కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

లూకా సువార్త

అధ్యాయాలు

విషయసూచిక

 • 1

  • థెయొఫిలాను సంబోధించడం (1-4)

  • బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను పుట్టుక గురించి గబ్రియేలు ముందే చెప్పడం (5-25)

  • యేసు పుట్టుక గురించి గబ్రియేలు ముందే చెప్పడం (26-38)

  • మరియ ఎలీసబెతు దగ్గరికి వెళ్లడం (39-45)

  • మరియ యెహోవాను కీర్తించడం (46-56)

  • యోహాను పుట్టడం, అతనికి పేరు పెట్టడం (57-66)

  • జెకర్యా ప్రవచనం (67-80)

 • 2

  • యేసు పుట్టడం (1-7)

  • గొర్రెల కాపరులకు దేవదూతలు కనిపించడం (8-20)

  • సున్నతి, శుద్ధీకరణ (21-24)

  • సుమెయోను క్రీస్తును చూడడం (25-35)

  • బిడ్డ గురించి అన్న మాట్లాడడం (36-38)

  • నజరేతుకు తిరిగెళ్లడం (39, 40)

  • ఆలయంలో పన్నెండేళ్ల యేసు (41-52)

 • 3

  • యోహాను తన పనిని ప్రారంభించిన సమయం (1, 2)

  • బాప్తిస్మం గురించి యోహాను ప్రకటించడం (3-20)

  • యేసు బాప్తిస్మం (21, 22)

  • యేసుక్రీస్తు వంశావళి (23-38)

 • 4

  • అపవాది యేసును ప్రలోభపెట్టడానికి ప్రయత్నించడం (1-13)

  • యేసు గలిలయలో ప్రకటనా పని మొదలుపెట్టడం (14, 15)

  • నజరేతులోని వాళ్లు యేసును తిరస్కరించడం (16-30)

  • కపెర్నహూములోని సమాజ​మందిరంలో ⁠(31-37)

  • సీమోను అత్త, ఇతరులు బాగవ్వడం (38-41)

  • ఎవరూలేని చోట ప్రజలు యేసును కనుగొనడం (42-44)

 • 5

  • అద్భుతరీతిలో చేపలు పడడం; మొదటి శిష్యులు (1-11)

  • కుష్ఠురోగి బాగవ్వడం (12-16)

  • పక్షవాతం ఉన్న వ్యక్తిని యేసు బాగుచేయడం (17-26)

  • యేసు లేవిని పిలవడం (27-32)

  • ఉపవాసం గురించిన ప్రశ్న (33-39)

 • 6

  • యేసు, “విశ్రాంతి రోజుకు ప్రభువు” (1-5)

  • చెయ్యి ఎండిపోయిన వ్యక్తి బాగవ్వడం (6-11)

  • 12 మంది అపొస్తలులు (12-16)

  • యేసు బోధించడం, బాగుచేయడం (17-19)

  • సంతోషాలు, శ్రమలు (20-26)

  • శత్రువుల మీద ప్రేమ (27-36)

  • తీర్పుతీర్చడం మానేయండి (37-42)

  • దాని పండ్లను బట్టి తెలుస్తుంది (43-45)

  • చక్కగా కట్టిన ఇల్లు; బలమైన పునాది లేని ఇల్లు (46-49)

 • 7

  • ఒక సైనికాధికారి విశ్వాసం (1-10)

  • యేసు నాయీనులో విధవరాలి కుమారుణ్ణి పునరుత్థానం చేయడం (11-17)

  • బాప్తిస్మమిచ్చే యోహానును మెచ్చుకోవడం (18-30)

  • స్పందించని తరాన్ని ఖండించడం (31-35)

  • పాపాత్మురాలైన ఒక స్త్రీ క్షమించబడడం (36-50)

   • అప్పు తీసుకున్నవాళ్ల ఉదాహరణ (41-43)

 • 8

  • యేసుతోపాటు ఉన్న స్త్రీలు (1-3)

  • విత్తేవాడి ఉదాహరణ (4-8)

  • యేసు ఉదాహరణలు ఉపయోగించడానికి కారణం (9, 10)

  • విత్తేవాడి ఉదాహరణను వివరించడం (11-15)

  • దీపం మీద గిన్నె బోర్లించరు (16-18)

  • యేసు తల్లి, తమ్ముళ్లు (19-21)

  • యేసు తుఫానును నిమ్మళింపజేయడం (22-25)

  • యేసు చెడ్డదూతల్ని పందుల్లోకి పంపించడం (26-39)

  • యాయీరు కూతురు; యేసు పైవస్త్రాల్ని ఒక స్త్రీ ముట్టుకోవడం (40-56)

 • 9

  • పరిచర్య కోసం పన్నెండుమందికి నిర్దేశాలు (1-6)

