కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

మార్కు సువార్త

అధ్యాయాలు

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

విషయసూచిక

 • 1

  • బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను ప్రకటించడం (1-8)

  • యేసు బాప్తిస్మం (9-11)

  • సాతాను యేసును ప్రలోభపెట్టడానికి ప్రయత్నించడం (12, 13)

  • యేసు గలిలయలో ప్రకటనా పని మొదలుపెట్టడం (14, 15)

  • మొట్టమొదటి శిష్యుల్ని పిలవడం (16-20)

  • అపవిత్ర దూతను వెళ్లగొట్టడం (21-28)

  • యేసు కపెర్నహూములో చాలామందిని బాగుచేయడం (29-34)

  • ఎవ్వరూ లేని ప్రదేశంలో ప్రార్థించడం (35-39)

  • కుష్ఠురోగిని బాగుచేయడం (40-45)

 • 2

  • యేసు పక్షవాతం ఉన్న వ్యక్తిని బాగుచేయడం (1-12)

  • యేసు లేవిని పిలవడం (13-17)

  • ఉపవాసం గురించిన ప్రశ్న (18-22)

  • యేసు ‘విశ్రాంతి రోజుకు ప్రభువు’ (23-28)

 • 3

  • చెయ్యి ఎండిపోయిన వ్యక్తి బాగవ్వడం (1-6)

  • చాలామంది సముద్రతీరం దగ్గరికి రావడం (7-12)

  • 12 మంది అపొస్తలులు (13-19)

  • పవిత్రశక్తిని దూషిస్తే (20-30)

  • యేసు తల్లి, తమ్ముళ్లు (31-35)

 • 4

  • రాజ్యం గురించి ఉదాహరణలు (1-34)

   • విత్తేవాడు (1-9)

   • యేసు ఉదాహరణలు ఉపయోగించడానికి కారణం (10-12)

   • విత్తేవాడి ఉదాహరణను వివరించడం (13-20)

   • దీపాన్ని గంప కింద పెట్టరు (21-23)

   • మీరు కొలిచే కొలత (24, 25)

   • నిద్రపోయిన విత్తేవాడు (26-29)

   • ఆవగింజ (30-32)

   • ఉదాహరణల్ని ఉపయోగించడం (33, 34)

  • యేసు తుఫానును నిమ్మళింపజేయడం (35-41)

 • 5

  • యేసు అపవిత్ర దూతల్ని పందుల్లోకి పంపడం (1-20)

  • యాయీరు కూతురు; యేసు పైవస్త్రాల్ని ఒక స్త్రీ ముట్టుకోవడం (21-43)

 • 6

  • సొంత ఊరివాళ్లు యేసును తిరస్కరించడం (1-6)

  • పరిచర్య కోసం పన్నెండుమందికి నిర్దేశాలు (7-13)

  • బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను మరణం (14-29)

  • యేసు 5,000 మందికి ఆహారం పెట్టడం (30-44)

  • యేసు నీళ్ల మీద నడవడం (45-52)

  • గెన్నేసరెతులో రోగుల్ని బాగుచేయడం (53-56)

 • 7

  • మనుషుల ఆచారాల్ని బట్టబయలు చేయడం (1-13)

  • అపవిత్రమైనవి హృదయంలో నుండి వస్తాయి (14-23)

  • సిరియాలోని ఫేనీకేకు చెందిన స్త్రీ విశ్వాసం (24-30)

  • చెవిటి వ్యక్తి బాగవ్వడం (31-37)

 • 8

  • యేసు 4,000 మందికి ఆహారం పెట్టడం (1-9)

  • ఒక సూచన చూపించమని అడగడం (10-13)

  • పరిసయ్యుల పులిసిన పిండి, హేరోదు పులిసిన పిండి (14-21)

  • బేత్సయిదాలో గుడ్డివాడు బాగవ్వడం (22-26)

  • పేతురు క్రీస్తును గుర్తించడం (27-30)

  • యేసు తన మరణం గురించి ముందే చెప్పడం (31-33)

