కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యోబు పుస్తకం

అధ్యాయాలు

విషయసూచిక

 • 1

  • యోబు యథార్థత, సంపద (1-5)

  • యోబు ఉద్దేశాల్ని సాతాను ​ప్రశ్నించాడు (6-12)

  • యోబు ఆస్తిని, పిల్లల్ని కోల్పోయాడు (13-19)

  • యోబు దేవుణ్ణి నిందించలేదు (20-22)

 • 2

  • యోబు ఉద్దేశాల్ని సాతాను మళ్లీ ​ప్రశ్నించాడు (1-5)

  • యోబు శరీరాన్ని మొత్తడానికి సాతానును అనుమతించడం (6-8)

  • యోబు భార్య, “దేవుణ్ణి దూషించి చచ్చిపో!” అంది (9, 10)

  • యోబు ముగ్గురు సహచరులు రావడం (11-13)

 • 3

  • యోబు తాను పుట్టిన రోజును శపించడం (1-26)

   • తాను ఎందుకు బాధపడుతున్నానని ​ప్రశ్నించడం (20, 21)

 • 4

  • ఎలీఫజు మొదటిసారి మాట్లాడడం (1-21)

   • అతను యోబు యథార్థతను హేళన చేశాడు (7, 8)

   • అతను ఒక అదృశ్యశక్తి సందేశాన్ని చెప్పాడు (12-17)

   • ‘దేవుడు తన సేవకుల్ని నమ్మడు’ (18)

 • 5

  • ఎలీఫజు ఇంకా మాట్లాడడం (1-27)

   • ‘దేవుడు తెలివిగలవాళ్లు తమ కుట్రలో తామే చిక్కుకునేలా చేస్తాడు’ (13)

   • ‘దేవుడు ఇచ్చే క్రమశిక్షణను యోబు ​తిరస్కరించకూడదు’ (17)

 • 6

  • యోబు జవాబు (1-30)

   • బాధతో అరవడాన్ని సమర్థించుకున్నాడు (2-6)

   • అతన్ని ఓదార్చేవాళ్లు మోసగాళ్లు (15-18)

   • “నిజాయితీగా మాట్లాడే మాటలు బాధపెట్టవు!” (25)

 • 7

  • యోబు జవాబు కొనసాగుతుంది (1-21)

   • జీవితం బలవంతపు సేవ లాంటిది (1, 2)

   • “నన్నెందుకు గురిగా చేసుకున్నావు?” (20)

 • 8

  • బిల్దదు మొదటిసారి మాట్లాడడం (1-22)

   • యోబు కుమారులు పాపం చేశారని ​ఆరోపించడం (4)

   • ‘నువ్వు స్వచ్ఛంగా జీవించివుంటే దేవుడు నిన్ను కాపాడతాడు’ (6)

   • యోబు భక్తిహీనుడని ఆరోపించడం (13)

 • 9

  • యోబు జవాబు (1-35)

   • మనిషి దేవునితో పోరాడలేడు (2-4)

   • ‘దేవుడు పరిశోధించలేని వాటిని చేస్తాడు’ (10)

   • దేవునితో ఎవరూ వాదించలేరు (32)

 • 10

  • యోబు జవాబు కొనసాగుతుంది (1-22)

   • ‘దేవుడు నాతో ఎందుకు పోరాడుతున్నాడు?’ (2)

   • యోబుకు, దేవునికి మధ్య తేడా (4-12)

   • ‘నాకు కాస్త ఉపశమనం దొరకాలి’ (20)

 • 11

  • జోఫరు మొదటిసారి మాట్లాడడం (1-20)

   • యోబు మాటలు వ్యర్థమైనవని ​నిందించడం (2, 3)

   • చెడు చేయొద్దని యోబుకు చెప్పడం (14)

 • 12

  • యోబు జవాబు (1-25)

   • “నేను మీకన్నా తక్కువవాణ్ణేం కాదు” (3)

   • ‘నన్ను చూసి నవ్వుకుంటున్నారు’ (4)

   • ‘తెలివి దేవుని దగ్గర ఉంది’ (13)

