యెహోషువ 15:1-63

  • యూదా గోత్రానికి వచ్చిన భూమి (1-12)

  • కాలేబు కూతురు భూమిని పొందడం (13-19)

  • యూదా నగరాలు (20-63)

15  యూదా గోత్రంవాళ్ల కుటుంబాలకు కేటాయించిన* భూమి ఎదోము+ సరిహద్దు వరకు అంటే సీను ఎడారి వరకు, దక్షిణాన నెగెబు చివరివరకు ఉంది.  వాళ్ల దక్షిణ సరిహద్దు ఉప్పు సముద్రం* చిట్టచివర నుండి, అంటే దక్షిణం వైపున్న దాని అఖాతం నుండి మొదలైంది.  అది దక్షిణం వైపు అక్రబ్బీము పర్వత మార్గం+ వరకు సాగి సీను మీదుగా విస్తరించింది; తర్వాత దక్షిణం నుండి కాదేషు-బర్నేయ వరకు,+ హెస్రోను మీదుగా అద్దారు వరకు, అక్కడి నుండి కర్కాయు వైపు తిరిగింది.  అక్కడి నుండి అస్మోను+ మీదుగా ఐగుప్తు వాగు* వరకు+ విస్తరించి, సముద్రం* దగ్గర ఆగిపోయింది. ఇది వాళ్ల దక్షిణ సరిహద్దు.  తూర్పు సరిహద్దు యొర్దాను చివరి వరకు ఉన్న ఉప్పు సముద్రం;* ఉత్తరం వైపు మూలన ఉన్న సరిహద్దు ఏదంటే, యొర్దాను చివర్లో ఉన్న సముద్ర తీరం.  ఆ సరిహద్దు బేత్‌-హోగ్లా వరకు, అక్కడి నుండి బేతరాబా ఉత్తరం వైపుగా సాగి, రూబేను కుమారుడైన బోహను రాయి వరకు వ్యాపించింది.  ఆ సరిహద్దు ఆకోరు లోయ+ దగ్గర ఉన్న దెబీరు వరకు విస్తరించి, అక్కడి నుండి ఉత్తరంగా గిల్గాలు+ వైపు తిరిగింది. వాగుకు దక్షిణాన ఉన్న అదుమ్మీముకు ఎక్కే మార్గానికి ఎదురుగా గిల్గాలు ఉంది; సరిహద్దు అక్కడి నుండి ఏన్షెమెషు+ నీళ్ల మీదుగా సాగి ఏన్రోగేలు+ దగ్గర ఆగింది.  ఆ సరిహద్దు బెన్‌హిన్నోము* లోయ+ మీదుగా దక్షిణాన యెబూసీయుల+ ఏటవాలు ప్రాంతం వరకు, అంటే యెరూషలేము+ వరకు కొనసాగి, అక్కడి నుండి పడమటి వైపు హిన్నోము లోయకు ఎదురుగా ఉన్న పర్వత శిఖరం వరకు వ్యాపించింది. అది ఉత్తరం వైపు రెఫాయీము లోయ చిట్టచివరన ఉంది.  ఆ సరిహద్దు పర్వత శిఖరం నుండి నెఫ్తోయ నీళ్ల ఊట వరకు,+ ఎఫ్రోను పర్వతం మీద ఉన్న నగరాల వరకు విస్తరించింది; అక్కడి నుండి బాలా వరకు, అంటే కిర్యత్యారీము+ వరకు విస్తరించింది. 10  అది బాలా మీదుగా దాని పడమటి వైపు ఉన్న శేయీరు పర్వతానికి, అక్కడి నుండి ఉత్తరాన యారీము పర్వత ఏటవాలు ప్రాంతానికి, అంటే కెసాలోనుకు వ్యాపించి, అక్కడి నుండి కింద ఉన్న బేత్షెమెషు+ మీదుగా తిమ్నా+ వరకు విస్తరించింది. 11  అక్కడి నుండి ఉత్తరం వైపు ఎక్రోను+ ఏటవాలు ప్రాంతం వరకు, అక్కడి నుండి షిక్రోను వరకు సాగి బాలా పర్వతం మీదుగా యబ్నెయేలు వరకు విస్తరించి సముద్రం దగ్గర ఆగింది. 