  • యేసును బట్టి హేరోదు కంగారుపడడం (7-9)

  • యేసు 5,000 మందికి ఆహారం పెట్టడం (10-17)

  • పేతురు క్రీస్తును గుర్తించడం (18-20)

  • యేసు తన మరణం గురించి ముందే చెప్పడం (21, 22)

  • యేసును అనుసరించాలంటే ఏంచేయాలి (23-27)

  • యేసు రూపాంతరం (28-36)

  • చెడ్డదూత పట్టిన అబ్బాయి బాగవ్వడం (37-43ఎ)

  • యేసు తన మరణం గురించి మళ్లీ చెప్పడం (43బి-45)

  • తమలో ఎవరు గొప్ప అని శిష్యులు వాదించుకోవడం (46-48)

  • మనకు వ్యతిరేకంగా లేని వ్యక్తి మనవైపే ఉన్నాడు (49, 50)

  • సమరయలోని ఒక గ్రామంవాళ్లు యేసును తిరస్కరించడం (51-56)

  • యేసును ఎలా అనుసరించాలి (57-62)

 • 10

  • యేసు 70 మందిని పంపించడం (1-12)

  • పశ్చాత్తాపపడని నగరాలకు శ్రమ (13-16)

  • ఆ 70 మంది తిరిగి రావడం (17-20)

  • వినయస్థుల మీద అనుగ్రహం చూపిస్తు​న్నందుకు యేసు తన తండ్రిని స్తుతించడం (21-24)

  • పొరుగువాడైన సమరయుడి ఉదాహరణ (25-37)

  • యేసు మార్త, మరియల దగ్గరికి వెళ్లడం (38-42)

 • 11

  • ఎలా ప్రార్థించాలి (1-13)

   • మాదిరి ప్రార్థన (2-4)

  • దేవుని వేలితో చెడ్డదూతల్ని వెళ్లగొట్టడం (14-23)

  • అపవిత్ర దూత తిరిగిరావడం (24-26)

  • నిజమైన సంతోషం (27, 28)

  • యోనాకు సంబంధించిన సూచన (29-32)

  • శరీరానికి దీపం (33-36)

  • మత వేషధారులకు శ్రమలు (37-54)

 • 12

  • పరిసయ్యుల పులిసిన పిండి (1-3)

  • దేవునికి భయపడండి, మనుషులకు కాదు (4-7)

  • క్రీస్తు శిష్యులని ఒప్పుకోవడం (8-12)

  • అవివేకియైన ధనవంతుడి ఉదాహరణ (13-21)

  • ఆందోళనపడడం మానేయండి (22-34)

   • చిన్నమంద (32)

  • మెలకువగా ఉండడం (35-40)

  • నమ్మకమైన గృహనిర్వాహకుడు, నమ్మకంగా​లేని గృహనిర్వాహకుడు (41-48)

  • శాంతి కాదు, విరోధం (49-53)

  • సమయాల అర్థాన్ని పరిశీలించాలి (54-56)

  • రాజీపడడం గురించి (57-59)

 • 13

  • పశ్చాత్తాపపడకపోతే నాశనమౌతారు (1-5)

  • పండ్లులేని అంజూర చెట్టు ఉదాహరణ (6-9)

  • నడుం వంగిపోయిన స్త్రీని విశ్రాంతి రోజున బాగుచేయడం (10-17)

  • ఆవగింజ, పులిసిన పిండి ఉదాహరణలు (18-21)

  • ఇరుకు ద్వారం గుండా వెళ్లాలంటే కష్టపడాలి (22-30)

  • హేరోదు, “ఆ నక్క” (31-33)

  • యేసు యెరూషలేము గురించి దుఃఖించడం (34, 35)

 • 14

  • ఒంట్లో నీరు వచ్చిన వ్యక్తిని విశ్రాంతి రోజున బాగుచేయడం (1-6)

  • వినయంగల అతిథిగా ఉండండి (7-11)

  • మీకు తిరిగివ్వలేని వాళ్లను ఆహ్వానించండి (12-14)

  • సాకులు చెప్పిన అతిథుల ఉదాహరణ (15-24)

  • యేసును అనుసరించాలంటే ఏంచేయాలి (25-33)

  • రుచిని కోల్పోయే ఉప్పు (34, 35)

 • 15

  • తప్పిపోయిన గొర్రె ఉదాహరణ (1-7)

  • పోగొట్టుకున్న నాణెం ఉదాహరణ (8-10)

  • తప్పిపోయిన కుమారుడి ఉదాహరణ (11-32)

 • 16

  • అన్యాయస్థుడైన గృహనిర్వాహకుడి ఉదాహరణ (1-13)

