యెషయా 36:1-22

  • సన్హెరీబు యూదా మీదికి రావడం (1-3)

  • రబ్షాకే యెహోవాను దూషిస్తాడు (4-22)

36  హిజ్కియా రాజు పరిపాలనలోని 14వ సంవత్సరంలో, అష్షూరు+ రాజైన సన్హెరీబు ప్రాకారాలుగల యూదా నగరాలన్నిటి మీదికి వచ్చి, వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు.+  తర్వాత అష్షూరు రాజు ఒక పెద్ద సైన్యంతో రబ్షాకేను*+ లాకీషు+ నుండి యెరూషలేములో ఉన్న హిజ్కియా రాజు దగ్గరికి పంపాడు. వాళ్లు వచ్చి, చాకలివాడి పొలానికి వెళ్లే రహదారి పక్కనున్న పైకొలను కాలువ+ దగ్గర నిలబడ్డారు.+  దాంతో హిల్కీయా కుమారుడూ రాజభవనం* మీద అధికారీ అయిన ఎల్యాకీము,+ కార్యదర్శి షెబ్నా,+ ఆసాపు కుమారుడూ వివరాలు నమోదు చేసేవాడూ అయిన యోవాహు అతన్ని కలుసుకోవడానికి వెళ్లారు.  అప్పుడు రబ్షాకే వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “దయచేసి హిజ్కియాతో ఈ మాట చెప్పండి, ‘గొప్ప రాజైన అష్షూరు రాజు ఏమంటున్నాడంటే: “ఏం చూసుకొని నువ్వు ఇంత ధైర్యంగా ఉన్నావు?+  నువ్వు, ‘యుద్ధం చేయడానికి వ్యూహం, శక్తి నా దగ్గర ఉన్నాయి’ అని అంటున్నావు; అవన్నీ వట్టి మాటలు. ఎవర్ని నమ్ముకొని నువ్వు నా మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నావు?+  ఇదిగో! నలిగిన రెల్లు లాంటి ఈ ఐగుప్తు ఆదుకుంటుందని నువ్వు నమ్ముతున్నావు, ఎవరైనా దాన్ని ఆనుకుంటే అది వాళ్ల అరచేతిలో గుచ్చుకుంటుంది. తనను నమ్ముకునే వాళ్లందరికీ ఐగుప్తు రాజైన ఫరో అలాంటివాడే.+  ఒకవేళ నువ్వు, ‘మేము మా దేవుడైన యెహోవాను నమ్ముకున్నాం’ అంటావేమో; ‘మీరు ఈ బలిపీఠం ముందు మాత్రమే వంగి నమస్కరించాలి’ అని యూదాతో, యెరూషలేముతో చెప్తూ హిజ్కియా తొలగించింది ఆయన ఉన్నత స్థలాల్ని, బలిపీఠాల్ని+ కాదా?” ’+  కాబట్టి ఇప్పుడు దయచేసి నా ప్రభువైన అష్షూరు రాజుతో+ ఒక పందెం కాయి: నేను నీకు 2,000 గుర్రాల్ని ఇస్తాను, నీకు చేతనైతే వాటికి సరిపోయేంత మంది రౌతుల్ని తీసుకురా.  అలాంటిది, రథాల కోసం, రౌతుల కోసం ఐగుప్తు మీద నమ్మకం పెట్టుకున్న నువ్వు నా ప్రభువు సేవకుల్లో అత్యల్పుడైన ఒక్క అధిపతినైనా ఎలా తరిమికొట్టగలవు? 10  యెహోవా ఆదేశం లేకుండానే నేను ఈ దేశాన్ని నాశనం చేయడానికి వచ్చానా? ‘ఈ దేశం మీదికి వెళ్లి దాన్ని నాశనం చేయి’ అని యెహోవాయే స్వయంగా నాతో చెప్పాడు.” 