కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

మత్తయి సువార్త

అధ్యాయాలు

విషయసూచిక

 • 1

  • యేసుక్రీస్తు వంశావళి (1-17)

  • యేసు పుట్టుక (18-25)

 • 2

  • జ్యోతిష్యులు రావడం (1-12)

  • ఐగుప్తుకు పారిపోవడం (13-15)

  • హేరోదు మగపిల్లల్ని చంపిస్తాడు (16-18)

  • నజరేతుకు తిరిగిరావడం (19-23)

 • 3

  • బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను ప్రకటించడం (1-12)

  • యేసు బాప్తిస్మం (13-17)

 • 4

  • అపవాది యేసును ప్రలోభపెట్టడానికి ప్రయత్నించడం (1-11)

  • యేసు గలిలయలో ప్రకటనా పని మొదలుపెట్టడం (12-17)

  • మొదటి శిష్యుల్ని పిలవడం (18-22)

  • యేసు ప్రకటించడం, బోధించడం, రోగుల్ని బాగుచేయడం (23-25)

 • 5

  • కొండమీది ప్రసంగం (1-48)

   • యేసు కొండమీద బోధించడం మొదలుపెట్టడం (1, 2)

   • తొమ్మిది సంతోషాలు (3-12)

   • ఉప్పు, వెలుగు (13-16)

   • ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చడానికి యేసు వచ్చాడు (17-20)

   • కోపం (21-26), వ్యభిచారం (27-30), ​విడాకులు (31, 32), ఒట్టు వేయడం (33-37), ప్రతీకారం (38-42), శత్రువుల్ని ప్రేమించడం (43-48) గురించి సలహా

 • 6

  • కొండమీది ప్రసంగం (1-34)

   • వేరేవాళ్లకు కనిపించేలా నీతికార్యాలు చేయొద్దు (1-4)

   • ఎలా ప్రార్థించాలి (5-15)

    • మాదిరి ప్రార్థన (9-13)

   • ఉపవాసం (16-18)

   • భూమ్మీద, పరలోకంలో సంపదలు (19-24)

   • ఆందోళనపడడం మానేయండి (25-34)

    • రాజ్యానికి మొదటిస్థానం ఇస్తూ ఉండండి (33)

 • 7

  • కొండమీది ప్రసంగం (1-27)

   • తీర్పు తీర్చడం ఆపేయండి (1-6)

   • అడుగుతూ, వెతుకుతూ, తడుతూ ఉండండి (7-11)

   • బంగారు సూత్రం (12)

   • ఇరుకు ద్వారం (13, 14)

   • ఫలాల్ని బట్టి గుర్తుపట్టవచ్చు (15-23)

   • బండ మీద ఇల్లు, ఇసుక మీద ఇల్లు (24-27)

  • ప్రజలు యేసు బోధకు చాలా ఆశ్చర్యపోవడం (28, 29)

 • 8

  • ఒక కుష్ఠురోగి బాగవ్వడం (1-4)

  • ఒక సైనికాధికారి విశ్వాసం (5-13)

  • యేసు కపెర్నహూములో చాలామందిని బాగుచేయడం (14-17)

  • యేసును ఎలా అనుసరించాలి (18-22)

  • యేసు తుఫానును నిమ్మళింపజేయడం (23-27)

  • యేసు చెడ్డదూతల్ని పందుల్లోకి పంపించడం (28-34)

 • 9

  • యేసు పక్షవాతం ఉన్న వ్యక్తిని బాగు​చేయడం (1-8)

  • యేసు మత్తయిని పిలవడం (9-13)

  • ఉపవాసం గురించి ప్రశ్న (14-17)

  • యాయీరు కూతురు; యేసు పైవస్త్రాల్ని ఒక స్త్రీ ముట్టుకోవడం (18-26)

  • యేసు గుడ్డివాళ్లను, మూగవాళ్లను బాగుచేయడం (27-34)

  • పంట చాలా ఉంది కానీ పనివాళ్లు కొంతమందే ఉన్నారు (35-38)

 • 10

  • 12 మంది అపొస్తలులు (1-4)

  • పరిచర్య గురించి నిర్దేశాలు (5-15)

  • శిష్యులు హింసించబడతారు (16-25)

  • మనుషులకు కాదు దేవునికి భయపడండి (26-31)

  • శాంతిని కాదు, కత్తిని తీసుకురావడం (32-39)