   • దేవుడు న్యాయమూర్తులు, రాజుల కన్నా గొప్పవాడు (17, 18)

 • 13

  • యోబు జవాబు కొనసాగుతుంది (1-28)

   • ‘నేను దేవునితోనే మాట్లాడతాను’ (3)

   • “మీరంతా పనికిరాని వైద్యులు” (4)

   • “నేను నిర్దోషినని నాకు తెలుసు” (18)

   • దేవుడు తనను ఎందుకు శత్రువులా చూస్తున్నాడని అడిగాడు (24)

 • 14

  • యోబు జవాబు కొనసాగుతుంది (1-22)

   • మనిషి కష్టాలతో కొంతకాలమే ​బ్రతుకుతాడు (1)

   • “చెట్టుకు కూడా ఒక ఆశ ఉంటుంది” (7)

   • ‘నువ్వు నన్ను సమాధిలో దాచిపెడితే ఎంత బావుంటుంది!’ (13)

   • “మనిషి చనిపోతే మళ్లీ బ్రతకగలడా?” (14)

   • తన చేతుల పనిని చూడాలని దేవుడు ఎంతో కోరుకుంటాడు (15)

 • 15

  • ఎలీఫజు రెండోసారి మాట్లాడడం (1-35)

   • యోబుకు దైవభయం లేదని ​ఆరోపించడం (4)

   • యోబు అహంకారి అని నిందించడం (7-9)

   • ‘దేవుడు తన దూతల్ని నమ్మట్లేదు’ (15)

   • ‘వేదనలు పడేవాడు దుష్టుడు’ (20-24)

 • 16

  • యోబు జవాబు (1-22)

   • “మీరు నన్ను ఓదార్చే బదులు నా బాధను పెంచుతున్నారు!” (2)

   • దేవుడు తనను గురిగా పెట్టుకున్నాడని చెప్పడం (12)

 • 17

  • యోబు జవాబు కొనసాగుతుంది (1-16)

   • “ఎగతాళి చేసేవాళ్లు నన్ను చుట్టుముట్టారు” (2)

   • ‘ఆయన నన్ను సామెతగా చేశాడు’ (6)

   • “సమాధే నా ఇల్లు అవుతుంది” (13)

 • 18

  • బిల్దదు రెండోసారి మాట్లాడడం (1-21)

   • పాపులకు వచ్చే పర్యవసానాల్ని ​వర్ణించాడు (5-20)

   • యోబుకు దేవుడు తెలీదని ​ఆరోపించాడు (21)

 • 19

  • యోబు జవాబు (1-29)

   • తన “స్నేహితుల” గద్దింపుల్ని ​తిరస్కరించాడు (1-6)

   • అందరూ తనను వదిలేశారని అన్నాడు (13-19)

   • “నా విమోచకుడు సజీవుడు” (25)

 • 20

  • జోఫరు రెండోసారి మాట్లాడడం (1-29)

   • యోబు తనను అవమానించినట్టు ​భావించాడు (2, 3)

   • యోబు దుష్టుడని ఆరోపించాడు (5)

   • పాపం చేయడం యోబుకు ఇష్టమని అన్నాడు (12, 13)

 • 21

  • యోబు జవాబు (1-34)

   • ‘దుష్టులు ఎందుకు వర్ధిల్లుతున్నారు?’ (7-13)

   • “ఓదార్చేవాళ్ల” నిజస్వరూపం బయటపెట్టాడు (27-34)

 • 22

  • ఎలీఫజు మూడోసారి మాట్లాడడం (1-30)

   • “మనిషి వల్ల దేవునికి వచ్చే లాభం ఏంటి?” (2, 3)

   • యోబు స్వార్థపరుడని, అన్యాయస్థుడని నిందించాడు (6-9)

   • ‘దేవుని దగ్గరికి తిరిగొస్తే మళ్లీ పూర్వస్థితికి వస్తావు’ (23)

 • 23

  • యోబు జవాబు (1-17)

   • తన వ్యాజ్యాన్ని దేవుని ముందు పెట్టాలని కోరుకున్నాడు (1-7)

