సారాంశం (34-49)

 • 5

  • అపవిత్రుల్ని దూరంగా ఉంచడం (1-4)

  • తప్పు ఒప్పుకోవడం, పరిహారం చెల్లించడం (5-10)

  • వ్యభిచారం చేసినట్టు అనుమానం వస్తే నీళ్లతో పరీక్ష (11-31)

 • 6

  • నాజీరు మొక్కుబడి (1-21)

  • యాజకులు దీవించడం (22-27)

 • 7

  • గుడార ప్రతిష్ఠాపన అర్పణలు (1-89)

 • 8

  • అహరోను ఏడు దీపాల్ని వెలిగిస్తాడు (1-4)

  • లేవీయులు శుద్ధీకరించబడి, సేవ మొదలుపెట్టడం (5-22)

  • లేవీయుల సేవకు వయోపరిమితి (23-26)

 • 9

  • తర్వాతి నెలలో పస్కా చేసుకునే ఏర్పాటు (1-14)

  • గుడారం పైన మేఘం, అగ్ని (15-23)

 • 10

  • వెండి బాకాలు (1-10)

  • సీనాయి నుండి బయల్దేరడం (11-13)

  • బయల్దేరాల్సిన క్రమం (14-28)

  • ఇశ్రాయేలీయులకు దారి చూపించమని హోబాబును అడగడం (29-34)

  • డేరాలు తీసి బయల్దేరేటప్పుడు మోషే ప్రార్థన (35, 36)

 • 11

  • సణగడం వల్ల దేవుని నుండి అగ్ని వచ్చింది (1-3)

  • ప్రజలు మాంసం కోసం ఏడ్వడం (4-9)

  • మోషే తన సామర్థ్యం సరిపోదని అనుకున్నాడు (10-15)

  • యెహోవా 70 మంది పెద్దలకు పవిత్రశక్తిని ఇవ్వడం (16-25)

  • ఎల్దాదు, మేదాదు; మోషే విషయంలో యెహోషువకు రోషం వచ్చింది (26-30)

  • పూరేడు పిట్టల్ని రప్పించడం; కక్కుర్తి చూపించినందుకు ప్రజల మీదికి శిక్ష (31-35)

 • 12

  • మిర్యాము, అహరోను మోషేను వ్యతిరేకిస్తారు (1-3)

   • మోషే అందరికన్నా సాత్వికుడు (3)

  • యెహోవా మోషేను సమర్థిస్తాడు (4-8)

  • మిర్యాము కుష్ఠువ్యాధితో శిక్షించబడడం (9-16)

 • 13

  • కనానుకు 12 మంది వేగులవాళ్లను పంపడం (1-24)

  • పదిమంది వేగులవాళ్ల చెడ్డ నివేదిక (25-33)

 • 14

  • ప్రజలు ఐగుప్తుకు తిరిగెళ్లాలని అనుకుంటారు (1-10)

   • యెహోషువ, కాలేబుల మంచి నివేదిక (6-9)

  • యెహోవాకు కోపం వస్తుంది; మోషే వేడుకుంటాడు (11-19)

  • శిక్ష: 40 ఏళ్లు ఎడారిలో (20-38)

  • అమాలేకీయుల చేతుల్లో ఇశ్రాయేలీయులు ఓడిపోవడం (39-45)

 • 15

  • అర్పణల గురించి నియమాలు (1-21)

   • స్వదేశికి, పరదేశికి ఒకే నియమం (15, 16)

  • పొరపాటున చేసిన పాపాలకు అర్పణలు (22-29)

  • ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసే పాపాలకు శిక్ష (30, 31)

  • విశ్రాంతి రోజును ఆచరించని వ్యక్తి చంపబడ్డాడు (32-36)

  • వస్త్రాల అంచులకు కుచ్చులు ఉండాలి (37-41)

 • 16

  • కోరహు, దాతాను, అబీరాముల తిరుగుబాటు (1-19)

  • తిరుగుబాటుదారుల మీదికి తీర్పు (20-50)

 • 17

  • చిగురించిన అహరోను కర్ర సూచనగా ఉంటుంది (1-13)

