కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

దానియేలు పుస్తకం

అధ్యాయాలు

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

విషయసూచిక

 • 1

  • బబులోనీయులు యెరూషలేమును ముట్టడించడం (1, 2)

  • బందీలుగా వచ్చిన రాజవంశం యువకులకు ప్రత్యేక శిక్షణ (3-5)

  • నలుగురు హెబ్రీయుల నమ్మకత్వం పరీక్షించబడడం (6-21)

 • 2

  • నెబుకద్నెజరు రాజును కలవరపెట్టిన కల (1-4)

  • జ్ఞానులెవ్వరూ కలను చెప్పలేకపోయారు (5-13)

  • దానియేలు దేవుని సహాయం కోరడం (14-18)

  • రహస్యాన్ని తెలియజేసినందుకు దేవుణ్ణి స్తుతించడం (19-23)

  • దానియేలు రాజుకు కలను చెప్పడం (24-35)

  • కల భావం (36-45)

   • రాజ్యం అనే రాయి ప్రతిమను నలగ్గొట్టడం (44, 45)

  • రాజు దానియేలును ఘనపర్చడం (46-49)

 • 3

  • నెబుకద్నెజరు రాజు బంగారు ప్రతిమ (1-7)

   • ప్రతిమకు మొక్కమనే ఆజ్ఞ (4-6)

  • మొక్కలేదని ముగ్గురు హెబ్రీయుల్ని నిందించడం (8-18)

   • ‘మేము నీ దేవుళ్లను సేవించం’ (18)

  • మండే కొలిమిలో పడేయడం (19-23)

  • మంటల్లో నుండి అద్భుతంగా రక్షించడం (24-27)

  • రాజు హెబ్రీయుల దేవుణ్ణి ఘనపర్చడం (28-30)

 • 4

  • నెబుకద్నెజరు రాజు దేవుని పరిపాలనను గుర్తించడం (1-3)

  • చెట్టు గురించి రాజుకు వచ్చిన కల (4-18)

   • చెట్టు నరకబడి ఏడు కాలాలు అలాగే ఉండాలి (16)

   • దేవుడు మనుషుల మీద పరిపాలకుడు (17)

  • దానియేలు కల భావాన్ని చెప్పడం (19-27)

  • రాజు విషయంలో మొదటి నెరవేర్పు (28-36)

   • రాజు ఏడు కాలాలు పిచ్చివాడిలా ఉండడం (32, 33)

  • రాజు పరలోక దేవుణ్ణి ఘనపర్చడం (37)

 • 5

  • బెల్షస్సరు రాజు విందు (1-4)

  • గోడమీద చేతి రాత (5-12)

  • రాత భావాన్ని చెప్పమని దానియేలును అడగడం (13-25)

  • భావం: బబులోను కూలిపోతుంది (26-31)

 • 6

  • దానియేలు మీద పారసీక అధికారుల కుట్ర (1-9)

  • దానియేలు ప్రార్థించడం మానలేదు (10-15)

  • దానియేలును సింహాల గుహలో పడేయడం (16-24)

  • దర్యావేషు రాజు దానియేలు దేవుణ్ణి ఘనపర్చడం (25-28)

 • 7

  • నాలుగు మృగాల గురించిన దర్శనం (1-8)

   • అహంకారపు చిన్న కొమ్ము పైకి రావడం (8)

  • మహా వృద్ధుడు న్యాయసభ మొదలుపెట్టడం (9-14)

   • మానవ కుమారుడు రాజుగా చేయబడడం (13, 14)

  • భావాన్ని దానియేలుకు తెలియ​జేయడం (15-28)

   • ఆ నాలుగు మృగాలు నలుగురు రాజులు (17)

   • పవిత్రులు రాజ్యాన్ని పొందుతారు (18)

   • పది కొమ్ములు లేదా పదిమంది రాజులు లేస్తారు (24)

 •   8

  • పొట్టేలు, మేకపోతు దర్శనం (1-14)

   • చిన్న కొమ్ము హెచ్చించుకోవడం (9-12)

   • 2,300 సాయంకాలాలు, పగళ్లు (14)

  • గబ్రియేలు దర్శన భావాన్ని చెప్పడం (15-27)

   • పొట్టేలు, మేకపోతు ఎవర్ని సూచిస్తు​న్నాయో వివరించడం (20, 21)

   • భీకరంగా కనిపించే రాజు లేస్తాడు (23-25)

 • 9

  • పాపాల్ని ఒప్పుకుంటూ దానియేలు ప్రార్థన (1-19)

   • 70 సంవత్సరాలు శిథిలాలుగా ఉంటుంది (2)

  • గబ్రియేలు దానియేలు దగ్గరికి రావడం (20-23)

  • 70 వారాల ప్రవచనం (24-27)

   • 69 వారాల తర్వాత మెస్సీయ వస్తాడు (25)

   • మెస్సీయ చంపబడతాడు (26)

   • నగరం, పవిత్ర స్థలం నాశనమౌతాయి (26)

 • 10

  • దేవుని దూత దానియేలు దగ్గరికి రావడం (1-21)

   • మిఖాయేలు దేవదూతకు సహాయం చేయడం (13)

 • 11

  • పారసీక, గ్రీసు రాజులు (1-4)

  • దక్షిణ రాజు, ఉత్తర రాజు (5-45)

   • పన్ను వసూలు చేసేవాడు లేస్తాడు (20)

   • ఒప్పంద నాయకుడు నాశనం చేయబడతాడు (22)

   • కోటల దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తాడు (38)

   • దక్షిణ రాజుకు, ఉత్తర రాజుకు మధ్య పోరాటం (40)

   • తూర్పు నుండి, ఉత్తరం నుండి ఆందోళన కలిగించే నివేదికలు (44)

 • 12

  • “అంత్యకాలం,” ఆ తర్వాత (1-13)

   • మిఖాయేలు నిలబడతాడు (1)

   • లోతైన అవగాహన ఉన్నవాళ్లు ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తారు (3)

   • నిజమైన జ్ఞానం ఎక్కువౌతుంది (4)

   • దానియేలు తన వంతు కోసం నిలబడతాడు (13)