   • “చాలా చిన్న విషయాల్లో నమ్మకంగా ఉన్న వ్యక్తి, పెద్ద విషయాల్లో కూడా నమ్మకంగా ఉంటాడు” (10)

  • ధర్మశాస్త్రం, దేవుని రాజ్యం (14-18)

  • ధనవంతుడు, లాజరుల ఉదాహరణ (19-31)

 • 17

  • పాపంలో పడడం, క్షమాపణ, విశ్వాసం (1-6)

  • ఎందుకూ పనికిరాని దాసులు (7-10)

  • పదిమంది కుష్ఠురోగులు బాగవ్వడం (11-19)

  • దేవుని రాజ్యం రావడం (20-37)

   • “దేవుని రాజ్యం మీ మధ్యే ఉంది” (21)

   • “లోతు భార్యను గుర్తుచేసుకోండి” (32)

 • 18

  • పట్టువిడవని విధవరాలి ఉదాహరణ (1-8)

  • పరిసయ్యుడు, పన్ను వసూలుచేసే వ్యక్తి (9-14)

  • యేసు, పిల్లలు (15-17)

  • ధనవంతుడైన నాయకుడి ప్రశ్న (18-30)

  • యేసు తన మరణం గురించి మళ్లీ చెప్పడం (31-34)

  • చూపులేని అడుక్కునేవాడికి చూపు వస్తుంది (35-43)

 • 19

  • యేసు జక్కయ్యను కలవడం (1-10)

  • పది మినాల ఉదాహరణ (11-27)

  • యేసు విజయోత్సాహంతో ప్రవేశించడం (28-40)

  • యేసు యెరూషలేము గురించి ఏడ్వడం (41-44)

  • ఆలయాన్ని యేసు శుద్ధి చేయడం (45-48)

 • 20

  • యేసుకున్న అధికారాన్ని ప్రశ్నించడం (1-8)

  • హంతకులైన కౌలుదారుల ఉదాహరణ (9-19)

  • దేవుడు, కైసరు (20-26)

  • పునరుత్థానం గురించిన ప్రశ్న (27-40)

  • క్రీస్తు దావీదు కుమారుడా? (41-44)

  • శాస్త్రుల గురించి హెచ్చరిక (45-47)

 • 21

  • పేద విధవరాలి రెండు నాణేలు (1-4)

  • జరగబోయే వాటికి సూచన (5-36)

   • యుద్ధాలు, తీవ్రమైన భూకంపాలు, అంటువ్యాధులు, ఆహారకొరతలు (10, 11)

   • యెరూషలేమును సైన్యాలు చుట్టుముడతాయి (20)

   • అన్యజనులకు నిర్ణయించిన కాలాలు (24)

   • మానవ కుమారుడు రావడం (27)

   • అంజూర చెట్టు ఉదాహరణ (29-33)

   • ఎప్పుడూ మెలకువగా ఉండండి (34-36)

  • యేసు ఆలయంలో బోధించడం (37, 38)

 • 22

  • యేసును చంపడానికి యాజకులు కుట్రపన్నడం (1-6)

  • చివరి పస్కా పండుగ కోసం ఏర్పాట్లు చేయడం (7-13)

  • ప్రభువు రాత్రి భోజనాన్ని స్థాపించడం (14-20)

  • ‘నన్ను అప్పగించే వ్యక్తి నాతోపాటు ఈ బల్ల’ దగ్గర ఉన్నాడు (21-23)

  • ఎవరు గొప్ప అనే విషయం గురించి పెద్ద గొడవ (24-27)

  • రాజ్యం గురించి యేసు ఒప్పందం (28-30)

  • యేసు తెలీదని పేతురు అంటాడని ముందే చెప్పడం (31-34)

  • సిద్ధంగా ఉండాల్సిన అవసరం; రెండు కత్తులు (35-38)

  • ఒలీవల కొండ మీద యేసు ప్రార్థన (39-46)

  • యేసును బంధించడం (47-53)

  • యేసు తెలీదని పేతురు చెప్పడం (54-62)

  • యేసును ఎగతాళి చేయడం (63-65)

  • మహాసభ ముందు విచారణ (66-71)

 • 23

  • పిలాతు, హేరోదుల ముందు యేసు (1-25)

  • యేసు, ఇద్దరు నేరస్తులు కొయ్యకు వేలాడదీయబడడం (26-43)

   • “నువ్వు నాతోపాటు పరదైసులో ఉంటావు” (43)

  • యేసు చనిపోవడం (44-49)

  • యేసును సమాధి చేయడం (50-56)

 • 24

  • యేసు పునరుత్థానం అవ్వడం (1-12)

  • ఎమ్మాయుకు వెళ్లే దారిలో (13-35)

  • యేసు తన శిష్యులకు కనిపించడం (36-49)

  • యేసు పరలోకానికి ఎక్కివెళ్లడం (50-53)