లేవీయకాండం 4:1-35

  • పాపపరిహారార్థ బలి (1-35)

4  యెహోవా మోషేతో ఇంకా ఇలా అన్నాడు:  “ఇశ్రాయేలీయులకు ఇలా చెప్పు: ‘చేయ​కూడదని యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన పనుల్ని చేయడం ద్వారా ఎవరైనా అనుకోకుండా పాపం చేస్తే+ ఇలా చేయాలి:  “ ‘ఒకవేళ అభిషేకించబడిన యాజకుడు+ పాపం చేసి+ ప్రజల మీదికి దోషం తీసుకొస్తే, అతను తన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడానికి ఏ లోపంలేని ఒక కోడెదూడను పాపపరి​హారార్థ బలిగా యెహోవా దగ్గరికి తీసుకురావాలి.+  అతను ఆ కోడెదూడను ప్రత్యక్ష గుడారపు ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర యెహోవా ముందుకు తీసుకొచ్చి,+ దాని తలమీద చెయ్యి పెట్టి, యెహోవా ముందు దాన్ని వధించాలి.+  తర్వాత, అభిషేకించబడిన ఆ యాజకుడు+ దాని రక్తంలో కొంచెం తీసుకొని ప్రత్యక్ష గుడారం లోపలికి వెళ్తాడు;  ఆ యాజకుడు తన వేలిని ఆ రక్తంలో ముంచి,+ కొంచెం రక్తాన్ని పవిత్ర స్థలంలోని తెర ఎదుట యెహోవా ముందు ఏడుసార్లు చిమ్ముతాడు.+  యాజకుడు ప్రత్యక్ష గుడారంలో యెహోవా ముందున్న పరిమళ ధూపవేదిక కొమ్ముల మీద కూడా కొంత రక్తాన్ని చిమ్ముతాడు;+ తర్వాత అతను కోడెదూడ రక్తంలో మిగిలిన దాన్నంతటినీ ప్రత్యక్ష గుడారపు ప్రవేశ ద్వారం దగ్గరున్న దహనబలులు అర్పించే బలిపీఠం అడుగుభాగాన పోస్తాడు.+  “ ‘ఆ తర్వాత అతను పాపపరిహారార్థ బలి కోసం తెచ్చిన కోడెదూడ కొవ్వంతటినీ వేరుచేస్తాడు. పేగుల దగ్గరున్న కొవ్వును, పేగుల మీద పేరుకున్న కొవ్వును,  రెండు మూత్రపిండాల్ని, వాటిమీద తుంట్ల దగ్గరున్న కొవ్వును వేరుచేస్తాడు. మూత్రపిండాలతోపాటు కాలేయం మీదున్న కొవ్వును కూడా అతను వేరుచేస్తాడు.+ 10  సమాధానబలిగా అర్పించే ​కోడెదూడ నుండి వేటిని వేరుచేస్తారో, దీన్నుండి కూడా వాటినే వేరుచేయాలి.+ యాజకుడు దాన్ని దహనబలులు అర్పించే బలిపీఠం మీద పొగ పైకిలేచేలా కాలుస్తాడు. 11  “ ‘కానీ ఆ కోడెదూడ చర్మాన్ని, దాని మాంసాన్నంతటినీ, దాని తలను, కాళ్లను,* పేగుల్ని, దాని పేడను,+ 12  అంటే ఆ కోడెదూడలో మిగిలిన దాన్నంతటినీ పాలెం బయట బూడిదను* పారేసే శుభ్రమైన చోటికి తీసుకె​ళ్లాలి; అతను దాన్ని కట్టెల మీద మంటల్లో కాల్చేస్తాడు.+ బూడిదను పారేసే చోట దాన్ని కాల్చాలి. 13  “ ‘ఒకవేళ ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమంతా అనుకోకుండా పాపం చేసి అపరాధులు అయ్యారనుకోండి.+ కానీ, చేయకూడదని యెహోవా తమకు ఆజ్ఞాపించిన పనిని చేశామని వాళ్లు గ్రహించలేదు.+ 14  అయితే, ఆ తర్వాత తాము చేసింది పాపమని వాళ్లకు తెలిసింది. అప్పుడు, వాళ్లు పాపపరిహారార్థ బలిగా ఒక కోడెదూడను ప్రత్యక్ష గుడారం ముందుకు తీసుకురావాలి. 15  ఇశ్రాయేలీయుల సమాజంలోని పెద్దలు యెహోవా ముందు ఆ కోడెదూడ తలమీద చేతులు పెడతారు. తర్వాత అది యెహోవా ముందు వధించబడుతుంది. 16  “ ‘అభిషేకించబడిన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రక్తంలో కొంత ప్రత్యక్ష గుడారంలోకి ​తీసుకొస్తాడు. 17  ఆ యాజకుడు తన వేలిని ఆ రక్తంలో ముంచి కొంచెం రక్తాన్ని తెర ఎదుట యెహోవా ముందు ఏడుసార్లు చిమ్ముతాడు.+ 18  తర్వాత అతను ప్రత్యక్ష గుడారంలో యెహోవా ముందున్న వేదిక+ కొమ్ముల మీద కొంత రక్తాన్ని చిమ్ముతాడు; ఆ తర్వాత మిగిలిన రక్తాన్నంతా ప్రత్యక్ష గుడారపు ప్రవేశ ద్వారం దగ్గరున్న దహనబలులు అర్పించే బలిపీఠం+ అడుగుభాగాన పోస్తాడు. 19  అతను దాని కొవ్వంతటినీ వేరుచేసి, బలిపీఠం మీద పొగ పైకిలేచేలా దాన్ని కాలుస్తాడు.