యెషయా 39:1-8

  • బబులోను నుండి సందేశకులు (1-8)

39  ఆ సమయంలో బబులోను రాజూ బలదాను కుమారుడూ అయిన మెరోదక్బలదాను హిజ్కియా జబ్బుపడి కోలుకున్నాడని విని అతనికి ఉత్తరాల్ని, కానుకను పంపాడు.+  హిజ్కియా సంతోషంగా వాళ్లను ఆహ్వానించి* తన ధనాగారాన్ని+ చూపించాడు. అతను వాళ్లకు వెండిబంగారాల్ని, సాంబ్రాణి తైలాన్ని, ప్రశస్తమైన వేరే తైలాన్ని, తన ఆయుధశాల అంతటినీ, తన ఖజానాల్లో ఉన్నవన్నీ చూపించాడు. తన రాజభవనంలో, తన రాజ్యమంతటిలో హిజ్కియా వాళ్లకు చూపించనిదంటూ ఏదీ లేదు.  తర్వాత యెషయా ప్రవక్త హిజ్కియా రాజు దగ్గరికి వచ్చి, “ఆ మనుషులు నీతో ఏం మాట్లాడారు? వాళ్లు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు?” అని అడిగాడు. దానికి హిజ్కియా, “వాళ్లు బబులోను అనే దూరదేశం నుండి వచ్చారు” అని చెప్పాడు.+  యెషయా అతన్ని, “వాళ్లు నీ రాజభవనంలో ఏమి చూశారు?” అని అడిగాడు. దానికి హిజ్కియా, “వాళ్లు నా రాజభవనంలో ఉన్న ప్రతీది చూశారు. నా ఖజానాల్లో నేను వాళ్లకు చూపించనిదంటూ ఏదీ లేదు” అన్నాడు.  అప్పుడు యెషయా హిజ్కియాతో ఇలా అన్నాడు: “సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా చెప్తున్న ఈ మాట విను.  ‘ఇదిగో! నీ రాజభవనంలో ఉన్నవన్నీ, ఈ రోజు వరకు నీ పూర్వీకులు కూడబెట్టినవన్నీ బబులోనుకు తీసుకెళ్లబడే రోజులు రాబోతున్నాయి. ఏదీ మిగలదు’+ అని యెహోవా అంటున్నాడు.+  ‘వాళ్లు నీ సొంత కుమారుల్ని, అంటే నీకు పుట్టబోయే కుమారుల్లో కొందర్ని తీసుకెళ్లిపోతారు; వాళ్లు బబులోను రాజభవనంలో ఆస్థాన అధికారులు అవుతారు.’ ”+  దానికి హిజ్కియా యెషయాతో, “నువ్వు చెప్పిన యెహోవా మాట మంచిదే” అన్నాడు. అతను ఇంకా ఇలా అన్నాడు: “ఎందుకంటే నేను బ్రతికినంత కాలం* శాంతి, భద్రత* ఉంటాయి.”+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “వాళ్ల విషయంలో సంతోషించి.”
అక్ష., “నా రోజుల్లో.”
అక్ష., “సత్యం.”