12  వాళ్ల పడమటి సరిహద్దు మహా సముద్రం,*+ దాని తీరం. యూదా వంశస్థులకు వాళ్లవాళ్ల కుటుంబాల ప్రకారం అన్నివైపులా ఉన్న సరిహద్దులు ఇవే. 13  యెహోవా యెహోషువకు ఆజ్ఞాపించినట్టే, అతను యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబుకు+ యూదా వంశస్థుల మధ్య ఒక భాగం ఇచ్చాడు. అతనికి కిర్యతర్బాను (అర్బా అనాకీము ప్రజల తండ్రి), అంటే హెబ్రోనును+ ఇచ్చాడు. 14  కాబట్టి అనాకు ముగ్గురు కుమారులైన షేషయి, అహీమాను, తల్మయిలను+ కాలేబు అక్కడి నుండి వెళ్లగొట్టాడు.+ వాళ్లు అనాకు వంశస్థులు. 15  తర్వాత కాలేబు అక్కడి నుండి వెళ్లి దెబీరు (దెబీరుకు అంతకుముందు కిర్యత్సేఫెరు అనే పేరు ఉండేది) నివాసులతో యుద్ధం చేశాడు.+ 16  అప్పుడు కాలేబు ఇలా అన్నాడు: “కిర్యత్సేఫెరు మీద దాడిచేసి దాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే వ్యక్తికి నా కూతురు అక్సాను ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను.” 17  అప్పుడు కాలేబు సహోదరుడైన కనజు కుమారుడు ఒత్నీయేలు+ దాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. కాబట్టి, కాలేబు అతనికి తన కూతురు అక్సాను+ ఇచ్చి పెళ్లిచేశాడు. 18  ఆమె తన భర్త ఇంటికి వెళ్లేటప్పుడు, తన తండ్రిని ఒక పొలం అడగమని భర్తను తొందరపెట్టింది. ఆమె గాడిద మీద నుండి దిగినప్పుడు* కాలేబు, “నీకు ఏమి కావాలి?” అని ఆమెను అడిగాడు. 19  ఆమె, “దయచేసి నాకు ఒక దీవెన ఇవ్వు. నువ్వు దక్షిణాన* నాకు ఒక భూమి ఇచ్చావు; గుల్లోతు-మయిము* కూడా ఇవ్వు” అని అంది. అప్పుడు కాలేబు ఆమెకు ఎగువ గుల్లోతును, దిగువ గుల్లోతును ఇచ్చాడు. 20  వాళ్లవాళ్ల కుటుంబాల ప్రకారం యూదా గోత్రంవాళ్ల ఆస్తి ఇది. 21  దక్షిణం వైపు చివరన, ఎదోము సరిహద్దు+ దగ్గరున్న యూదా గోత్రంవాళ్ల నగరాలు ఏవంటే: కబ్సెయేలు, ఏదెరు, యాగూరు, 22  కీనా, దిమోనా, అదాదా, 23  కెదెషు, హాసోరు, యిత్నాను, 24  జీఫు, తెలెము, బెయాలోతు, 25  హాసోరు హదత్తా, కెరీయోతు హెస్రోను, అంటే హాసోరు, 26  అమాము, షేమ, మోలాదా,+ 27  హసర్గద్దా, హెష్మోను, బేత్‌-పెలెతు, 28  హజర్షువలు, బెయేర్షెబా,+ బిజ్యోత్యా, 29  బాలా, ఈయ్యె, ఎజెము, 30  ఎల్తోలదు, కెసీలు, హోర్మా,+ 31  సిక్లగు,+ మద్మన్నా, సన్హన్నా, 32  లెబాయోతు, షిల్హిము, అయీను, రిమ్మోను; మొత్తం 29 నగరాలు, వాటి పల్లెలు. 33  షెఫేలాలో ఉన్న నగరాలు ఏవంటే: ఎష్తాయోలు, జొర్యా,+ అష్నా, 34  జానోహ, ఏన్గన్నీము, తప్పూయ, ఏనాము, 35  యర్మూతు, అదుల్లాము,+ శోకో, అజేకా, 36  షరాయిము, అదీతాయిము, గెదేరా, గెదెరోతాయిము;* మొత్తం 14 నగరాలు, వాటి పల్లెలు. 