   • దేవుణ్ణి కనుగొనలేకపోయానని అన్నాడు (8, 9)

   • “నేను పక్కకు తిరగకుండా ఆయన దారిలోనే నడిచాను” (11)

 • 24

  • యోబు జవాబు కొనసాగుతుంది (1-25)

   • ‘దేవుడు ఎందుకు ఒక తీర్పు రోజును నియమించట్లేదు?’ (1)

   • దేవుడు దుష్టత్వాన్ని అనుమతిస్తున్నాడని అనడం (12)

   • పాపం చేసేవాళ్లకు చీకటి అంటే ఇష్టం (13-17)

 • 25

  • బిల్దదు మూడోసారి మాట్లాడడం (1-6)

   • ‘మనిషి దేవుని ముందు నిర్దోషిగా ఎలా ఉండగలడు?’ (4)

   • మనిషి యథార్థత వ్యర్థమని చెప్పాడు (5, 6)

 • 26

  • యోబు జవాబు (1-14)

   • “శక్తిలేని వాడికి నువ్వు ఎంత బాగా సహాయం చేశావు!” (1-4)

   • ‘దేవుడు భూమిని ఏ ఆధారం లేకుండా ​వేలాడదీశాడు’ (7)

   • ‘దేవుని మార్గాల అంచులు మాత్రమే’ (14)

 • 27

  • యోబు యథార్థంగా ఉండాలని నిశ్చయించుకున్నాడు (1-23)

   • “నా యథార్థతను విడిచిపెట్టను” (5)

   • భక్తిహీనులకు ఆశ ఉండదు (8)

   • “ఇంత వ్యర్థమైన మాటలు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు?” (12)

   • దుష్టులకు చివరికి ఏమీ ఉండదు (13-23)

 • 28

  • భూమ్మీది సంపదలకు, తెలివికి మధ్య తేడాను యోబు వివరించడం (1-28)

   • ఖనిజాలు తీయడానికి మనిషి చేసే ప్రయత్నాలు (1-11)

   • తెలివి ముత్యాల కన్నా విలువైనది (18)

   • యెహోవాకు భయపడడమే నిజమైన తెలివి (28)

 • 29

  • తనకు కష్టాలు రాకముందున్న మంచి రోజుల్ని యోబు గుర్తుచేసుకున్నాడు (1-25)

   • నగర ద్వారం దగ్గర గౌరవించబడ్డాడు (7-10)

   • న్యాయంగా జీవించిన రోజులు (11-17)

   • ప్రతీఒక్కరు అతని సలహా వినేవాళ్లు (21-23)

 • 30

  • మారిన తన పరిస్థితిని యోబు ​వివరించడం (1-31)

   • పనికిమాలినవాళ్లు ఎగతాళి చేస్తున్నారు (1-15)

   • దేవుని నుండి ఏ సహాయం లేనట్టు ​అనిపించడం (20, 21)

   • ‘నా చర్మం నల్లబడింది’ (30)

 • 31

  • యోబు తన యథార్థతను ​సమర్థించుకోవడం (1-40)

   • “నా కళ్లతో ఒప్పందం చేసుకున్నాను” (1)

   • దేవుడు తనను త్రాసులో కొలవాలని ​అడిగాడు (6)

   • వ్యభిచారం చేసేవాడు కాదు (9-12)

   • డబ్బును ప్రేమించేవాడు కాదు (24, 25)

   • విగ్రహాల్ని పూజించేవాడు కాదు (26-28)

 • 32

  • యువకుడైన ఎలీహు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు (1-22)

   • యోబు మీద, అతని సహచరుల మీద కోప్పడ్డాడు (2, 3)

   • మాట్లాడేముందు గౌరవంతో వేచివున్నాడు (6, 7)

   • వయసు వల్లే ఒక వ్యక్తి తెలివిగలవాడు అవ్వడు (9)

   • ఎలీహు మాట్లాడడానికి ఆత్రంగా ఉన్నాడు (18-20)

