కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

న్యాయాధిపతులు పుస్తకం

అధ్యాయాలు

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

విషయసూచిక

 • 1

  • యూదా, షిమ్యోను గోత్రాలు ​జయించడం (1-20)

  • యెబూసీయులు యెరూషలేములోనే ​ఉండిపోవడం (21)

  • యోసేపు వంశస్థులు బేతేలును స్వాధీనం ​చేసుకోవడం (22-26)

  • కనానీయుల్ని పూర్తిగా వెళ్లగొట్టలేదు (27-36)

 • 2

  • యెహోవా దూత హెచ్చరించడం (1-5)

  • యెహోషువ చనిపోవడం (6-10)

  • ఇశ్రాయేలీయుల్ని రక్షించడానికి న్యాయాధి​పతుల్ని ఇవ్వడం (11-23)

 • 3

  • యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల్ని పరీక్షించాడు (1-6)

  • ఒత్నీయేలు మొదటి న్యాయాధిపతి (7-11)

  • న్యాయాధిపతి ఏహూదు లావుగా ఉండే ఎగ్లోను రాజును చంపడం (12-30)

  • న్యాయాధిపతి షమ్గరు (31)

 • 4

  • కనాను రాజైన యాబీను ఇశ్రాయేలీయుల్ని అణచివేయడం (1-3)

  • ప్రవక్త్రి దెబోరా, న్యాయాధిపతి బారాకు (4-16)

  • యాయేలు సైన్యాధిపతైన సీసెరాను చంపడం (17-24)

 • 5

  • దెబోరా, బారాకుల విజయ గీతం (1-31)

   • నక్షత్రాలు సీసెరాతో యుద్ధం చేశాయి (20)

   • కీషోను వాగు పొంగిపొర్లింది (21)

   • యెహోవాను ప్రేమిస్తున్నవాళ్లు ​సూర్యునిలా ఉంటారు (31)

 • 6

  • మిద్యానీయులు ఇశ్రాయేలీయుల్ని ​అణచివేయడం (1-10)

  • సహాయం ఉంటుందని న్యాయాధిపతి ​గిద్యోనుకు దేవదూత భరోసా ఇవ్వడం (11-24)

  • గిద్యోను బయలు బలిపీఠాన్ని ​పడగొట్టడం (25-32)

  • దేవుని పవిత్రశక్తి గిద్యోను మీద ​పనిచేయడం (33-35)

  • గొర్రెబొచ్చుతో పరీక్ష (36-40)

 • 7

  • గిద్యోను, అతని 300 మంది (1-8)

  • గిద్యోను సైన్యం మిద్యానీయుల్ని ​ఓడించడం (9-25)

   • “యెహోవా ఖడ్గం! గిద్యోను ఖడ్గం!” (20)

   • మిద్యానీయుల దండులో గందరగోళం (21, 22)

 • 8

  • ఎఫ్రాయిమువాళ్లు గిద్యోనుతో గొడవపడడం (1-3)

  • మిద్యాను రాజుల్ని తరిమి, చంపడం (4-21)

  • గిద్యోను రాజరికాన్ని వద్దనడం (22-27)

  • గిద్యోను జీవితం గురించిన వివరాలు (28-35)

 • 9

  • అబీమెలెకు షెకెములో రాజవ్వడం (1-6)

  • యోతాము చెప్పిన ఉదాహరణ (7-21)

  • అబీమెలెకు హింసాత్మక పాలన (22-33)

  • అబీమెలెకు షెకెము మీద దాడి చేయడం (34-49)

  • అబీమెలెకును ఒక స్త్రీ గాయపర్చడం, అతను చనిపోవడం (50-57)

 • 10

  • న్యాయాధిపతులు తోలా, యాయీరు (1-5)

  • ఇశ్రాయేలీయుల తిరుగుబాటు, పశ్చాత్తాపం (6-16)

  • అమ్మోనీయులు ఇశ్రాయేలీయుల్ని బెదిరించడం (17, 18)

 • 11

  • న్యాయాధిపతి యెఫ్తా వెళ్లగొట్టబడ్డాడు, తర్వాత నాయకుడయ్యాడు (1-11)

  • యెఫ్తా అమ్మోనీయులతో తర్కించడం (12-28)

  • యెఫ్తా మొక్కుబడి, అతని కూతురు (29-40)

   • యెఫ్తా కూతురి అవివాహిత జీవితం (38-40)

 • 12

  • ఎఫ్రాయిమువాళ్లతో పోరాటం (1-7)

   • షిబ్బోలెతు పరీక్ష (6)

  • న్యాయాధిపతులు ఇబ్సాను, ఏలోను, అబ్దోను (8-15)

 •  13

  • దేవదూత మానోహను, అతని భార్యను సందర్శించడం (1-23)

  • సమ్సోను పుట్టడం (24, 25)

 • 14

  • న్యాయాధిపతి సమ్సోను ఒక ఫిలిష్తీయ స్త్రీని పెళ్లిచేసుకోవాలని అనుకోవడం (1-4)

  • సమ్సోను యెహోవా పవిత్రశక్తితో సింహాన్ని చంపడం (5-9)

  • పెళ్లిలో సమ్సోను పొడుపుకథ (10-19)

  • సమ్సోను భార్య వేరే వ్యక్తికి ఇవ్వబడింది (20)

 • 15

  • ఫిలిష్తీయుల మీద సమ్సోను ప్రతీకారం (1-20)

 • 16

  • గాజాలో సమ్సోను (1-3)

  • సమ్సోను, దెలీలా (4-22)

  • సమ్సోను ప్రతీకారం, మరణం (23-31)

 • 17

  • మీకా విగ్రహాలు, అతని యాజకుడు (1-13)

 • 18

  • దాను గోత్రంవాళ్లు స్థలం కోసం వెదకడం (1-31)

   • మీకాకు చెందిన విగ్రహాల్ని, యాజకుణ్ణి ​పట్టుకెళ్లిపోవడం (14-20)

   • లాయిషు స్వాధీనం, దానికి దాను అని పేరు పెట్టడం (27-29)

   • దానులో విగ్రహపూజ (30, 31)

 • 19

  • గిబియాలో బెన్యామీనీయుల లైంగిక నేరం (1-30)

 • 20

  • బెన్యామీనీయులతో యుద్ధం (1-48)

 • 21

  • బెన్యామీను గోత్రం నాశనంకాకుండా కాపాడడం (1-25)