యిర్మీయా 33:1-26

  • పునరుద్ధరణ వాగ్దానం (1-13)

  • “నీతి మొలక” పరిపాలనలో భద్రత (14-16)

  • దావీదుతో, యాజకులతో ఒప్పందం (17-26)

    • పగలు, రాత్రి గురించిన ఒప్పందం (20)

33  యిర్మీయా ఇంకా కాపలాదారుల ప్రాంగణంలో+ బందీగా ఉన్నప్పుడే యెహోవా వాక్యం రెండోసారి అతని దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంది:  “భూమిని సృష్టించిన యెహోవా, దాన్ని తయారుచేసి, స్థిరంగా స్థాపించిన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు; ఆయన పేరు యెహోవా,  ‘నాకు ప్రార్థించు, నేను నీకు జవాబిస్తాను, నీకు తెలియని గొప్పగొప్ప విషయాల్ని, అర్థం చేసుకోలేని విషయాల్ని నీకు తెలియజేస్తాను.’ ”+  “ముట్టడిదిబ్బల వల్ల, ఖడ్గం వల్ల పడగొట్టబడిన ఈ నగరంలోని ఇళ్ల గురించి, యూదా రాజుల ఇళ్ల గురించి ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు;+  కల్దీయులతో పోరాడడానికి వస్తున్న వాళ్ల గురించి, కోపంతో ఆగ్రహంతో నేను చంపినవాళ్ల శవాలతో నింపబడుతున్న ఈ స్థలాల గురించి, నేను ఈ నగరాన్ని విడిచిపెట్టేంత చెడ్డగా ప్రవర్తించినవాళ్ల గురించి ఆయన ఇలా అంటున్నాడు:  ‘ఇదిగో, నేను ఆమెను బాగుచేసి ఆరోగ్యవంతురాలిగా చేస్తాను,+ నేను వాళ్లను బాగుచేసి సమృద్ధిగా శాంతిని, సత్యాన్ని దయచేస్తాను.+  బందీలుగా వెళ్లిన యూదావాళ్లను, ఇశ్రాయేలువాళ్లను నేను వెనక్కి తీసుకొచ్చి,+ మొదట్లో కట్టినట్టు కడతాను.+  వాళ్లు నాకు వ్యతిరేకంగా చేసిన పాపాల వల్ల కలిగిన దోషమంతటినీ కడిగేస్తాను,+ వాళ్లు నాకు వ్యతిరేకంగా చేసిన పాపాల వల్ల, అపరాధాల వల్ల కలిగిన దోషమంతటినీ క్షమిస్తాను.+  నేను వాళ్లమీద చూపించే మంచితనం అంతటి గురించి భూమ్మీది ఏయే దేశాలు వింటాయో, వాటన్నిటి ముందు ఆమె వల్ల నాకు కీర్తి, సంతోషం, స్తుతి, మహిమ కలుగుతాయి.+ నేను ఆమెమీద చూపించే మంచితనం అంతటిని బట్టి, ఆమెకు దయచేసే శాంతిని బట్టి వాళ్లు భయపడతారు, వణికిపోతారు.’ ”+ 10  “యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘మనుషులు గానీ పశువులు గానీ లేని పాడుబడ్డ భూమి అని మీరు చెప్పే ఈ స్థలంలో, మనుషులు గానీ నివాసులు గానీ పశువులు గానీ లేకుండా నాశనమైపోయిన యూదా నగరాల్లో, యెరూషలేము వీధుల్లో మళ్లీ ఈ శబ్దాలు వినిపిస్తాయి: 11  సంతోష ధ్వని, ఉల్లాస ధ్వని,+ పెళ్లికుమారుడి స్వరం, పెళ్లికూతురి స్వరం; “సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవాకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి, యెహోవా మంచివాడు;+ ఆయన విశ్వసనీయ ప్రేమ ఎప్పటికీ ఉంటుంది!” అని చెప్పేవాళ్ల స్వరం వినిపిస్తాయి.’+ “ ‘వాళ్లు యెహోవా మందిరంలోకి కృతజ్ఞతార్పణలు తీసుకొస్తారు,+ ఎందుకంటే దేశం నుండి బందీలుగా వెళ్లిన వాళ్లను నేను వెనక్కి తీసుకొస్తాను, వాళ్లు మళ్లీ మొదట్లో ఉన్నట్టే ఉంటారు’ అని యెహోవా అంటున్నాడు.” 12  “సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘మనుషులు గానీ పశువులు గానీ లేని ఈ పాడుబడ్డ భూమిలో, దాని నగరాలన్నిట్లో మళ్లీ పచ్చికబయళ్లు ఉంటాయి, కాపరులు తమ మందల్ని అక్కడ పడుకోబెడతారు.’