37  సెనాను, హదాషా, మిగ్దోల్గాదు, 38  దిలాను, మిస్పే, యొక్తయేలు, 39  లాకీషు, బొస్కతు, ఎగ్లోను, 40  కబ్బోను, లహ్మాము, కిత్లిషు, 41  గెదెరోతు, బేత్‌-దాగోను, నయమా, మక్కేదా; మొత్తం 16 నగరాలు, వాటి పల్లెలు. 42  లిబ్నా,+ ఎతెరు, ఆషాను, 43  యిప్తా, అష్నా, నెసీబు, 44  కెయీలా, అక్జీబు, మారేషా; మొత్తం తొమ్మిది నగరాలు, వాటి పల్లెలు. 45  ఎక్రోను, దాని చుట్టుపక్కల పట్టణాలు, దాని పల్లెలు; 46  ఎక్రోను పడమటి వైపు నుండి అష్డోదును ఆనుకొని ఉన్న అన్ని ప్రాంతాలు, వాటి పల్లెలు. 47  అష్డోదు, దాని చుట్టుపక్కల పట్టణాలు, దాని పల్లెలు; గాజా, దాని చుట్టుపక్కల పట్టణాలు, దాని పల్లెలు; అక్కడి నుండి కిందికి ఐగుప్తు వాగు వరకు, మహా సముద్రం,* దాని తీర ప్రాంతం.+ 48  పర్వత ప్రాంతంలో ఉన్న నగరాలు ఏవంటే: షామీరు, యత్తీరు,+ శోకో, 49  దన్నా, కిర్యత్సన్నా, అంటే దెబీరు, 50  అనాబు, ఎష్టెమో,+ ఆనీము, 51  గోషెను, హోలోను, గీలో; మొత్తం 11 నగరాలు, వాటి పల్లెలు. 52  ఆరాబు, దూమా, ఎషాను, 53  యానీము, బేత్‌-తప్పూయ, అఫెకా, 54  హుమ్తా, కిర్యతర్బా, అంటే హెబ్రోను, సీయోరు; మొత్తం తొమ్మిది⁠ నగరాలు, వాటి పల్లెలు. 55  మాయోను,+ కర్మెలు, జీఫు,+ యుట్ట, 56  యెజ్రెయేలు, యొక్దెయాము, జానోహ, 57  కేయీను, గిబియా, తిమ్నా; మొత్తం పది నగరాలు, వాటి పల్లెలు. 58  హల్హూలు, బేత్సూరు, గెదోరు, 59  మారాతు, బేతనోతు, ఎల్తెకోను; మొత్తం ఆరు నగరాలు, వాటి పల్లెలు. 60  కిర్యత్బయలు, అంటే కిర్యత్యారీము,+ రబ్బా; మొత్తం రెండు నగరాలు, వాటి పల్లెలు. 61  ఎడారిలో ఉన్న నగరాలు ఏవంటే: బేతరాబా, మిద్దీను, సెకాకా, 62  నిబ్షాను, ఉప్పు నగరం, ఏన్గెదీ;+ మొత్తం ఆరు నగరాలు, వాటి పల్లెలు. 63  యెరూషలేములో నివసిస్తున్న+ యెబూసీయుల+ విషయానికొస్తే, యూదా ప్రజలు వాళ్లను వెళ్లగొట్టలేకపోయారు.+ కాబట్టి ఈ రోజు వరకు యెబూసీయులు యూదా ప్రజలతో కలిసి నివసిస్తున్నారు.

అధస్సూచీలు

లేదా “చీట్లు వేసి ఇచ్చిన.”
అంటే, మృత సముద్రం.
పదకోశం చూడండి.
అంటే, మహా సముద్రం, మధ్యధరా సముద్రం.
అంటే, మృత సముద్రం.
అక్ష., “హిన్నోము కుమారుడి.”
అంటే, మధ్యధరా సముద్రం.
లేదా “ఆమె గాడిద మీద ఉండి చప్పట్లు కొట్టినప్పుడు” అయ్యుంటుంది.
లేదా “నెగెబులో.”
“నీటి మడుగులు” అని అర్థం.
లేదా “గెదేరా, దాని గొర్రెలదొడ్లు” అయ్యుంటుంది.
అంటే, మధ్యధరా సముద్రం.