కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

జెకర్యా పుస్తకం

అధ్యాయాలు

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

విషయసూచిక

 • 1

  • యెహోవా దగ్గరికి తిరిగిరమ్మని పిలుపు (1-6)

   • ‘నా దగ్గరికి తిరిగిరండి, నేను మీ దగ్గరికి తిరిగొస్తాను’ (3)

  • 1వ దర్శనం: గొంజి చెట్ల మధ్య గుర్రపురౌతులు (7-17)

   • “యెహోవా మళ్లీ సీయోనును ఓదారుస్తాడు” (17)

  • 2వ దర్శనం: నాలుగు కొమ్ములు, నలుగురు చేతిపనివాళ్లు (18-21)

 • 2

  • 3వ దర్శనం: కొలనూలు పట్టుకున్న వ్యక్తి (1-13)

   • యెరూషలేము కొలవబడుతుంది (2)

   • యెహోవా “అగ్ని ప్రాకారంగా” ఉంటాడు (5)

   • దేవుని కనుగుడ్డును ముట్టుకున్నట్టే (8)

   • చాలా దేశాలు యెహోవా పక్షాన చేరుతాయి (11)

 • 3

  • 4వ దర్శనం: ప్రధానయాజకుని వస్త్రాల్ని మార్చడం (1-10)

   • ప్రధానయాజకుడైన యెహోషువను సాతాను ఎదిరించడం (1)

   • ‘మొలక అనే నా సేవకుణ్ణి తీసుకొస్తాను!’ (8)

 • 4

  • 5వ దర్శనం: దీపస్తంభం, రెండు ఒలీవ చెట్లు (1-14)

   • ‘మనుషుల శక్తి వల్ల కాదు, నా పవిత్రశక్తి వల్లే’ (6)

   • పనులు చిన్నగా మొదలైన రోజును చిన్నచూపు చూడకండి (10)

 • 5

  • 6వ దర్శనం: ఎగురుతున్న గ్రంథపుచుట్ట (1-4)

  • 7వ దర్శనం: ఈఫా పాత్ర (5-11)

   • పాత్ర లోపల దుష్టత్వం అనే స్త్రీ (8)

   • పాత్ర షీనారుకు తీసుకెళ్లబడడం (9-11)

 • 6

  • 8వ దర్శనం: నాలుగు రథాలు (1-8)

  • మొలక అనే పేరున్న వ్యక్తి రాజు, యాజకుడు అవుతాడు (9-15)

 • 7

  • బూటకపు ఉపవాసాల్ని యెహోవా ఖండించడం (1-14)

   • “మీరు నిజంగా నా కోసమే ఉపవాసం ఉన్నారా?” (5)

   • ‘న్యాయంగా, విశ్వసనీయ ప్రేమతో, ​కరుణతో ప్రవర్తించండి’ (9)

 • 8

  • యెహోవా సీయోనుకు శాంతిని, సత్యాన్ని దయచేస్తాడు (1-23)

   • యెరూషలేము, “నమ్మకమైన నగరం” (3)

   • “ఒకరితో ఒకరు నిజమే మాట్లాడాలి” (16)

   • ఉపవాసాలు పండుగలుగా ​మారతాయి (18, 19)

   • ‘యెహోవాను త్వరగా వెదుకుదాం’ (21)

   • పదేసిమంది ఒక యూదుని చెంగు పట్టుకోవడం (23)

 • 9

  • చుట్టుపక్కల దేశాల మీద దేవుని తీర్పు (1-8)

  • సీయోను రాజు వస్తున్నాడు (9, 10)

   • వినయంగల రాజు గాడిద మీద రావడం (9)

  • యెహోవా ప్రజలు విడుదలౌతారు (11-17)

 • 10

  • వర్షం కోసం అబద్ధ దేవతల్ని కాదు యెహోవాను వేడుకోండి (1, 2)

  • యెహోవా తన ప్రజల్ని ఐక్యం చేస్తాడు (3-12)

   • యూదా నుండి ప్రధానుడు (3, 4)

 • 11

  • నిజమైన కాపరిని తిరస్కరించడం వల్ల పర్యవసానాలు (1-17)

   • “వధకు గురికాబోతున్న మందను కాయి” (4)

   • రెండు కర్రలు: మనోహరం, ఐక్యత (7)

   • కాపరి జీతం: 30 వెండి రూకలు (12)

   • ఆ డబ్బును ఖజానాలోకి విసిరేయడం (13)

 • 12

  • యూదాను, యెరూషలేమును యెహోవా సమర్థించడం (1-9)

   • యెరూషలేము, “బరువైన రాయి” (3)

  • పొడవబడిన వ్యక్తిని చూసి ఏడ్వడం (10-14)

 • 13

  • విగ్రహాల్ని, అబద్ధ ప్రవక్తల్ని తొలగించడం (1-6)

   • అబద్ధ ప్రవక్తలు అవమానాల​పాలౌతారు (4-6)

  • కాపరి కొట్టబడతాడు (7-9)

   • మూడింట ఒక వంతు మంది శుద్ధిచేయబడతారు (9)

 • 14

  • సత్యారాధన సంపూర్ణ విజయం (1-21)

   • ఒలీవల కొండ మధ్యకు చీలిపోవడం (4)

   • యెహోవాను మాత్రమే ఆరాధిస్తారు, ఆయన పేరును మాత్రమే స్తుతిస్తారు (9)

   • యెరూషలేము శత్రువుల మీదికి తెగులు (12-15)

   • పర్ణశాలల పండుగను ఆచరించడం (16-19)

   • ప్రతీ వంటపాత్ర యెహోవాకు పవిత్రంగా ఉంటుంది (20, 21)