  • యేసు శిష్యుల్ని చేర్చుకోవడం (40-42)

 • 11

  • బాప్తిస్మమిచ్చే యోహానును మెచ్చుకోవడం (1-15)

  • స్పందించని తరాన్ని ఖండించడం (16-24)

  • వినయస్థుల మీద అనుగ్రహం చూపిస్తున్నందుకు యేసు తన తండ్రిని స్తుతించడం (25-27)

  • యేసు కాడి సేదదీర్పు ఇస్తుంది (28-30)

 • 12

  • యేసు, “విశ్రాంతి రోజుకు ప్రభువు” (1-8)

  • చెయ్యి ఎండిపోయిన ఒకతను బాగవ్వడం (9-14)

  • దేవుని ప్రియమైన సేవకుడు (15-21)

  • పవిత్రశక్తితో చెడ్డదూతల్ని వెళ్లగొట్టడం (22-30)

  • క్షమాపణ లేని పాపం (31, 32)

  • చెట్టు ఎలాంటిదో పండ్లను బట్టి తెలుస్తుంది (33-37)

  • యోనాకు సంబంధించిన సూచన (38-42)

  • అపవిత్ర దూత తిరిగొచ్చినప్పుడు (43-45)

  • యేసు తల్లి, తమ్ముళ్లు (46-50)

 • 13

  • రాజ్యం గురించి ఉదాహరణలు (1-52)

   • విత్తేవాడు (1-9)

   • యేసు ఉదాహరణలు ఉపయోగించడానికి కారణం (10-17)

   • విత్తేవాడి ఉదాహరణను వివరించడం (18-23)

   • గోధుమలు, గురుగులు (24-30)

   • ఆవగింజ, పులిసిన పిండి (31-33)

   • ఉదాహరణలు ఉపయోగించడం ద్వారా ప్రవచనాన్ని నెరవేర్చడం (34, 35)

   • గోధుమలు, గురుగుల ఉదాహరణను వివరించడం (36-43)

   • దాచబడిన నిధి, మంచి ముత్యం (44-46)

   • పెద్ద వల (47-50)

   • ఖజానాలో ఉన్న కొత్తవి, పాతవి (51, 52)

  • సొంత ఊరివాళ్లు యేసును తిరస్కరించడం (53-58)

 • 14

  • బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను తలను నరికించడం (1-12)

  • యేసు 5,000 మందికి ఆహారం పెట్టడం (13-21)

  • యేసు నీళ్లమీద నడవడం (22-33)

  • గెన్నేసరెతులో రోగుల్ని బాగుచేయడం (34-36)

 • 15

  • మనుషుల ఆచారాల్ని బట్టబయలు చేయడం (1-9)

  • అపవిత్రమైనవి హృదయంలో నుండి వస్తాయి (10-20)

  • ఫేనీకే స్త్రీ గొప్ప విశ్వాసం (21-28)

  • యేసు చాలా రోగాల్ని బాగుచేయడం (29-31)

  • యేసు 4,000 మందికి ఆహారం పెట్టడం (32-39)

 • 16

  • ఒక సూచన చూపించమని అడగడం (1-4)

  • పరిసయ్యుల, సద్దూకయ్యుల పులిసిన పిండి (5-12)

  • రాజ్యపు తాళంచెవులు (13-20)

   • బండమీద సంఘం కట్టబడుతుంది (18)

  • యేసు తన మరణం గురించి ముందే చెప్పడం (21-23)

  • నిజమైన శిష్యులు (24-28)

 • 17

  • యేసు రూపాంతరం (1-13)

  • ఆవగింజంత విశ్వాసం (14-21)

  • యేసు తన మరణం గురించి మళ్లీ చెప్పడం (22, 23)

  • చేప నోట్లో దొరికిన నాణెంతో పన్ను కట్టడం (24-27)

 • 18

  • పరలోక రాజ్యంలో అందరికన్నా గొప్పవాడు (1-6)

  • పాపం చేయడానికి కారణమయ్యేవి (7-11)

  • తప్పిపోయిన గొర్రె ఉదాహరణ (12-14)

  • ఒక సహోదరుణ్ణి ఎలా సంపాదించుకోవాలి (15-20)

  • క్షమించని దాసుడి ఉదాహరణ (21-35)

 • 19

  • పెళ్లి, విడాకులు (1-9)

  • పెళ్లిచేసుకోకుండా ఉండడమనే ​బహుమానం (10-12)