 • 18

  • యాజకుల, లేవీయుల విధులు (1-7)

  • యాజకులకు ఇవ్వాల్సినవి (8-19)

   • ఉప్పు ఒప్పందం (19)

  • లేవీయులు పదోవంతు తీసుకుంటారు, పదోవంతు ఇస్తారు (20-32)

 • 19

  • ఎర్రని ఆవు, శుద్ధీకరించే నీళ్లు (1-22)

 • 20

  • కాదేషులో మిర్యాము చనిపోవడం (1)

  • మోషే బండను కొట్టి పాపం చేస్తాడు (2-13)

  • ఇశ్రాయేలీయులు వెళ్లడానికి ఎదోము రాజు ఒప్పుకోడు (14-21)

  • అహరోను మరణం (22-29)

 • 21

  • అరాదు రాజును ఓడించడం (1-3)

  • రాగి సర్పం (4-9)

  • ఇశ్రాయేలీయులు మోయాబు చుట్టూ తిరిగెళ్తారు (10-20)

  • అమోరీయుల రాజైన సీహోనును ఓడించడం (21-30)

  • అమోరీయుల రాజైన ఓగును ఓడించడం (31-35)

 • 22

  • బాలాకు బిలామును పిలిపిస్తాడు (1-21)

  • బిలాము గాడిద మాట్లాడడం (22-41)

 • 23

  • బిలాము కావ్యరూపంలో అన్న మొదటి మాట (1-12)

  • బిలాము కావ్యరూపంలో అన్న రెండో మాట (13-30)

 • 24

  • బిలాము కావ్యరూపంలో అన్న మూడో మాట (1-11)

  • బిలాము కావ్యరూపంలో అన్న నాలుగో మాట (12-25)

 • 25

  • ఇశ్రాయేలీయులు మోయాబు స్త్రీలతో పాపం చేస్తారు (1-5)

  • ఫీనెహాసు చర్య తీసుకుంటాడు (6-18)

 • 26

  • ఇశ్రాయేలు గోత్రాల రెండో జనాభా లెక్క (1-65)

 • 27

  • సెలోపెహాదు కూతుళ్లు (1-11)

  • మోషే తర్వాతి నాయకుడిగా యెహోషువ నియమించబడడం (12-23)

 • 28

  • ఆయా అర్పణలు అర్పించాల్సిన పద్ధతి (1-31)

   • ప్రతీరోజు అర్పణలు (1-8)

   • విశ్రాంతి రోజు అర్పణలు (9, 10)

   • నెలవారీ అర్పణలు (11-15)

   • పస్కా కోసం (16-25)

   • వారాల పండుగ కోసం (26-31)

 • 29

  • ఆయా అర్పణలు అర్పించాల్సిన పద్ధతి (1-40)

   • బాకా ఊదే రోజు (1-6)

   • ప్రాయశ్చిత్త రోజు (7-11)

   • పర్ణశాలల పండుగప్పుడు (12-38)

 • 30

  • పురుషుల మొక్కుబళ్లు (1, 2)

  • స్త్రీల, కూతుళ్ల మొక్కుబళ్లు (3-16)

 • 31

  • మిద్యాను మీద ప్రతీకారం (1-12)

   • బిలాము చంపబడ్డాడు (8)

  • దోపుడుసొమ్ము గురించి నిర్దేశాలు (13-54)

 • 32

  • యొర్దానుకు తూర్పు వైపు స్థిరపడడం (1-42)

 • 33

  • ఇశ్రాయేలీయుల ఎడారి ప్రయాణంలోని దశలు (1-49)

  • కనానును జయించడం గురించి నిర్దేశాలు (50-56)

 • 34

  • కనాను సరిహద్దులు (1-15)

  • దేశాన్ని పంచి ఇవ్వడానికి పురుషుల్ని నియమించడం (16-29)

 • 35

  • లేవీయుల నగరాలు (1-8)

  • ఆశ్రయపురాలు (9-34)

 • 36

  • స్వాస్థ్యం పొందే కూతుళ్ల వివాహం గురించిన నియమం (1-13)