 • 33

  • యోబు స్వనీతిని బట్టి ఎలీహు ​గద్దించాడు (1-33)

   • విమోచన క్రయధనం దొరికింది (24)

   • యౌవన బలం తిరిగొస్తుంది (25)

 • 34

  • దేవుని న్యాయాన్ని, మార్గాల్ని ఎలీహు ​సమర్థించాడు (1-37)

   • దేవుడు తనకు న్యాయం చేయలేదని యోబు అన్నాడు (5)

   • సత్యదేవుడు ఎన్నడూ చెడుగా ​ప్రవర్తించడు (10)

   • యోబుకు జ్ఞానం లేదు (35)

 • 35

  • యోబు వాదన తప్పు అని ఎలీహు అన్నాడు (1-16)

   • తాను దేవుని కన్నా నీతిమంతుణ్ణి అని యోబు అన్నాడు (2)

   • దేవుడు ఎత్తులో ఉంటాడు, పాపం ఆయన మీద ప్రభావం చూపించదు (5, 6)

   • యోబు దేవుని కోసం వేచివుండాలి (14)

 • 36

  • దేవుని గొప్పతనాన్ని ఎలీహు ఘనపర్చాడు (1-33)

   • లోబడితే వర్ధిల్లుతారు; భక్తిహీనులు తిరస్కరించబడతారు (11-13)

   • ‘దేవుని లాంటి ఉపదేశకుడు ఎవరు?’ (22)

   • యోబు దేవుణ్ణి ఘనపర్చాలి (24)

   • “మనం గ్రహించగలిగే దానికన్నా దేవుడు చాలా గొప్పవాడు” (26)

   • దేవుడు వర్షాన్ని, ఉరుముల్ని అదుపుచేస్తాడు (27-33)

 • 37

  • ప్రకృతి శక్తులు దేవుని గొప్పతనాన్ని వెల్లడి చేస్తున్నాయి (1-24)

   • దేవుడు మనుషుల పనుల్ని ​ఆపేయగలడు (7)

   • ‘దేవుని అద్భుతమైన పనుల గురించి ​ఆలోచించు’ (14)

   • దేవుణ్ణి అర్థంచేసుకోవడం మన శక్తికి మించింది (23)

   • ఏ మనిషీ తాను తెలివిగలవాడినని ​అనుకోకూడదు (24)

 • 38

  • మనిషి ఎంత తక్కువవాడో యెహోవా ​నేర్పించాడు (1-41)

   • ‘భూమి సృష్టించబడినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు?’ (4-6)

   • దేవుని కుమారులు సంతోషంగా పాటలు పాడారు (7)

   • ప్రకృతిలో ఉన్నవాటి గురించి ప్రశ్నలు (8-32)

   • “ఆకాశ నియమాలు” (33)

 • 39

  • మనిషికి తెలిసింది ఎంత తక్కువో జంతు సృష్టి చూపిస్తుంది (1-30)

   • కొండమేకలు, జింకలు (1-4)

   • అడవి గాడిద (5-8)

   • అడవి ఎద్దు (9-12)

   • నిప్పుకోడి (13-18)

   • గుర్రం (19-25)

   • డేగ, గద్ద (26-30)

 • 40

  • యెహోవా అడిగిన మరికొన్ని ప్రశ్నలు (1-24)

   • తాను ఏమీ చెప్పలేనని యోబు ఒప్పుకున్నాడు (3-5)

   • “నా న్యాయాన్ని నువ్వు ప్రశ్నిస్తావా?” (8)

   • దేవుడు బహేమోత్‌ బలాన్ని ​వర్ణించడం (15-24)

 • 41

  • దేవుడు అద్భుతమైన లివ్యాతన్‌ను ​వర్ణించడం (1-34)

 • 42

  • యోబు యెహోవాకు జవాబివ్వడం (1-6)

  • ముగ్గురు సహచరుల్ని గద్దించడం (7-9)

  • యెహోవా యోబును మళ్లీ పూర్వస్థితికి ​తీసుకొచ్చాడు (10-17)

   • యోబు కుమారులు, కూతుళ్లు (13-15)