  • నిజమైన శిష్యులు (34-38)

 • 9

  • యేసు రూపాంతరం (1-13)

  • చెడ్డదూత పట్టిన అబ్బాయి బాగవ్వడం (14-29)

   • విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తికి అన్నీ సాధ్యమే (23)

  • యేసు తన మరణం గురించి మళ్లీ చెప్పడం (30-32)

  • శిష్యులు తమలో ఎవరు గొప్ప అని వాదించుకోవడం (33-37)

  • మనకు వ్యతిరేకంగా లేని వ్యక్తి మన వైపే ఉన్నాడు (38-41)

  • విశ్వాసం కోల్పోవడానికి కారణమయ్యేవాళ్లు (42-48)

  • “మీరు ఉప్పులా ఉండండి” (49, 50)

 • 10

  • పెళ్లి, విడాకులు (1-12)

  • పిల్లల్ని యేసు దీవించడం (13-16)

  • ఒక ధనవంతుడు అడిగిన ప్రశ్న (17-25)

  • రాజ్యం కోసం త్యాగాలు (26-31)

  • యేసు తన మరణం గురించి మళ్లీ చెప్పడం (32-34)

  • యాకోబు, యోహానుల మనవి (35-45)

   • ఎంతోమంది కోసం విమోచన క్రయధనంగా యేసు (45)

  • కళ్లులేని బర్తిమయి బాగవ్వడం (46-52)

 • 11

  • యేసు విజయోత్సాహంతో ప్రవేశించడం (1-11)

  • అంజూర చెట్టును శపించడం (12-14)

  • ఆలయాన్ని యేసు శుద్ధి చేయడం (15-18)

  • ఎండిపోయిన అంజూర చెట్టు నుండి పాఠం (19-26)

  • యేసుకున్న అధికారాన్ని ప్రశ్నించడం (27-33)

 • 12

  • హంతకులైన కౌలుదారుల ఉదాహరణ (1-12)

  • దేవుడు, కైసరు (13-17)

  • పునరుత్థానం గురించిన ప్రశ్న (18-27)

  • అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన రెండు ఆజ్ఞలు (28-34)

  • క్రీస్తు దావీదు కుమారుడా? (35-37ఎ)

  • శాస్త్రుల విషయంలో హెచ్చరిక (37బి-40)

  • పేద విధవరాలి రెండు నాణేలు (41-44)

 • 13

  • ఈ వ్యవస్థ ముగింపు (1-37)

   • యుద్ధాలు, భూకంపాలు, కరువులు (8)

   • మంచివార్త ప్రకటించబడాలి (10)

   • మహాశ్రమ (19)

   • మానవ కుమారుని రాకడ (26)

   • అంజూర చెట్టు ఉదాహరణ (28-31)

   • అప్రమత్తంగా ఉండండి (32-37)

 • 14

  • యాజకులు యేసును చంపడానికి కుట్రపన్నడం (1, 2)

  • యేసు మీద పరిమళ తైలం పోయడం (3-9)

  • యూదా యేసును అప్పగిస్తానని చెప్పడం (10, 11)

  • చివరి పస్కా (12-21)

  • ప్రభువు రాత్రి భోజనాన్ని స్థాపించడం (22-26)

  • యేసు తెలీదని పేతురు అంటాడని ముందే చెప్పడం (27-31)

  • గెత్సేమనేలో యేసు ప్రార్థించడం (32-42)

  • యేసు బంధించబడడం (43-52)

  • మహాసభ ముందు విచారణ (53-65)

  • యేసు తెలీదని పేతురు చెప్పడం (66-72)

 • 15

  • యేసును పిలాతుకు అప్పగించడం (1-15)

  • అందరిముందు ఎగతాళి చేయడం (16-20)

  • గొల్గొతాలో కొయ్యకు దిగగొట్టడం (21-32)

  • యేసు మరణం (33-41)

  • యేసును సమాధి చేయడం (42-47)

 • 16

  • యేసు పునరుత్థానం అవ్వడం (1-8)