యిర్మీయా 24:1-10

  • మంచి అంజూర పండ్లు, చెడ్డ అంజూర పండ్లు (1-10)

24  బబులోను రాజు నెబుకద్నెజరు* యెరూషలేము నుండి యెహోయాకీము+ కుమారుడూ యూదా రాజూ అయిన యెకొన్యాను,*+ అతనితో పాటు యూదా అధిపతుల్ని, చేతిపనివాళ్లను, కమ్మరి వాళ్లను* బబులోనుకు బందీలుగా తీసుకెళ్లిన తర్వాత,+ యెహోవా మందిరం ముందున్న రెండు అంజూర పండ్ల గంపల్ని యెహోవా నాకు చూపించాడు.  ఒక గంపలో తొలి అంజూర పండ్ల లాంటి చాలా మంచి అంజూర పండ్లు ఉన్నాయి, మరో గంపలో తినడానికి వీలుకానంత చెడ్డ అంజూర పండ్లు ఉన్నాయి.  అప్పుడు యెహోవా నన్ను, “యిర్మీయా, నీకేం కనిపిస్తోంది?” అని అడిగాడు. అందుకు నేను, “అంజూర పండ్లు కనిపిస్తున్నాయి; మంచి అంజూర పండ్లు చాలా బాగున్నాయి, కానీ చెడ్డవి తినలేనంత చెడ్డగా ఉన్నాయి” అన్నాను.  తర్వాత యెహోవా వాక్యం నా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంది:  “ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘నేను ఈ స్థలం నుండి కల్దీయుల దేశానికి బందీలుగా పంపించిన యూదా వాళ్లను ఈ మంచి అంజూర పండ్లలా ఎంచుతాను, వాళ్లకు మంచి చేస్తాను.  వాళ్లకు మంచి చేయడానికి నేను వాళ్లమీద దృష్టి నిలుపుతాను, వాళ్లను ఈ దేశానికి తిరిగి రప్పిస్తాను.+ నేను వాళ్లను కడతాను గానీ కూలగొట్టను; నాటుతాను గానీ పెల్లగించను.+  నేను యెహోవానని తెలుసుకునే హృదయాన్ని వాళ్లకు ఇస్తాను.+ వాళ్లు నిండు హృదయంతో నా దగ్గరికి తిరిగొస్తారు కాబట్టి, వాళ్లు నా ప్రజలుగా ఉంటారు, నేను వాళ్లకు దేవునిగా ఉంటాను.+  “ ‘అయితే తినడానికి వీలుకానంత చెడ్డగా ఉన్న చెడ్డ అంజూర పండ్ల గురించి+ యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “నేను యూదా రాజైన సిద్కియాను,+ అతని అధిపతుల్ని, ఈ దేశంలో గానీ ఐగుప్తు దేశంలో గానీ నివసిస్తున్న మిగిలిన యెరూషలేము ప్రజల్ని+ ఈ అంజూర పండ్లలా ఎంచుతాను.  నేను వాళ్లమీదికి తీసుకొచ్చే విపత్తును చూసి భూమ్మీది రాజ్యాలన్నీ భయపడతాయి.+ ప్రజలు వాళ్లను నిందిస్తారు; వాళ్లమీద సామెత చెప్పుకుంటారు; నేను వాళ్లను చెదరగొట్టే స్థలాలన్నిటిలో+ ప్రజలు వాళ్లను ఎగతాళి చేస్తారు, శపిస్తారు.+ 10  నేను వాళ్లకూ వాళ్ల పూర్వీకులకూ ఇచ్చిన దేశం నుండి వాళ్లు తుడిచిపెట్టుకుపోయేంత వరకు వాళ్లమీదికి ఖడ్గాన్ని, కరువును, తెగులును+ పంపిస్తాను.” ’ ”+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “నెబుకద్రెజరు.”
యెహోయాకీను, కొన్యా అని కూడా పిలవబడ్డాడు.
లేదా “రక్షణ గోడలు కట్టేవాళ్లను” అయ్యుంటుంది.