కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

లేవీయకాండం పుస్తకం

అధ్యాయాలు

విషయసూచిక

 • 1

  • దహనబలి (1-17)

 • 2

  • ధాన్యార్పణ (1-16)

 • 3

  • సమాధానబలి (1-17)

   • కొవ్వును, రక్తాన్ని తినకూడదు (17)

 • 4

  • పాపపరిహారార్థ బలి (1-35)

 • 5

  • ఆయా పాపాలు, అర్పించాల్సిన బలులు (1-6)

   • ఇతరుల పాపాల గురించి చెప్పడం (1)

  • పేదవాళ్ల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాటు (7-13)

  • అనుకోకుండా చేసిన పాపాలకు అపరాధ ​పరిహారార్థ బలి (14-19)

 • 6

  • అపరాధ పరిహారార్థ బలి గురించి మరిన్ని ​వివరాలు (1-7)

  • అర్పణల గురించి నిర్దేశాలు (8-30)

   • దహనబలి (8-13)

   • ధాన్యార్పణ (14-23)

   • పాపపరిహారార్థ బలి (24-30)

 • 7

  • అర్పణల గురించి నిర్దేశాలు (1-21)

   • అపరాధ పరిహారార్థ బలి (1-10)

   • సమాధానబలి (11-21)

  • కొవ్వును, రక్తాన్ని తినకూడదు (22-27)

  • యాజకుల భాగం (28-36)

  • అర్పణల గురించి ముగింపు మాట (37, 38)

 • 8

  • అహరోనును, అతని కుమారుల్ని ​యాజకులుగా ప్రతిష్ఠించడం (1-36)

 • 9

  • అహరోను ప్రతిష్ఠాపన అర్పణల్ని ​అర్పించడం (1-24)

 • 10

  • యెహోవా సన్నిధి నుండి అగ్ని వచ్చి ​నాదాబును, అబీహును చంపడం (1-7)

  • తాగడం, తినడం గురించి యాజకులకు ​నియమాలు (8-20)

 •  11

  • పవిత్రమైన, అపవిత్రమైన జంతువులు (1-47)

 • 12

  • ప్రసవం తర్వాత శుద్ధీకరణ (1-8)

 • 13

  • కుష్ఠువ్యాధి గురించిన నియమాలు (1-46)

  • బట్టల్లో వచ్చే కుష్ఠు (47-59)

 • 14

  • కుష్ఠువ్యాధి నుండి శుద్ధీకరణ (1-32)

  • కుష్ఠు సోకిన ఇళ్లను శుద్ధీకరించడం (33-57)

 • 15

  • అపవిత్రమైన స్రావాలు (1-33)

 • 16

  • ప్రాయశ్చిత్త రోజు (1-34)

 • 17

  • గుడారం; బలులు అర్పించే చోటు (1-9)

  • రక్తం తినకూడదు (10-14)

  • చచ్చిన జంతువుల గురించిన ​నియమాలు (15, 16)

 • 18

  • ధర్మశాస్త్రం నిషేధించిన లైంగిక సంబంధాలు (1-30)

   • కనానీయుల్ని అనుకరించకూడదు (3)

   • రక్తసంబంధీకుల మధ్య లైంగిక సంబంధాలు (6-18)

   • రుతుస్రావ సమయంలో (19)

   • స్వలింగ సంపర్కం (22)

   • జంతువుతో సంపర్కం (23)

   • ‘పవిత్రులుగా ఉండండి, లేదంటే దేశం మిమ్మల్ని కక్కేస్తుంది’ (24-30)

 • 19

  • పవిత్రత గురించిన వేర్వేరు నియమాలు (1-37)

   • సరైన విధంగా పంట కోయడం (9, 10)

   • చెవిటివాళ్ల మీద, గుడ్డివాళ్ల మీద శ్రద్ధ (14)

   • లేనిపోనివి కల్పించి చెప్పడం (16)

   • పగపెట్టుకోకూడదు (18)

   • ఇంద్రజాలం, చనిపోయినవాళ్లను సంప్రదించడం నిషేధం (26, 31)

   • పచ్చబొట్లు పొడిపించుకోకూడదు (28)

   • వృద్ధుల్ని గౌరవించాలి (32)

   • పరదేశులతో వ్యవహరించాల్సిన తీరు (33, 34)

 • 20

  • మోలెకును పూజించడం; చనిపోయినవాళ్లను సంప్రదించడం (1-6)

  • పవిత్రులుగా ఉండండి, తల్లిదండ్రుల్ని ​గౌరవించండి (7-9)

  • లైంగిక పాపాలు చేసేవాళ్లకు మరణశిక్ష (10-21)

  • దేశంలో ఉండాలంటే పవిత్రంగా ఉండాలి (22-26)

  • చనిపోయినవాళ్లను సంప్రదించేవాళ్లను ​చంపేయాలి (27)

 • 21

  • యాజకులు పవిత్రులుగా ఉండాలి, మలినపర్చుకోకూడదు (1-9)

  • ప్రధానయాజకుడు తనను తాను మలినపర్చుకోకూడదు (10-15)

  • యాజకులకు శారీరక లోపాలు ​ఉండకూడదు (16-24)

 • 22

  • యాజకుల పవిత్రత, పవిత్రమైన వాటిని తినడం (1-16)

  • ఏ లోపం లేనివే అంగీకరించబడతాయి (17-33)

 • 23

  • పవిత్రమైన రోజులు, పండుగలు (1-44)

   • విశ్రాంతి రోజు (3)

   • పస్కా పండుగ (4, 5)

   • పులవని రొట్టెల పండుగ (6-8)

   • ప్రథమఫలాల్ని అర్పించడం (9-14)

   • వారాల పండుగ (15-21)

   • సరైన విధంగా పంట కోయడం (22)

   • బాకా శబ్దపు పండుగ (23-25)

   • ప్రాయశ్చిత్త రోజు (26-32)

   • పర్ణశాలల పండుగ (33-43)

 • 24

  • గుడారంలోని దీపాలకు నూనె (1-4)

  • సన్నిధి రొట్టెలు (5-9)

  • దేవుని పేరును దూషించినవాణ్ణి రాళ్లతో కొట్టి చంపడం (10-23)

 • 25

  • విశ్రాంతి సంవత్సరం (1-7)

  • సునాద సంవత్సరం (8-22)

  • ఆస్తిని తిరిగి పొందడం (23-34)

  • పేదవాళ్లతో వ్యవహరించాల్సిన తీరు (35-38)

  • దాసత్వం గురించిన నియమాలు (39-55)

 • 26

  • విగ్రహపూజకు దూరంగా ఉండండి (1, 2)

  • లోబడితే దీవెనలు (3-13)

  • లోబడకపోతే శిక్ష (14-46)

 •  27

  • మొక్కుబడి చేసుకున్నవాటిని విడిపించడం (1-27)

   • మనుషులు (1-8)

   • జంతువులు (9-13)

   • ఇళ్లు (14, 15)

   • పొలాలు (16-25)

   • మొదటి సంతానం (26, 27)

  • యెహోవాకు బేషరతుగా సమర్పించినవి (28, 29)

  • పదోవంతుల్ని విడిపించడం (30-34)