  • పిల్లల్ని యేసు దీవించడం (13-15)

  • ధనవంతుడైన ఒక యువకుడి ప్రశ్న (16-24)

  • రాజ్యం కోసం త్యాగాలు (25-30)

 • 20

  • ద్రాక్షతోట పనివాళ్లు, సమానంగా జీతం (1-16)

  • యేసు తన మరణం గురించి మళ్లీ చెప్పడం (17-19)

  • రాజ్యంలో స్థానాల కోసం అడగడం (20-28)

   • ఎంతోమంది కోసం విమోచన క్రయధనంగా యేసు (28)

  • ఇద్దరు గుడ్డివాళ్లు బాగవ్వడం (29-34)

 • 21

  • యేసు విజయోత్సాహంతో ప్రవేశించడం (1-11)

  • ఆలయాన్ని యేసు శుద్ధి చేయడం (12-17)

  • అంజూర చెట్టును శపించడం (18-22)

  • యేసుకున్న అధికారాన్ని ప్రశ్నించడం (23-27)

  • ఇద్దరు కుమారుల ఉదాహరణ (28-32)

  • హంతకులైన కౌలుదారుల ఉదాహరణ (33-46)

   • ముఖ్యమైన మూలరాయిని వద్దనుకున్నారు (42)

 • 22

  • పెళ్లి విందు ఉదాహరణ (1-14)

  • దేవుడు, కైసరు (15-22)

  • పునరుత్థానం గురించి ప్రశ్న (23-33)

  • అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన రెండు ఆజ్ఞలు (34-40)

  • క్రీస్తు దావీదు కుమారుడా? (41-46)

 • 23

  • శాస్త్రుల్లా, పరిసయ్యుల్లా ఉండకండి (1-12)

  • శాస్త్రులకు, పరిసయ్యులకు శ్రమ (13-36)

  • యెరూషలేము గురించి యేసు దుఃఖించడం (37-39)

 • 24

  • క్రీస్తు ప్రత్యక్షత సూచన (1-51)

   • యుద్ధాలు, ఆహారకొరతలు, భూకంపాలు (7)

   • మంచివార్త ప్రకటించబడుతుంది (14)

   • మహాశ్రమ (21, 22)

   • మానవ కుమారుడి సూచన (30)

   • అంజూర చెట్టు (32-34)

   • నోవహు రోజుల్లా (37-39)

   • అప్రమత్తంగా ఉండండి (42-44)

   • నమ్మకమైన దాసుడు, చెడ్డ దాసుడు (45-51)

 • 25

  • క్రీస్తు ప్రత్యక్షత సూచన (1-46)

   • పదిమంది కన్యల ఉదాహరణ (1-13)

   • తలాంతుల ఉదాహరణ (14-30)

   • గొర్రెలు, మేకలు (31-46)

 • 26

  • యేసును చంపడానికి యాజకులు కుట్రపన్నడం (1-5)

  • యేసుమీద పరిమళ తైలం పోయడం (6-13)

  • చివరి పస్కా, యేసు అప్పగింత (14-25)

  • ప్రభువు రాత్రి భోజనాన్ని స్థాపించడం (26-30)

  • యేసు తెలీదని పేతురు అంటాడని ముందే చెప్పడం (31-35)

  • యేసు గెత్సేమనే తోటలో ప్రార్థించడం (36-46)

  • యేసును బంధించడం (47-56)

  • మహాసభ ముందు విచారణ (57-68)

  • యేసు తెలీదని పేతురు చెప్పడం (69-75)

 • 27

  • యేసును పిలాతుకు అప్పగించడం (1, 2)

  • యూదా ఉరి వేసుకోవడం (3-10)

  • పిలాతు ముందు యేసు (11-26)

  • అందరిముందు ఎగతాళి చేయడం (27-31)

  • గొల్గొతాలో కొయ్యకు దిగగొట్టడం (32-44)

  • యేసు చనిపోవడం (45-56)

  • యేసును సమాధి చేయడం (57-61)

  • సమాధికి కట్టుదిట్టంగా కాపలా పెట్టడం (62-66)

 • 28

  • యేసు పునరుత్థానం అవ్వడం (1-10)

  • అబద్ధం చెప్పేలా సైనికులకు లంచం ఇవ్వడం (11-15)

  • శిష్యుల్ని చేయమనే ఆజ్ఞ (16-20)