11  అప్పుడు ఎల్యాకీము, షెబ్నా,+ యోవాహు రబ్షాకేతో+ ఇలా అన్నారు: “దయచేసి నీ సేవకులమైన మాతో అరామిక్‌* భాషలో+ మాట్లాడు, మాకు ఆ భాష అర్థమౌతుంది; ప్రాకారం మీదున్న ప్రజలకు వినిపించేలా యూదుల భాషలో మాతో మాట్లాడకు.”+ 12  కానీ రబ్షాకే ఇలా అన్నాడు: “కేవలం మీ ప్రభువుకు, మీకు మాత్రమే ఈ మాటలు చెప్పమని నా ప్రభువు నన్ను పంపించాడా? ఈ ప్రాకారం మీద కూర్చున్నవాళ్లతో కూడా అతను ఈ మాటలు చెప్పమన్నాడు. మీతో పాటు వాళ్లు కూడా తమ మలాన్ని తింటారు, తమ మూత్రాన్ని తాగుతారు.” 13  అప్పుడు రబ్షాకే నిలబడి యూదుల భాషలో బిగ్గరగా ఇలా అన్నాడు:+ “గొప్ప రాజైన అష్షూరు రాజు చెప్పేది వినండి.+ 14  రాజు ఇలా చెప్తున్నాడు, ‘హిజ్కియా మాటలు విని మోసపోకండి, అతను మిమ్మల్ని కాపాడలేడు.+ 15  “యెహోవా తప్పకుండా మనల్ని రక్షిస్తాడు, ఈ నగరం అష్షూరు రాజు చేతికి అప్పగించబడదు” అని హిజ్కియా చెప్తున్న మాటల్ని విని యెహోవా మీద నమ్మకం పెట్టుకోకండి.+ 16  హిజ్కియా చెప్పేది వినకండి, ఎందుకంటే అష్షూరు రాజు ఇలా అంటున్నాడు: “నాతో సంధి చేసుకొని లొంగిపోండి, అప్పుడు మీలో ప్రతీ ఒక్కరు తమ సొంత ద్రాక్షచెట్టు పండ్లను, సొంత అంజూర చెట్టు పండ్లను తింటారు, సొంత బావిలోని నీళ్లు తాగుతారు. 17  తర్వాత నేను వచ్చి, మిమ్మల్ని మీ దేశం లాంటి దేశానికి, అంటే ధాన్యం, కొత్త ద్రాక్షారసం, ఆహారం, ద్రాక్షతోటలు ఉండే దేశానికి తీసుకెళ్తాను.+ 18  ‘యెహోవా మనల్ని రక్షిస్తాడు’ అని అంటూ హిజ్కియా చెప్పే మాటలు విని మోసపోకండి. దేశాలు పూజించే దేవుళ్లలో ఏ దేవుడైనా అష్షూరు రాజు చేతిలో నుండి తన దేశాన్ని రక్షించుకోగలిగాడా?+ 19  హమాతు, అర్పాదు దేవుళ్లు ఏమయ్యారు?+ సెపర్వయీము+ దేవుళ్లు ఏమయ్యారు? వాళ్లు నా చేతిలో నుండి సమరయను రక్షించారా?+ 20  యెహోవా యెరూషలేమును నా చేతిలో నుండి కాపాడతాడని నమ్మడానికి, ఈ దేశాలు పూజించిన దేవుళ్లలో ఎవరు తమ దేశాన్ని నా చేతిలో నుండి రక్షించారు?” ’ ”+ 21  అయితే వాళ్లు ఒక్కమాట కూడా అతనికి బదులివ్వకుండా మౌనంగా ఉండిపోయారు; ఎందుకంటే, “మీరు అతనికి బదులివ్వకూడదు” అని రాజు ఆదేశించాడు.+ 22  హిల్కీయా కుమారుడూ రాజభవనం* మీద అధికారీ అయిన ఎల్యాకీము, కార్యదర్శి అయిన షెబ్నా,+ ఆసాపు కుమారుడూ వివరాలు నమోదు చేసేవాడూ అయిన యోవాహు తమ బట్టలు చింపుకొని హిజ్కియా దగ్గరికి వచ్చి రబ్షాకే మాటల్ని అతనికి చెప్పారు.

అధస్సూచీలు

లేదా “ప్రధాన పానదాయకుణ్ణి.”
లేదా “రాజు ఇంటివాళ్ల.”
లేదా “సిరియా.”
లేదా “రాజు ఇంటివాళ్ల.”