+ 13  “ ‘పర్వత ప్రాంతంలోని నగరాల్లో, మైదానంలోని నగరాల్లో, దక్షిణ ప్రాంతంలోని నగరాల్లో, బెన్యామీను ప్రాంతంలో, యెరూషలేము చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో,+ యూదా నగరాల్లో మందలు మళ్లీ వాటిని లెక్కపెట్టే వాళ్ల చేతుల కింది నుండి వెళ్తాయి’ అని యెహోవా అంటున్నాడు.” 14  “ ‘ఇదిగో, నేను ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్ల గురించి, యూదా ఇంటివాళ్ల గురించి చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చే రోజులు వస్తున్నాయి’ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.+ 15  ‘ఆ రోజుల్లో, ఆ సమయంలో నేను దావీదుకు ఒక నీతి మొలకను* పుట్టిస్తాను,+ అతను దేశంలో నీతిన్యాయాలు జరిగిస్తాడు.+ 16  ఆ రోజుల్లో యూదా రక్షించబడుతుంది,+ యెరూషలేము సురక్షితంగా నివసిస్తుంది.+ ఆమె, “యెహోవాయే మన నీతి” అని పిలవబడుతుంది.’ ”+ 17  “యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్ల సింహాసనం మీద కూర్చునే వ్యక్తి దావీదు వంశంలో ఎప్పుడూ ఉంటాడు,+ 18  అలాగే నా ముందు నిలబడి సంపూర్ణ దహనబలులు అర్పించడానికి, ధాన్యార్పణలు కాల్చడానికి, బలులు అర్పించడానికి లేవీయులైన యాజకులు ఎప్పటికీ ఉంటారు.’ ” 19  యెహోవా వాక్యం మళ్లీ యిర్మీయా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంది: 20  “యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు, ‘పగలు, రాత్రి వాటివాటి సమయాల్లో రాకుండా నువ్వు పగటి గురించిన నా ఒప్పందాన్ని, రాత్రి గురించిన నా ఒప్పందాన్ని భంగం చేయగలిగితే,+ 21  అప్పుడు మాత్రమే నా సేవకుడైన దావీదుతో నేను చేసిన ఒప్పందం భంగమై,+ అతని సింహాసనం మీద కూర్చుని రాజుగా పరిపాలించడానికి అతనికి ఒక కుమారుడు లేకుండా పోతాడు;+ అప్పుడు మాత్రమే నా పరిచారకులైన లేవి యాజకుల గురించిన నా ఒప్పందం కూడా భంగమౌతుంది.+ 22  ఆకాశంలో నక్షత్రాల్ని లెక్కపెట్టడం, సముద్రంలోని ఇసుకను కొలవడం అసాధ్యం అనే మాట ఎంత ఖచ్చితమో, నేను నా సేవకుడైన దావీదు సంతానాన్ని,* నాకు పరిచారం చేస్తున్న లేవీయుల్ని వృద్ధి చేయడం కూడా అంతే ఖచ్చితం.’ ” 23  యెహోవా వాక్యం మళ్లీ యిర్మీయా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంది: 24  “ఈ ప్రజలు, ‘యెహోవా తాను ఎంచుకున్న రెండు కుటుంబాల్ని తిరస్కరిస్తాడు’ అని అంటున్న మాటను నువ్వు గమనించలేదా? వాళ్లు నా ప్రజలతో గౌరవం లేనట్టు ప్రవర్తిస్తున్నారు, వాళ్లను ఇక ఏమాత్రం ఒక జనంగా చూడట్లేదు. 25  “యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘పగలు, రాత్రి గురించిన నా ఒప్పందాన్ని,+ భూమ్యాకాశాల నియమాల్ని*+ నేను స్థిరపర్చాను అనే మాట ఎంత ఖచ్చితమో, 26  యాకోబు సంతానాన్ని,* నా సేవకుడైన దావీదు సంతానాన్ని* ఎప్పటికీ తిరస్కరించను అనే మాట కూడా అంతే ఖచ్చితం; అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబుల వంశస్థుల్ని* పరిపాలించడానికి అతని సంతానం* నుండి నేను పరిపాలకుల్ని తీసుకోకుండా ఉండను. ఎందుకంటే వాళ్లలో బందీలుగా వెళ్లిన వాళ్లను నేను సమకూరుస్తాను,+ వాళ్లమీద జాలిపడతాను.’ ”+

అధస్సూచీలు

లేదా “వారసుణ్ణి.”
అక్ష., “విత్తనాన్ని.”
లేదా “శాసనాల్ని.”
అక్ష., “విత్తనాన్ని.”
అక్ష., “విత్తనాన్ని.”
అక్ష., “విత్తనాన్ని.”
అక్ష., “విత్తనం.”