+ 20  పాపపరిహారార్థ బలిగా తెచ్చిన మొదటి కోడెదూడ విషయంలో ఏమేమి చేశాడో, ఈ కోడెదూడ విషయంలో కూడా అలాగే చేయాలి. అతను దీని విషయంలో కూడా అలానే చేస్తాడు. యాజకుడు వాళ్లకోసం ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తాడు,+ వాళ్లు క్షమాపణ పొందుతారు. 21  ఈ కోడెదూడను కూడా పాలెం బయటికి తీసుకెళ్లాలి. అతను మొదటి కోడెదూడను కాల్చినట్టే దీన్ని కూడా కాల్చేస్తాడు.+ ఇది సమాజమంతటి కోసం అర్పించే పాప​పరిహారార్థ బలి.+ 22  “ ‘ప్రజల ప్రధానుల్లో+ ఒకరు, చేయకూ​డదని తన దేవుడైన యెహోవా ​ఆజ్ఞాపించిన పనుల్లో ఒకటి చేయడం ద్వారా అనుకోకుండా పాపం చేసి అపరాధి అయితే, 23  లేదా దేవుని ఆజ్ఞకు విరోధంగా పాపం చేశానని అతను గ్రహిస్తే, ఏ లోపంలేని ఒక మగ మేకపిల్లను ​అర్పణగా తీసుకురావాలి. 24  అతను ఆ మేకపిల్ల తల మీద చెయ్యి పెట్టి, యెహోవా ముందు దహనబలి జంతువును వధించే చోట దాన్ని వధి​స్తాడు.+ ఇది ​పాపపరిహారార్థ బలి. 25  యాజకుడు ఆ పాపపరిహారార్థ బలి రక్తంలో కొంత తన వేలితో తీసుకొని దహనబలులు అర్పించే బలిపీఠం కొమ్ముల మీద చిమ్ముతాడు,+ మిగిలిన రక్తాన్ని బలిపీఠం అడుగుభాగాన పోస్తాడు.+ 26  అతను సమాధానబలి కొవ్వును కాల్చినట్టే, దీని కొవ్వును కూడా ​బలిపీఠం మీద పొగ పైకిలేచేలా కాలుస్తాడు;+ యాజకుడు ఆ వ్యక్తి కోసం అతని పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తాడు, అప్పుడు అతను క్షమాపణ పొందుతాడు. 27  “ ‘దేశ ప్రజల్లో ఎవరైనా, చేయకూడదని యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన పనుల్లో ఒకటి చేయడం ద్వారా అనుకోకుండా పాపం చేసి అపరాధి అయితే,+ 28  లేదా తాను పాపం చేశానని అతను గ్రహిస్తే, తన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా ఏ లోపంలేని ఒక ఆడ మేకపిల్లను అర్పణగా ​తీసుకురావాలి. 29  అతను పాపపరిహారార్థ బలి జంతువు తల మీద చెయ్యి పెట్టి, దహన​బలి జంతువును వధించే చోటే+ పాపపరిహా​రార్థ బలి జంతువును కూడా వధిస్తాడు. 30  యాజకుడు దాని రక్తంలో కొంత తన వేలితో తీసుకొని దహనబలులు అర్పించే బలిపీఠం కొమ్ముల మీద చిమ్ముతాడు, మిగిలిన రక్తాన్నంతా బలి​పీఠం అడుగుభాగాన పోస్తాడు.+ 31  సమాధానబలి జంతువు కొవ్వును వేరు​చేసినట్టే,+ దీని కొవ్వంతటినీ+ అతను వేరుచేస్తాడు. యాజకుడు దాన్ని బలిపీఠం మీద పొగ పైకిలేచేలా కాలు​స్తాడు, అది యెహోవాకు ఇంపైన* సువాసన. యాజకుడు అతని కోసం ప్రాయ​శ్చిత్తం చేస్తాడు, అతను క్షమాపణ పొందుతాడు. 32  “ ‘ఒకవేళ అతను పాపపరిహారార్థ బలిగా ఒక గొర్రెపిల్లను అర్పించాలనుకుంటే, ఏ లోపంలేని ఒక ఆడ గొర్రెపిల్లను తీసుకురావాలి. 33  అతను పాపపరిహారార్థ బలి జంతువు తల మీద చెయ్యి పెట్టి, దహనబలి జంతువును వధించే చోటే+ దాన్ని కూడా పాపపరిహారార్థ బలిగా వధిస్తాడు. 34  యాజకుడు పాపపరిహారార్థ బలి రక్తంలో కొంత తన వేలితో తీసుకొని దహనబలులు అర్పించే బలిపీఠం కొమ్ముల మీద చిమ్ముతాడు,+ మిగిలిన రక్తాన్నంతా బలిపీఠం అడుగుభాగాన పోస్తాడు. 35  సమాధానబలిగా అర్పించిన మగ గొర్రెపిల్ల కొవ్వును ​వేరుచేసినట్టే, దీని కొవ్వంతటినీ అతను వేరుచేస్తాడు. యాజకుడు దాన్ని బలిపీఠంపై యెహోవాకు అగ్నితో అర్పించే అర్పణల మీద పెట్టి, పొగ పైకిలేచేలా కాలుస్తాడు;+ ​యాజ​కుడు ఆ వ్యక్తి కోసం అతని పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తాడు, అప్పుడు అతను క్షమాపణ పొందుతాడు.+

అధస్సూచీలు

ఇది మోకాలు కింది భాగాన్ని సూచిస్తోంది.
లేదా “కొవ్వు బూడిదను,” అంటే, బలి ఇచ్చే జంతువుల కొవ్వులో నానిన బూడిదను.
లేదా “శాంతపర్చే.”